Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS12 Października 2010

  prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli (...)

 • Wezwanie gminy w sprawie o odszkodowanie8 Grudnia 2010

  lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Zatem stan zawieszenia trwa tak długo jak długo gmina nie złoży oferty najmu. To na gminie spoczywa (...)

 • Żądanie przydzielenia lokalu zastępczego w pozwie15 Czerwca 2005

  otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu (...)

 • Zły stan techniczny budynku a dziki lokator22 Sierpnia 2008

  uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego (...)

 • Darowzina dla gminy19 Marca 2010

  prawnego do lokalu i jej dochody nie przekraczają wysokości określonej w uchwale Rady Gminy (art. 23 ust. 2). W związku z powyższym nie ma możliwości arbitralnego przyznania lokalu socjalnego (...)

 • Procedura poprzedzająca wyburzenie budynku5 Czerwca 2007

  pozew o eksmisję do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka też o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, (...)

 • Zmiana decyzji po odwołaniu się do SKO22 Sierpnia 2007

  odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132. Z obu tych przepisów wynika, iż możliwa jest (...)

 • Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego28 Stycznia 2004

  lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz (...)

 • Odwołanie od decyzji meldunkowej18 Maja 2010

  terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Odwołanie wiązać się będzie z dodatkowymi (...)

 • Wstrzymanie eksmisji z powodu przyznania lokalu socjalnego29 Lutego 2012

  Na jaki czas orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego wstrzymuje bieg postępowania eksmisyjnego? Gdy sąd przyzna pozwanym prawo do lokalu socjalnego, wówczas nakazuje wstrzymanie

 • Niezałatwienie sprawy w terminie14 Stycznia 2004

  świetle cyt. Rozporządzenia, pomoc finansową przyznaje się jednorazowo funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, (...)

 • Odwołanie od zmiany wysokości renty5 Stycznia 2005

  rent. Jeżeli miało miejsce odwołanie od decyzji ZUS-u do sądu, ZUS uznał to odwołanie za zasadne i zmienił decyzję w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania, to odwołaniu (...)

 • Odmowa przyznania wcześniejszej emerytury17 Października 2007

  się od decyzji ZUS-u – odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, (...)

 • Wymeldowanie lokatorów jako nowy właściciel26 Stycznia 2009

  marginesie można również dodać, że wykonanie wyroku orzekającego eksmisję lokatorów jest również utrudnione. Po pierwsze ze względu na możliwość przyznania lokatorom prawa (...)

 • Odwołanie od decyzji ZUS18 Kwietnia 2006

  likwidacje mojego stanowiska? Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do sądu ale za pośrednictwem ZUS. Zatem odwołanie to w odpowiedniej ilości egzemplarzy należy złożyć do ZUS. (...)

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania24 Marca 2007

  środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji (...)

 • Niezdolność do pracy a prawo do renty29 Listopada 2002

  zgadza się z decyzją wydaną przez ZUS (co treści w ogóle - np. odmowy przyznania świadczenia, bądź co do wysokości przyznanego świadczenia) może od takiej decyzji się odwołać. (...)

 • Odwołanie podpisane przez rodzica strony2 Listopada 2017

  X po odmowie przyznania zasiłku celowego złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, jednak odwołanie to nie było ani napisane ani też podpisane przez samą zainteresowaną. (...)

 • Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem2 Kwietnia 2007

  zażalenie, a od decyzji służy odwołanie. W decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ nałoży także obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W (...)

 • Prawo do zasiłku chorobowego6 Lipca 2007

  przyznania zasiłku, w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia odpisu decyzji (art. 477[9] kpc). Odwołanie wniesione po upływie terminu sąd odrzuci, chyba że przekroczenie terminu (...)

 • Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego8 Listopada 2010

  ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego. Jest to norma bezwzględnie obowiązująca, o czym świadczy zwrot „decyzja wygasa”, a więc fakt wygaśnięcia

 • Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie emerytury27 Lutego 2007

  , a potem mając wyrok sądowy potwierdzający tę pracę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat? Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, (...)

 • Wybicie drzwi od ulicy17 Listopada 2003

  budowę, gdyż zgodnie z art. 28 prawa budowlanego, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Choć prawo budowlane zawiera szereg wyłączeń (...)

 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego19 Września 2006

  hałasem. Trwa właśnie postępowanie adm. prowadzone przez PINB. W trakcie wszczętego postępowania PINB stwierdził naruszenie decyzji wydanej przez prezydenta miasta na użytkowanie lokalu, ponieważ (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną23 Listopada 2015

  oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. Podstawa takie żądania przez pracownika socjalnego znajduje się w art. 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane