Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Naprawienie szkody wyrządzonej przez nieletniego10 Października 2006

  . Zatem sprawcy 12 i 13 letni nie popełniają przestępstwa. Ich odpowiedzialność reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze (...)

 • Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka24 Stycznia 2008

  podczas ogłoszenia postanowienia, a w innych przypadkach od daty doręczenia orzeczenia (tak. K. Gromek Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Stan prawny na dzień 1 marca 2001 r

 • Przestępstwo popełnione przez nieletniego19 Grudnia 2008

  postępowania sadowego. przestępstwo, kradzież z włamaniem, nieletni, środek poprawczy, środek wychowawczy, wykroczenie, odpowiedzialność, kodeks karny, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa24 Listopada 2004

  Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej lub projekt ustawy o prowizorium budżetowym i wraz z uzasadnieniem (...)

 • Kurator a problemy wychowawcze14 Kwietnia 2005

  temu uzasadnienie prawne, czyli taki młody człowiek popełnił przestępstwo. Jedyną możliwość w takim przypadku rodziłaby ewentualnie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jednak (...)

 • Dzidziczenie gospodarstwa rolnego7 Sierpnia 2003

  jeżeli rolnik nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników wymienia sytuacje, kiedy uznaje się, że ronik zaprzestal prowadzenia działalności. Ani (...)

 • Projekt budowlany jako informacja publiczna 29 Sierpnia 2011

  uczestników postępowania administracyjnego. W przedmiotowym zakresie projekt budowlany stanowi obligatoryjny dokument, na podstawie którego wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Projekt

 • Obowiązki i prawa nauczyciela dyplomowanego7 Października 2011

  ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.);3)4

 • Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej14 Marca 2005

  , lecz nie prawnym – szkoła będzie działać nadal. Ustawa ani orzecznictwo nie wskazuje o jakie rozumienie likwidacji chodzi czy faktyczne czy prawne. Na pewno nie będzie likwidacją szkoły zmiana

 • Likwidacja placówki oświatowej12 Lutego 2005

  kolei inne niż szkoły publiczne placówki publiczne oraz szkoły publiczne w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich mogą zostać zlikwidowane w każdym czasie. Likwidacja szkoły publicznej (...)

 • 17 - latek sam na wakacjach9 Lutego 2009

  nieletnich. Okoliczności mogące świadczyć o demoralizacji nieletniego to okoliczności takie jak: naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie (...)

 • Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy30 Kwietnia 2007

  karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych .    Wątpliwości co do charakteru pobytu rozstrzyga właściwy organ gminy. Zameldowanie

 • Projekt uchwały właściciela9 Września 2003

  lokali należy wskazać treść tej zmiany. Tak więc sposób zwoływania zebrania właścicieli ustawa określa szczegółowo. Przyjmuje się, iż właściciel lokalu po otrzymaniu zawiadomienia może zgłosić (...)

 • Umowa o prace projektowe a prawo autorskie21 Września 2005

  1 stanowi, iż ustawa normuje: stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, zasady, na jakich

 • Wniesienie uchwały pod obrady zebrania wspólnoty30 Grudnia 2005

  Czy wniesiony przez każdego właściciela projekt uchwały musi być poddawany pod głosowanie? Czy istnieje przepis prawa mówiący o konieczności poddawania pod głosowanie uchwał, których projekt

 • Prawo ochronne na pomysł racjonalizatorski7 Stycznia 2003

  przewidują mozliwość przyjmowania przez przedsiębiorców projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalanym przez siebie regulaminie racjonalizacji. Za projekt racjonalizatorski ustawa (...)

 • Dotacje unijne a upadłość spółki z o.o.17 Sierpnia 2009

  osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, (...)

 • Wezwanie przez STOART do zawarcia umowy5 Stycznia 2009

  naliczenia opłat za odtwarzanie utworów są przepisy art. 17 oraz 31 ustawy o prawie autorskim i prawch pokrewnych. Zgodnie z wskazanymi przepisami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy

 • Pozwolenie na przebudowę wentylacji18 Czerwca 2007

  Gminy. Oprócz wymienionych dotychczas ustaw i rozporządzeń, ważną będzie także ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., która reguluje m.in. wymagania zdrowotne (...)

 • Utylizacja odpadów a prawo Unii Europejskiej21 Października 2004

  uchwalenia ustawy, omawiającej wspomniane kwestie. Obecnie pewne kwestie omawianej problematyki reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001.62.628). utylizacja starych samochodów

 • Pożyczka na rzecz spółki z o.o.22 Lipca 2002

  , a spółka zobowiaże się zwrócić tę samą ilość pieniędzy w późniejszym okresie. Umowa pożyczki może zostać zawarta w dowolnej formie. Jeżeli jednak wartość takiej umowy będzie przekraczała 500 (...)

 • Zmiana projektu budowlanego7 Sierpnia 2006

  , projekt, budowa, zmiana, istotna

 • Ograniczenia prawa własności wynikające z prawa12 Grudnia 2000

  , plan zagospodarowania przestrzeni, ograniczyć, ograniczać prawo, własność, własnościowe, ustawa, NSA, uchwała

 • Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja 3 Grudnia 2010

  - również ich imiona i nazwiska; 2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16 (chodzi (...)

 • Wycena wywłaszczanej nieruchomości29 Lipca 2010

  dokonać nowego zamówienia na operat szacunkowy. Ustawa milczy na temat tego, kto jest uprawniony do wystąpienia do organizacji z wnioskiem o dokonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane