Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  ;punkcie 1 wzywa się z art. 64 par 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a o pozostałe, czyli wymienione w punkcie 2, z art. 50 K.p.a.? Odpowiedź na wszystkie pytania: tak. ##baner## Jaka (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  wznowienia postępowania czy do stwierdzenia nieważ­ności).   Zasada ogó1na trwałości dotyczy decyzji administracyjnych, a również – odpowiednio - niektórych postanowień

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  depozytu można dokonać na warunkach określonych w umowie międzynarodowej. Dział III Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe Art. 94. 1. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne (...)

 • Porada prawna na temat wzory postanowień kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzory postanowień kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki tylko do używania zwraca się wspólnikowi w naturze. Art. 83. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz (...)

 • Stwierdzenie nieważności postanowienia

  . Postanowienia, od których nie przysługuje zażalenie, można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie (art. 142 kpa).Przepis art. 126 kpa jednoznacznie wskazuje (...)

 • Kontrola nadzoru budowlanego

  jestem stroną), to od tego momentu narusza już wszystkie ogólne zasady KPA. Czym innym jest bowiem ingerowanie w przebieg kontroli doraźnej, w której nie byłem stroną, a czym innym jest pominięcie (...)

 • Przekroczenie ustawowego terminu załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej

  art. 37 par. 1 k.p.a.. Zażalenie to wnosi się do organu wyższego stopnia (art. 17 k.p.a.). Po wniesieniu zażalenia, w celu rozstrzygnięcia o jego zasadności, konieczne będzie zaznajomienie (...)

 • Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji - opinia prawna

  postępowania (art. 35 § 2 KPA). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki (...)

 • jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

  wzór „lista osób uprawnionych do reprezentacji spółki”;  4. wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji (poświadczonych u notariusza - należy (...)

 • Wznowienie postępowania administracyjnego

  7 KPA? Zgodnie z art. 145a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego można żądać wznowienia postępowania, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ) kryteria i tryb przydziału broni służbowej;  3) wzory umundurowania i znaków identyfikujących jednostkę organizacyjną kontroli skarbowej, w której pracownik jest zatrudniony; 

 • Kodeks spółek handlowych (art. 22-101)

  niewymagalnych lub spornych.§ 2. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy (...)

 • Nadzór nad stowarzyszeniem

  nadzorowanie pracy zarządu i czuwanie nad prawidłowością wykonywania postanowień statutu oraz uchwał walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia. stowarzyszenie, nadzór, starosta, skarga, (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

  załatwianej decyzją administracyjną należy uznać za decyzję, mimo iż nie posiadają one w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 kpa, jeżeli zawierają minimum elementów niezbędnych (...)

 • Skarga do WSA na postępowanie skargowe

  wnioski (podobnie również postanowienie NSA z 9 września 1999 r., sygn. akt III SAB 7/99, zgodnie z którym ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII kpa (...)

 • Zażalenie na postanowienie o odmowie przyjęcia dowodu

  kodeksu. W przypadku postanowień o odmowie przyjęcia dowodu przepisy nie przewidują wnoszenia zażaleń, ale zgodnie z art. 142 kpa „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, (...)

 • Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

  umowy dopuszcza umorzenie, ale wobec braku szczególnych postanowień możliwe jest tylko umorzenie dobrowolne), zgodnie z art. 199 § 1 k.s.h. Sekwencja czynności przy dobrowolnym umorzeniu udziałów (...)

 • Sposób prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy można zaskarżyć do sądu administracyjnego

  u.s.d.g.), a nie na podstawie przepisów k.p.a., po drugie – do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 84c ust. 9 i 10 u.s.d.g., stosuje się przepisy k.p.a. tylko w zakresie

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  ). Ważnym jest, iż mocy przepisu artykułu 128 kpa odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Jednak (...)

 • Na odmowę zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje

  zawieszenia postępowania nie podlega zaskarżeniu. Inaczej sprawa przedstawia się na gruncie k.p.a., w którym art. 101 § 3 zawiera zwrot "w sprawie zawieszenia postępowania"; (...)

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  postanowień partnerzy zobowiązani są uzupełnić niedobór w takim stosunku w jakim uczestniczą w stracie spółki. Jeżeli okaże się że jeden lub kilku spośród partnerów (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  Niderlandów, z zastrzeżeniem postanowień umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z tymi terytoriami - właściwym (...)

 • Administracyjne postępowanie uproszczone

  . Nie dotyczy to jednak postanowień: wydanych po wydaniu decyzji, o zawieszeniu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, w odniesieniu do których możliwość zaskarżenia przewidują inne

 • Forma upoważnienia administracyjnego

  administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Jak więc wynika z powyższego przepisu, upoważnienie do załatwiania spraw powinno być udzielone na piśmie i z określeniem daty, od której (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane