Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania. Art. 21. W przypadku przekazania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania zgodnie z art. 20, z (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  przedstawiać wzór przemysłowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby na podstawie ilustracji można było wzór odtworzyć w każdej przedstawionej w zgłoszeniu odmianie. W szczególności opis powinien (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego;  3) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku. § 2. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu (...)

 • Porada prawna na temat wzór wygaśnięcie decyzji administracyjnej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór wygaśnięcie decyzji administracyjnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  stwierdzająca wygaśnięcie, o której mowa w § 1, wywołuje skutki prawne od dnia doręczenia decyzji, której wygaśnięcie stwierdza. Art. 20m. § 1. Wniosek o uznanie prawidłowości (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  całości lub w części i rozstrzyga co do istoty sprawy. 2. W razie nieuwzględnienia wniosku i utrzymania decyzji w mocy termin dokonania czynności, wyznaczony w zaskarżonej decyzji, (...)

 • Wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 kpa

  , który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie...W tym wypadku, mamy do czynienia z utrzymaniem decyzji administracyjnej mocy przez organ drugiej instancji, (...)

 • Pobór i egzekucja podatków

  zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być (zgodnie z art. 33 ustawy): wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie

 • Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

  egzekucji administracyjnej. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności (...)

 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.  Art. 8. 1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie (...)

 • Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna

  przepis prawa albo, gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję w drodze decyzji. Jeżeli w decyzji administracyjnej (...)

 • Będzie Centralny Port Komunikacyjny

  udzielić Spółce Celowej, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie CPK. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, (...)

 • Mienie PKP

  administracyjnej, trwa tak długo, jak długo w obrocie prawnym istnieje decyzja statuująca powstanie prawa. W wypadku wyeliminowania decyzji z obrotu prawo zarządu wygasa. W sytuacji natomiast, (...)

 • Karta Nauczyciela

  podstawie art. 9g ust. 10 są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister. Art. (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wygaśnięcie mandatu, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje lub stwierdza rektor, a w stosunku do rektora uczelni publicznej, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub rektora odpowiednio (...)

 • Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

  (wyrok WSA w Lublinie z 12 czerwca 2008 r., sygn. III SA/Lu 135/2008). Przepisy nie przewidują cofnięcia dodatku, ale wygaśnięcie decyzji o jego przyznaniu jeśli uregulowanie zaległości nie (...)

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  , o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. Art. 36. 1. Inspekcja

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji wraz z załącznikiem, o której mowa w ust. 6, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych, w szczególności (...)

 • Czym jest użytkowanie wieczyste?

  administracyjnej. Wymaganie wpisu do księgi wieczystej dotyczy ustanowienia oraz przeniesienia użytkowania wieczystego w drodze umowy, natomiast wpis nie stanowi przesłanki konstytutywnej dla powstania (...)

 • Ile trwa i kiedy się kończy użytkowanie wieczyste?

  zasady swobody umów), wskutek zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego przez użytkownika, w wyniku konfuzji praw, na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie wywłaszczenia (...)

 • Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

  orzeczeniu sądu lub decyzji administracyjnej. W razie wątpliwości, bądź też braku precyzyjnych uregulowań, należy odwołać się do zwyczajów miejscowych oraz zasad współżycia (...)

 • Koncesja na alkohol

  stwierdza wygaśnięcie w formie decyzji administracyjnej. Należy zauważyć jeszcze, że przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższych przyczyn, może wystąpić z wnioskiem (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1. Art. 17[12]. 1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli (...)

 • Forma upoważnienia administracyjnego

  , że powinien to uczynić w formie decyzji, a nie zarządzenia. Czy powinien to uczynić w formie decyzji a jeśli tak to jaki jest wzór takiego aktu? Zgodnie z art. 268a kpa, organ administracji (...)

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  rozporządzenia: 1) sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku, 2) (...)

 • Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

  ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości. Niniejsze odszkodowanie ma charakter cywilnoprawny. Jego charakteru nie zmienia fakt, że jest ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Zatem, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane