Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mienie PKP

  powyższej uchwały. W trybie art. 269 § 1 p.p.s.a. nie było zatem możliwe skuteczne domaganie się podjęcia uchwały wyjaśniającej inne przepisy prawne, tj. przepisy niepoddane wykładni (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  straci ważność? Jeśli podmiot prowadzący skład otrzymał zezwolenie wydane na czas oznaczony, to aby dalej prowadzić skład podatkowy po tym okresie - powinien złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. (...)

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  darczyńcy (art. 899 § 2 K.c.). Wówczas spadkobierca może odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności obdarowanego. Jakie obowiązki wchodzą w skład spadku? Obok praw, w skład (...)

 • Porada prawna na temat skład budolany przepisy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat skład budolany przepisy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy ustawy stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  ;Przepisy art. 77 i 78 stosuje się również do czynności, które podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej i rejestrach, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Art. (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  urodzeniem się dziecka. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła (...)

 • Prawo bankowe

  w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a) oraz w pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym, wchodzącym w skład holdingu.3. (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  stosuje się odpowiednio przepisy art. 204-206 Kodeksu postępowania karnego.Art. 43. Przy przeprowadzaniu oględzin i eksperymentu procesowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 207, 208, 211 (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może być wyrażona także ustnie do protokołu.Art. 274. Przepisy dotyczące wierzytelności (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ) zastosowano warunkowe umorzenie postępowania karnego; 4) zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego; 5) zastosowano art. 5 § 2. § 2. Przepisy o przepadku przedmiotów

 • Majątek wspólny małżonków

  w skład tego majątku.    Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim (...)

 • Kodeks cywilny

  obliczania, stosuje się przepisy poniższe.Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  przepisy rozdziału 3 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. ), chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej. (...)

 • Karta Nauczyciela

  nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany,   b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17;  7a) wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa (...)

 • Kodeks wyborczy

  wyborczej nie wolno otwierać.§ 3. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecne co najmniej 3 osoby wchodzące w skład obwodowej (...)

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  wchodzi w skład masy upadłości? W skład masy upadłości wchodzi to wszystko, co może być spieniężone i przeznaczone na pokrycie długów (zaspokojenie wierzycieli). Mogą to zatem być (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności,  5) sumę komandytową.  § 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.   Przepisy ogólne (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  egzaminu eksternistycznego. Sam przewodniczący komisji nie wchodzi w skład zespołów egzaminacyjnych. W skład zespołu egzaminacyjnego nie może wchodzić również członek komisji, który prowadził (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ;łwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu. (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  . § 1. Do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. § 2. Do renty ustanowionej bez wynagrodzenia stosuje się przepisy o darowiźnie. Art. 907. (...)

 • Kodeks pracy

  Przepisy art. 9 1  § 1-4 stosuje się odpowiednio.Art. 232.  Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach (...)

 • Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  zarządzać majątkiem wspólnym, jeżeli przepisy kodeksu rodzinnego nie stanowią inaczej. Tymczasem przepisy te w niektórych sytuacjach statuują konieczność uzyskania zgody drugiego (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  , stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania. Art. 105. Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  . Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CZY JEST TO MOŻLIWE....

  Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)

 • przerwanie zasiedzenia / art. 123 kc - post. spadkowe vs dział spadku

  Czy przerwanie zasiedzenia nieruchomości prowadzonego przez jednego ze spadkobierców następuje gdy w międzyczasie (chodzi o okres czasu w którym wnioskowane (...)

 • gminy zbierają chętnych na ławinków

  Słyszałem, że można do gmin zgłaszać swoja kandydaturę na ławnika sądowego! Do kiedy to można uczynić? Jakie trzeba spelnić warunki? Kto może (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane