Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  podstawę wpisu zastawu skarbowego stanowi również deklaracja, jeżeli wykazane w niej zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie może być dokonany (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia. Art. 183. Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w art. 182, naczelnik urzędu (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  ogólnej sumy wierzytelności, które zostały uznane lub uprawdopodobnione, mogą zgłosić wniosek o zmianę składu rady wierzycieli.2. Jeżeli sędzia-komisarz nie uwzględni (...)

 • Porada prawna na temat wniosek o wykreslenie zastawu skarbowego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o wykreslenie zastawu skarbowego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczęciu egzekucji komornik niezwłocznie (...)

 • Na czym polega zastaw skarbowy?

  uregulowana w terminie 14 dni od jej wymagalności. O dokonaniu wpisu oraz wykreśleniu zastawu skarbowego urząd skarbowy zawiadamia podatnika, płatnika lub inkasenta, następcę prawnego (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . Dział IIIPrzepisy o postępowaniu Art. 26. 1. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.2. O (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  . O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  wystąpić o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 lat. 4. Wniosek o przedłużenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na sześć (...)

 • Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

  zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, oznaczenie organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, numer jego wniosku o wpis oraz datę powstania (...)

 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

  podatkowych. Na podstawie zastawu skarbowego Skarb Państwa lub samorząd może, w razie niewykonania zobowiązań podatkowych, zaspokoić swe wierzytelności ze środków uzyskanych ze sprzedaży (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  instytucji finansowej przyjmującej wpłatę;4) o wysokości i datach wypłat transferowych przyjętych na IKE oszczędzającego oraz o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  opłacie skarbowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  pieniężnych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską również o rodzaju i ilości tych papierów, oraz o nazwie instytucji finansowej albo o danych zarządzającego (...)

 • Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

  postanowienie, w którym orzeka o ogłoszeniu upadłości dłużnika lub o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, (...)

 • Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2009 rok

  majątkuPoszerzono zakres oświadczeń w sprawach dotyczących wyjawienia majątku, na którym można zastosować zabezpieczenie, o rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe, które mogą być przedmiotem (...)

 • Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

  , a wymienionych w art. 38-40 i w art. 44 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS, podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać sądowi rejestrowemu. Wniosek (...)

 • Wstrzymanie wykonania decyzji

  zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę - do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Wniosek, o wstrzymanie (...)

 • Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych

  Strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia (...)

 • Zajęcie komornicze konta firmowego

  wykonania. Sposobem na zwolnienie spod egzekucji jest wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji. Organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje w drodze postanowienia wykonanie (...)

 • Bezpieczny zakup samochodu

  teleadresowe można znaleźć na stronie ministerstwa. Opłaty: za odpis lub informację wydawaną na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 zł,  za zaświadczenie wydawane (...)

 • Wysokość zastawu skarbowego i kary porządkowej w 2017 roku

  ;roku Wysokość zastawu skarbowego w 2017 roku może wynieść minimum 12.400 zł, czyli tyle samo, ile 2016 roku (tak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia (...)

 • Wstrzymanie ostatecznej decyzji administracyjnej

  odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Jeśli zaistnieje któraś z przesłanek wstrzymania, wtedy organ ma obowiązek wstrzymać wykonanie decyzji (...)

 • Egzekucja z decyzji nieostatecznej

  przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem odwołania. W sprawie (...)

 • Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu należności na raty. Możliwość umorzenia składek Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera także uregulowania umożliwiające umorzenie (...)

 • Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

  poprawkami Senatu, zrezygnowano jednak z odsuwania wejścia w życie postanowień dyrektywy UE o opodatkowaniu dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Dyrektywa ta ustanawia jeden system

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane