Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  . UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Art. 725. Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  blokady albo nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego (także w sytuacji, gdy żądanie dotyczy rachunku, który nie jest rachunkiem podmiotu kwalifikowanego; art. 119zv § 4 pkt (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy w (...)

 • Porada prawna na temat umowa zlecenie wystawienie rachunku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat umowa zlecenie wystawienie rachunku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Umowa zlecenia z pracodawcą

  wypłaty wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy potrzebne będzie zatem wystawienie rachunku przez przyjmującego zlecenie pracownika, w którym będzie wyraźne wskazane, na podstawie (...)

 • Egzekucja z rachunków bankowych

  Polsce.   Na czym polega egzekucja z rachunku bankowego? W przypadku egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego dochodzi do zajęcia praw dłużnika przysługujących mu z umowy rachunku (...)

 • Elementy umowy rachunku bankowego

  doprowadzić nawet zastosowania środków nadzoru przez Komisję Nadzoru Bankowego. Czy i w jaki sposób umowa rachunku powinna zostać udokumentowana? Dowodem na okoliczność, iż umowa (...)

 • Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

  rachunku), b)    wskazane w pkt 3 lub 4 dane dotyczące podmiotu, za pośrednictwem którego AISP świadczy usługi płatnicze (tj. usługi dostępu do informacji o rachunku) (...)

 • Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

  rachunku złożył równocześnie kilka poleceń rozliczeniowych, a środki znajdujące się na rachunku nie wystarczają na realizację wszystkich poleceń, to bank, jeżeli umowa stron (...)

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  (645 § 1 k.c.); w braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa wskutek śmierci dającego zlecenie (747 k.c.), natomiast wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie (748 k.c.); w przypadku (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  rachunku rozliczeniowym, nieobciążonych prawem rzeczowym lub niebędących przedmiotem zabezpieczenia, 2) papierów wartościowych zapisanych na rachunku rozliczeniowym upadłego, (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  rodzaje zleceń: pierwotne zlecenie udzielone wykonawcy oraz zlecenie udzielone przez tego wykonawcę na rzecz kolejnego podmiotu, który pełni właśnie funkcję podwykonawcy (a także kolejne (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  podmiocie prowadzącym działalność maklerską; 3) rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 4) rachunku bankowym w banku. Art. 20. Wszystkie dyspozycje oszczędzającego dotyczące (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  ) statut funduszu inwestycyjnego - w przypadku funduszu inwestycyjnego;2) regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - w przypadku podmiotu prowadzącego (...)

 • Kodeks cywilny a sprzedaż konsumencka

  braku wystawienia rachunku i zapłaty - również przepisy o sprzedaży konsumenckiej (czyli dotyczące niezgodności z umową)? Wystawienie rachunku i wykonanie umowy (zapłata ceny) nie są (...)

 • Zawarcie umowy zlecenia - wystawienie rachunku

  podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z art.2 tejże ustawy, co oznacza nawet konieczność wystawienia rachunku z vatem i odprowadzenia tegoż. rachunek, zlecenie, praca, (...)

 • Okres zatrudnienia zleceniobiorcy a PIT-8B

  dochodowym od osób fizycznych). okres zatrudnienia zleceniobiorcy, formularz PIT-8B, umowa zlecenie,

 • Czeki - kiedy bank może odmówić realizacji czeku?

  istnieje, to z dodaniem klauzuli "lub okazicielowi". czek na zlecenie - uprawniona jest osoba wskazana imiennie w treści dokumentu, (klauzula "na zlecenie" powoduje, że oprócz osoby wskazanej imiennie (...)

 • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  decydować umowa spółki, która może wyłączyć prawo udziałowców do zasiadania w zarządzie spółki. Umowa może także wskazać konkretne osoby jako członków (...)

 • Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

  jego żądania, paragonu fiskalnego niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  że umowa stanowi inaczej.  2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji (...)

 • Egzekucja z rachunku bankowego i jej ograniczenia

  rachunku bankowego do przechowywania środków pieniężnych posiadacza oraz jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jako rachunki bankowe (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  czek może być przez trasata użyty tylko do rozrachunku księgowego (przez uznanie na rachunku, rozliczenie lub potrącenie). Rozrachunek księgowy ma skutki zapłaty.Przekreślenie zastrzeżenia „przelać

 • Kodeks cywilny

  ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. § 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, (...)

 • Umowa o dzieło , Na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

  pralnią chemiczną o oczyszczenie odzieży, umowa o usługi świadczone przez zakład kosmetyczny, okazyjny przewóz dokonany odpłatnie, wykonanie prac dekoratorskich czy instalacyjnych w mieszkaniu, umowa

 • Naruszenie umowy rachunku bankowego przez bank

  na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Przepis ten wyróżnia dwa podstawowe obowiązki banku, z których pierwszy, tzn. przechowywanie środków pieniężnych przejawia się w obowiązku przyjmowania (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.