Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  administracyjnego jest mowa o: 1) kodeksie - rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego, 2) 3) organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego,  b) w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym;  6) (skreślony

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  art. 139 § 3;  4) w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu - od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego (...)

 • Porada prawna na temat wzór zawieszenia postępowania administracyjnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór zawieszenia postępowania administracyjnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

  mamy jeden organ prowadzący postępowanie, stronę lub strony, uczestników postępowania oraz inne podmioty postępowania administracyjnego. Organu zawiadamiającego w trybie art. 70c (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Art. (...)

 • Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

  zaznaczyć, że błędne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez organ w tym trybie stanowi przesłankę do wznowienia postępowania administracyjnego. Fakultatywne zawieszenie postępowania Organ (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  ; elektronicznego administracyjnego dokumentu, na podstawie którego dokonuje się przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Po zakończeniu (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  powiązanie instytucji zawieszenia z całko­witym zwolnieniem z opłacania składek w okresie zawieszenia jest możliwe tylko w odniesieniu do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  przedstawiać wzór przemysłowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby na podstawie ilustracji można było wzór odtworzyć w każdej przedstawionej w zgłoszeniu odmianie. W szczególności opis powinien (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

  działu VIII. § 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych (...)

 • Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

  postanowienia, poprzez wskazanie toczącego się postępowania administracyjnego jako przyczyny zawieszenia, przy jednoczesnym umorzeniu postępowania z powodu upływu trzech lat od (...)

 • Zmiany w samorządach prawniczych

  , zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Od ostatecznej decyzji Ministra zainteresowanemu będzie zaś przysługiwała skarga do sądu administracyjnego. Dotychczasowy stan (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  ;Po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, (...)

 • Zawieszenie postępowania administracyjnego

  rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego? Czy wymienione tryby postępowania mogą być stosowane zamiennie? Art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje możliwość (...)

 • Na odmowę zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje

  zawieszenia postępowania nie podlega zaskarżeniu. Inaczej sprawa przedstawia się na gruncie k.p.a., w którym art. 101 § 3 zawiera zwrot "w sprawie zawieszenia (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  wszczęciu tego postępowania.  2. Jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, jest obowiązany wystąpić niezwłocznie (...)

 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym

  zarządza zamknięcie postępowania wyjaśniającego. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się akta postępowania wyjaśniającego z załącznikami.  Po zamknięciu (...)

 • Prawo bankowe

  Ministrów o likwidację banku państwowego, 24) odwołania likwidatora banku wyznaczonego przez bank, 25) zawieszenia działalności bankustosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  postępowania przy udzielaniu pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności, 2) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy stosowaniu odroczenia - biorąc pod uwagę zapewnienie (...)

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi; żądać wszczęcia (...)

 • Zawieszenie postępowania administracyjnego

  dnia zawieszenia należy złożyć wniosek o podjęcie postępowania. Po upływie tego terminu, żądanie wszczęcia postępowania będzie uznawane za wycofane.W powyższym zakresie prosimy (...)

 • Zawieszenie postępowania musi być uzasadnione

  zgodności przepisu z Konstytucją sąd ma obowiązek ustalić celowość ewentualnego zawieszenia postępowania. Ekonomia procesowa, a także względy sprawiedliwości, mogą przemawiać za (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  przeprowadza się w przypadku, o którym mowa w art. 89 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, również na wniosek zgłaszającego.1 [4].  Do ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  wyznaczonym terminem.5. W przypadku nadmiernego przewlekania postępowania przez strony Urząd Patentowy może wyznaczyć stronom postępowania w toku prowadzonego postępowania, także na (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane