Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wzruszenie uchwały rady gminy

  Pańskich wniosków), a po bezskutecznym upływie do ich usunięcia - wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie stwierdzania nieważności uchwały rady gminy. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  scaleniem i podziałem mogą wybrać ze swojego grona radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób. Rada ta posiada uprawnienia opiniodawcze.  3. Projekt uchwały rady (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  ; Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje (...)

 • Porada prawna na temat uchwały rady gminy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uchwały rady gminy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Uchwały rady gminy

  podejmować postanowienia, apele, deklaracje itd., nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem. Pod względem materialno-prawnym są to bowiem uchwały rady gminy. Nadanie im odmiennych nazw (...)

 • Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

  ) bądź uchwały rady gminy, o której mowa w art. 83f ust. 1a (rada gminy może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia np. usuwanie krzewów określonych gatunków, (...)

 • Kiedy droga jest drogą publiczną

  publiczną (a tym samym spełnienie warunku art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) działkę stanowiącą grunt pod drogę we własności gminy, jednakże nie objętą uchwałą rady (...)

 • Kodeks wyborczy

  podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.§ 13. Na uchwały rady (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

  możliwość zaskarżenia uchwały podjętej przez radę gminy do sądu administracyjnego, przy czym konieczne jest spełnienie określonych warunków.   Pan otrzymał uchwałę rady (...)

 • Zwoływanie sesji rady gminy na wniosek wójta

  zaskarżenia uchwały rady gminy, to zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi (...)

 • Uchwały rady gminy

  Czy uchwały rady gminy podlegają kontroli wojewody? Zgodnie z art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym:1. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  obszarze gminy. Uchwała taka obowiązuje więc wszystkich na terenie gminy. samorząd, gmina, rada gminy, uchwała, obowiązywanie, akt prawa miejscowego

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  na obszarze dwóch lub więcej gmin, określa się proporcjonalnie do długości odcinka budowli położonego na terenie danej gminy. Art. 5. 1.  Rada gminy, w drodze uchwały, określa (...)

 • Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne

  opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu (...)

 • Decyzje podatkowe

  uchwałę Rady Gminy obowiązującą w dacie wydawania decyzji i decyzja taka doręczona podatnikowi powinna być obowiązująca pomimo uchylania lub zmiany uchwały Rady Gminy. (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  ; Po upływie powyższego terminu organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu gminy. W takim przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub (...)

 • Nawet jeśli spełniasz warunki, nie masz roszczenia o lokal komunalny

  uchwała rady gminy określa jedynie zasady wynajmowania lokali.Sąd Najwyższy zwrócił ponadto uwagę, iż rada gminy dysponuje jedynie delegacją ustawową do określania zasad (...)

 • Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

  krytycznie oceniane, bo są główną przyczyną rozlewania się miast. ##baner## Ustalenie lokalizacji inwestycji w trybie specustawy będzie następowało w drodze uchwały rady gminy, (...)

 • Odwołanie się od uchwały o miejscowym planie

  której rada gminy rozpatrzy nie uwzględnione protesty i zarzuty, zawiadamiając o tym imiennie zainteresowanych,   doręcza zainteresowanym wyciąg z uchwały rady gminy rozstrzygającej (...)

 • Przydział mieszkania komunalnego

  mieszkaniowego zasobu gminy podejmowane przez radę gminy są aktami prawa miejscowego (wyrok NSA z dnia20 marca 2002 r., II SA/Wr 177/02). Najczęściej uchwały rady gminy, (...)

 • Pierszenstwo wykupu nieruchomosci

  uzyskanie prawa pierwszeństwa w stosunku do całej nieruchomości, a jedynie w stosunku do lokalu. Przyznanie prawa pierwszeństwa zależy od podjęcia w tej sprawie uchwały rady gminy. Ustawodawca (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,  (...)

 • Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

  o ROD?Projekt przewiduje m.in., że zakładanie ogrodów działkowych jest zadaniem własnym gmin. Gminy realizują powyższe uprawnienie w drodze uchwały rady gminy, właściwej ze (...)

 • Kto musi płacić podatek leśny?

  leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy). Wzory odpowiednich formularzy określa uchwała rady gminy. W gminach, w których rady gmin w uchwale określiły warunki (...)

 • Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

  deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane