Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  . 125 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (…) przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  rzecz, jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. Art. 264. Jeżeli użytkowanie obejmuje

 • Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

  trwałego, który poprzez to roszczenie może zostać przerwany. Tam gdzie z faktu dokonanego naruszenia wnioskować możemy o prawdopodobieństwie dalszych naruszeń – roszczenie negatoryjne (...)

 • Porada prawna na temat roszczenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat roszczenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

  przedawnia się roszczenie o zachowek wobec obdarowanego? Zgodnie z art. 1007 § 2  Kodeksu cywilnego, roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej (...)

 • Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

  upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  nabytych po ujawnieniu roszczenia, jeżeli wpisy te są sprzeczne z wpisem prawa, którego roszczenie dotyczyło, albo jeżeli w inny sposób naruszają to prawo. Art. 19. 1. Roszczenie (...)

 • Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

  nowa” na co zwrócił uwagę J. Pokrzywniak w artykule „Kiedy przedawnia się roszczenie o przymusowe ustanowienie służebności przesyłu” („Rzeczpospolita” z dnia (...)

 • Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

  , polegające na żądaniu przywrócenia stanu poprzedniego (art. 363 § 1 kc), ma z punktu widzenia gospodarczego cel zbliżony do celu, jaki ma roszczenie negatoryjne. Roszczenie o przywrócenie

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu (...)

 • Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  , przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Roszczenie wynikające z umowy działu spadku, jako roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu z upływem lat 10 i termin ten - zarówno (...)

 • Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  pojazdów mechanicznych), roszczenie poszkodowanego w stosunku do zakładu ubezpieczeń (w takim przypadku poszkodowany przez ubezpieczonego ma roszczenie bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń) przedawnia (...)

 • Czy istnieje możliwość uniknięcia spłaty kredytu?

  prawomocny nakaz zapłaty, wynikające z niego roszczenie przedawni się dopiero po dziesięciu latach. Biorąc pod uwagę, że kredyt został zaciągnięty w 2006 r., w takiej sytuacji najprawdopodobniej (...)

 • Kodeks cywilny

  wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, (...)

 • Roszczenie o przeniesienie własności

  . O tym, czego może dotyczyć roszczenie, mówi początek przepisu: własności, użytkowania wieczystego oraz ograniczonego prawa rzeczowego. Przykład: w księdze wpisane jest roszczenie o (...)

 • Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

  sądu wyznacza spółdzielnia. Jeżeli w tym terminie żadna z osób, którym przysługuje roszczenie nie wystąpiła do sądu, wyboru jednego z uprawnionych dokonuje spółdzielnia. Jeżeli roszczenia wygasły, (...)

 • Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

  roszczenie z tytułu sprzedaży, ulega przedawnieniu w terminie dwuletnim, zgodnie z art. 554 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1991 r. (III CZP 20/91), roszczenie (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. § 2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi

 • Czym jest roszczenie negatoryjne?

  rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (roszczenie negatoryjne). Roszczenie negatoryjne zmierza do zakazania (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  uprawnionej.Art. 33.  Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli (...)

 • Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

  orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem polubownym przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego (...)

 • Rękojmia za wady budynku

  rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przysługuje kupującemu przeciwko sprzedawcy rzeczy. Roszczenie należy skierować przeciwko zbywcy rzeczy (drugiemu właścicielowi), natomiast roszczenie nie (...)

 • Ochrona prawa własności na gruncie art. 222 Kodeksu cywilnego

  dalszych naruszeń.             Podobnie jak roszczenie windykacyjne, również roszczenia wynikające z art. 222 §2 k.c ulegają przedawnieniu

 • Projekt ustawy chroniącej dłużników

  ;b roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości – to podlegać będzie przedawnieniu po 3 latach. To wystarczający okres dla wierzyciela, (...)

 • Do kogo kierować roszczenie o zwrot nakładów, gdy doszło do nieodpłatnego zbycia udziału?

  m.in. uwagę na sformułowanie z art. 207 in fine k.c. "współwłaściciele ponoszą" - użycie czasu teraźniejszego, co doprowadziło SN do uznania, że roszczenie o zapłatę (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  USTAWAz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks CywilnyDz.U. z 64 Nr 16, poz. 93; Dz. U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147; Nr 30, poz. 210; Dz. U. z 1984 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane