Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kierujący pojazdami

  prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A; 2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  zasady wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na utworzenie funduszu, wyłącznie w oparciu o załączone do wniosku dokumenty, nawet w sytuacji, kiedy Komisja posiada istotne w tej sprawie

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  ;Przepisu ust. 1 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.  Art. 27a. O zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, mogą ubiegać się spółki, (...)

 • Porada prawna na temat zasady wydawania a1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zasady wydawania a1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo celne - Kodeks celny

  zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe; 2) doręczenia organowi celnemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Art. 65a. (...)

 • Prawo bankowe

  zarządu, o których mowa w Art. 22b ust. 1, oraz zasady podejmowania decyzji, podstawową strukturę organizacyjną banku, zasady składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okresie, uwzględniając zasady, że:   a) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  . Art. 288a. (skreślony) Art. 289.  § 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ;10) ustala zasady i kryteria dokonywania ocen kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39 ust. 2a. 2a. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej koordynuje działania w zakresie (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  Art. 1. 1. Ustawa określa:1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; 3) wymagania w

 • Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  ETPCz, o którym mowa w art. 57a ust. 1 ustawy, uwzględnia należności, o których mowa w art. 57a tej ustawy. Intencją projektodawcy było bowiem, aby umarzanie nieuiszczonych w dniu (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a. § 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  § 5, art. 67a § 1 pkt 1 2 i art. 76a § 1.§ 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym, na okres do 1 miesiąca. Art. 222a. § 1. Decyzja o ukaraniu karą dyscyplinarną powinna zawierać określenie przekroczenia popełnionego przez tymczasowo (...)

 • Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

  . Poniżej wskażemy ważniejsze z wprowadzanych zmian. Jakie będą nowe zasady wydawania pisemnych interpretacji prawa podatkowego? W nowym rozdziale 1a w dziale II zostaną od 1 lipca 2007 (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.Art. 14a. 1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może (...)

 • Będzie Centralny Port Komunikacyjny

  są wszystkie ww. środki wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów o przygotowaniu obszaru inwestycji, jak również: zakaz wydawania pozwoleń na budowę; zakaz wydawania decyzji o (...)

 • Kodeks wyborczy

  art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  wydawania instrukcji DPO co do wykonywania przez niego zadań Gwarancją niezależności inspektora ochrony danych jest obowiązujący zakaz wydawania przez administratora lub podmiotu przetwarzającego (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,  obowiązujące teksty aktów prawnych (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  ;- chodzi o wprowadzenie zasady, że od decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, skarga nie przysługuje, jednakże (...)

 • Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na polski rynek

  wydawania europejskich ocen technicznych wyrobów budowlanych Art. 6b ustawy o wyrobach budowlanych określa tryb wyznaczania jednostek oceny technicznej upoważnionych do wydawania europejskich (...)

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

  kontrolę w innych państwach,"; 3) w art. 30a ust. 1 otrzymuje brzmienie:"1. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. e), wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

  wydawania praw jazdy, odmienne niż te, o których mowa w ust. 1. 4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wydawania praw jazdy, (...)

 • Oświata po zmianach

  posiadali kompetencje do wydawania opinii w sprawie likwidacji szkoły czy zawodu, nie posiadali natomiast kompetencji do wydawania opinii w sprawie zakładania publicznej szkoły rolniczej i placówki

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych w tych przepisach. Art. 76a. § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • Biegły sądowy

  Jestem pracownikiem naukowo dydaktycznym na jednej z bydgoskich uczelni. Posiadam tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Co muszę zrobic (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Zasady wydawania pozwolenia na broń 2013

  Chodzi mi o broń gazową. Zasady wydawania pozwolenia na broń dotyczą także tej broni? Czy trzeba je co roku odnawiać i coś płacić za to? Na gazówkę (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane