Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia - do komornika sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej względem dłużnika. Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  spółkę handlową.Art. 820. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  przed zgłoszeniem żądania wydania, prawo do świadczenia przechodzi na mającego prawo do wyłączonego mienia. Art. 72. Osoba, do której należy mienie podlegające wyłączeniu, (...)

 • Porada prawna na temat wniosek do sądu na dłużnika

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek do sądu na dłużnika, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo o postępowaniu układowym

  wierzytelności na listę nie pozbawia osób interesowanych prawa wytoczenia powództwa przed sądem właściwym, tak do do istoty, jak i wysokości roszczenia. §3. Zażalenie na wciągnięcie (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. § 2. Rozporządzenia (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  się do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary. § 2.  § 3.  Na (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  , mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje. Art. 46. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Art. 53.  Art. 531. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  spór.Art. 13. § 1. Sąd rejonowy orzeka na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wojskowego sądu garnizonowego oraz do sądu (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  Czego dotyczy opłata 40 zł  pobiera sąd od wniosku o: wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie. W postępowaniu (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  właściciela nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego oraz dowodu wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  ;w w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący wpływ na (...)

 • Wymuś na dłużniku wykonanie orzeczonej czynności, czyli egzekucja świadczeń niepieniężnych

  sąd czynności nie wykona, wierzyciel może tym razem wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie umocowania do dokonania czynności na koszt dłużnika, oraz o przyznanie od (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. § 2. Strona może złożyć pisemną odpowiedź na środek odwoławczy.  Art. 429. § (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  przychyli się do skargi, przekazuje ją wraz z aktami sprawy bezzwłocznie do właściwego sądu.§ 4. Sąd powołany do rozpoznania skargi może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  sądu tzw. zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, czyli pismo, w którym nie zgadzamy się na to, aby na podstawie niedoręczonego (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  . Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić (...)

 • Prawo bankowe

  Nadzoru Bankowego.Art. 31. 1. Wniosek do Komisji Nadzoru Bankowego o wydanie zezwolenia na utworzenie banku powinien zawierać: 1) określenie nazwy i siedziby banku, 2) określenie czynności (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia dokumentu. (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, (...)

 • Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

  którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Ustalenie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. § 2. (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  nałożyć na kierownika organu zobowiązanego do wyjaśnień karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych.§ 4. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane