Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • W pułapce umów telewizji cyfrowej

  zostaną wcześniej wypowiedziane przez odbiorców usług. Warto w tym miejscu wyjaśnić kilka terminów prawniczych zakończenia umów, które bardzo często (...)

 • Zmiany podatkowe na 2019 r.

  zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności, uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów

 • Prawo bankowe

  nadzorcza banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.Art. 9c. 1. W bankach działających w formie spółki akcyjnej, w (...)

 • Porada prawna na temat w pułapce umów

  Nie szukaj dłużej informacji na temat w pułapce umów, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks pracy

  na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  ;odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu;  7) udostępniania ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych. 5. Wyraz „akademia” może być używany w nazwie uczelni, której (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, inspektor i pracownik ma prawo użycia broni palnej wyłącznie:  1) w celu odparcia

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

  publicznych określi, w drodze rozporządzenia:  1) wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i ust. 3a pkt 2, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych, a w (...)

 • Kierowca łatwiej zmieni ubezpieczyciela

  publicznego. Ponadto kierowcy, którzy zapomną np. o wysłaniu wypowiedzenia i podpiszą umowę z innym ubezpieczycielem otrzymają możliwość zerwania jednej z umów. - Przy czym w (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ile umowa nie stanowi inaczej.   Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności:  1) zawierania umów (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  podatkowy doręcza pismo w sposób określony w art. 144. Art. 153. § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu w sposób określony w art. 144, pismo zwraca (...)

 • Kodeks cywilny

  ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili (...)

 • Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?

  (tzw. umów bagatelnych). Do umów w przypadku których posługiwanie się wzorcem jest zwyczajowo przyjęte zalicza się umowy masowe, np. umowę przewozu (w szczególności w (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  ustawę.§ 4. W sprawach określonych w § 1 i 2 sądy w nich wskazane orzekają na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo.§ 5. W sprawach określonych w § 3 sądy orzekają (...)

 • Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  . Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3. § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono (...)

 • Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

  (najczęściej strony postanawiają, że rzecz pozostanie w posiadaniu przewłaszczającego na podstawie umowy użyczenia). W umowie przewiduje się również zasady zaspokojenia się z przewłaszczonego (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.§ 4. Kontrola może być przeprowadzona w (...)

 • Ważne zmiany w PIT

  złożenia zeznania podatkowego, w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. W tym samym czasie naczelnik urzędu skarbowego przekaże na (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  raz pierwszy w języku polskim, lub   4)  które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.  Art. (...)

 • Przepisy dotyczące kontraktów menedżerskich nie naruszają Konstytucji

  podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią przychody otrzymywane (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  przedmiotów.§ 3. W razie nałożenia odpowiedzialności posiłkowej przy wymiarze kary grzywny stosuje się odpowiednio art. 23 § 3.§ 4. Jeżeli odpowiedzialność, o której (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane