Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmiana postanowienia sądu opiekuńczego

  to, iż można ponownie składać wniosek o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego, mimo iż poprzednio sąd taki wniosek oddalił. Jednakże należy pamiętać, iż sąd zmieni postanowienie wtedy, (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  zaskarżyć je do sądu wyższej instancji - w tym przypadku do sądu okręgowego. Postanowienie sądu w przedmiocie podziału nieruchomości do użytkowania zaskarża się do sądu (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  postępowania sądowego właściwości miejscowej.  Zmiana kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu (a z nią zmiana właściwości rzeczowej sądu) może następować wyjątkowo w tych (...)

 • Porada prawna na temat zmiana postanowienia sądu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiana postanowienia sądu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  uzupełnienie listy wierzytelnościArt. 260. 1. Po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza w sprawie sprzeciwu, a w razie jego zaskarżenia, po uprawomocnieniu się postanowienia (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie

 • Kodeks karny wykonawczy

  uchylenie postanowienia, przewidzianego w § 1, na niekorzyść skazanego po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.§ 2. Niedopuszczalna jest zmiana lub (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego.§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  , a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie. Art. 110. § 1. Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki,  2) przedmiot (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  . Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie.§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 postanowienia mogą być (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  odrzuceniu skargi służy zażalenie.Art. 767[4]. § 1. Zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. § 2. Na postanowienie sądu drugiej (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  postanowienia prezes sądu lub upoważniony sędzia wydaje zarządzenia.§ 3. W kwestiach nie wymagających postanowienia sądu penitencjarnego zarządzenia wydaje sędzia penitencjarny. Art. (...)

 • Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  powództwa przez pozwanego.   Jakie są skutki uznania postanowienia za niedozwolone i uchylenia jego stosowania?  Sąd może nie uznać danego postanowienia za niedozwolone i (...)

 • Kodeks pracy

  regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. § 4.  Postanowienia układów zbiorowych pracy i (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  będącym stronami służy zażalenie na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. § 3. Zażalenie na postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynności prokuratora (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . Art. 33. 1. Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie.2. Od postanowienia sądu drugiej instancji kasacja (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  emisyjnego. Aby więc objąć ochroną wywiązywanie się z obowiązków funduszu wskazanych w prospekcie emisyjnym konieczna była zmiana tego przepisu. Zmiana ust. 3 ma na celu ujednolicenie (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  groziłoby naruszeniem przepisów prawa albo interesu publicznego, to organ administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, może zakazać, w drodze postanowienia, (...)

 • Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

  ;lnika, w związku z czym zmianie ulegają następujące postanowienia umowy spółki zawartej dnia xx.yy.zz w Y pomiędzy B i C: Zmiany mogą objąć ponadto inne postanowienia, które (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym

  zażalenie w ciągu tygodnia do sądu wojewódzkiego -sądu gospodarczego, jeżeli prawo niniejsze inaczej nie stanowi. Termin tygodniowy, jeżeli prawo niniejsze nie zawiera odmiennego przepisu, (...)

 • Zmiany w prokuraturach

  K.p.k., nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia, chyba że podejrzany jest tymczasowo aresztowany. Zgodnie z nowym

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  spółkę w związku z jej utworzeniem § 3. Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje ustawa, jeżeli ustawa na to zezwala. § 4. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia

 • TSUE o polskich kredytach frankowych

  , zwrócić się do TSUE z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii Europejskiej. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Zmiana warunków umowy

  Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Ustalenie kontaktów z córkami

  Jestem z żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Mamy dwie córki 3 i 6 lat, które mieszkają z mama we Wrocławiu. Sad w sprawie rozwodowej nie ustalił (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane