Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zawieszenie postępowania administracyjnego2 Września 2008

   "z urzędu" postępowania, to winien potraktować wniosek strony o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (...)

 • Wszczęcie postępowania z urzędu-zawiadomienie25 Marca 2009

  sąsiadki. Jako podstawę wskazano art. 61 par.4 kpa. Domyślam się, że chodzi o wszczęcie postępowania z urzędu, lecz za datę wszczęcia postępowania wskazano datę 4 grudnia 2008 r., (...)

 • Pouczenie strony w postępowaniu administracyjnym21 Listopada 2007

  administracyjnego jest więc nie tyle przejawem dobrej woli organu administracyjnego, co jego obowiązkiem. Nieudzielenie stronie postępowania administracyjnego niezbędnych pouczeń (...)

 • Wszczęcie postępowania administracyjnego24 Listopada 2008

  postępowania administracyjnego z urzędu, jest dzień podjęcie pierwszej czynności dokonanej przez organ administracji publicznej w stosunku do strony. Natomiast datą wszczęcia postępowania (...)

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy26 Marca 2012

  w trybie art. 155 K.p.a. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, organ musi uzyskać zgodę wszystkich stron poprzedniej decyzji5. 1Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania

 • Zaskarżenie uchwały Rady Gminy2 Czerwca 2011

  zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Zawiadomienie z art. 238 § 1 kpa nie dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co przesądza o niezaskarżalności (...)

 • Wznowienie postępowania administracyjnego25 Lipca 2007

  enumeratywnie w art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego. Istotne jest również to, iż wznowienie postępowania z tytułu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności (...)

 • Przekształcenie wieczystego użytkowania 21 Sierpnia 2008

  miejscu przytoczyć orzeczenie Sąd Najwyższy z dnia 16 maja 2002 r., V CKN 1284/2000, zgodnie z którym jeżeli użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania (...)

 • Zasady odwołania od decyzji organu22 Października 2011

  Jakie zasady odwołania od decyzji organu, zawarte są w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego? Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji (...)

 • termin do wszczęcia postępowania administracyjnego26 Stycznia 2012

  upoważnienie do wydawania decyzji wynikające wyłącznie z przepisów prawa procesowego.\" - tak Żukowski Ludwik w \"Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie (...)

 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS12 Października 2010

  do charakteru prawnego decyzji GIS jest to akt prawny wprowadzony do obrotu i może być z niego usunięty na podstawie określonych trybów z kodeksu postępowania administracyjnego (...)

 • Właściwy zakres skargi do WSA31 Grudnia 2008

  i we współpracy organów I i II instancji, czego pracownicy nawet nie ukrywali oraz co wynika jednoznacznie z treści decyzji w procesie tego postępowania administracyjnego. Organ II instancji (...)

 • Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego11 Stycznia 2012

  od samego początku, a w toku postępowania nie bada prawidłowości przebiegu postępowania administracyjnego, nie ustosunkowuje się też do decyzji wydanej przez organ administracji samorządowej. (...)

 • Skutki niewłaściwego delegowania sędziego13 Sierpnia 2008

  postępowania karnego prosimy zapoznać się z artykułem zatytułowanym Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego? Warto tu wskazać również wyrok Sądu Najwyższego z (...)

 • Umorzenie zawieszonego postępowania4 Kwietnia 2012

  toku instancji - art. 16 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Innym argumentem jest fakt podjęcia działania przez SKO w sprawie zarówno o wznowienie postępowania (...)

 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.23 Marca 2012

  formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych (...)

 • strona postępowania wznowieniowego w kpa29 Sierpnia 2011

  w postępowaniu. Wystąpiliśmy wspólnie z ojcem o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę. Starosta uznał, że mój ojciec nie jest stroną postępowania, bo (...)

 • Umorzenie postępowania administracyjnego14 Listopada 2005

  faktycznie może zapaść decyzja również dotycząca samowoli budowlanej, jednakże dotyczyć ona będzie podmiotów wykazujących rzeczywisty związek z tą samowolą (co nie było przesłanką postępowania (...)

 • Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości14 Marca 2012

  charakter materialnoprawny i pozwala on, wraz z art. 28 kpa na ustalenie, kto jest stroną postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (tak NSA w wyroku z dnia 13 marca 2001 r. l SA (...)

 • Informacja publiczna12 Sierpnia 2009

  postępowaniu (art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego) oraz na treść art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego - w myśl którego w każdym stadium postępowania (...)

 • Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA9 Grudnia 2004

  obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;  3) gdy postępowanie z (...)

 • Wykluczenie osoby z post. administracyjnego25 Września 2007

  ;procedury” wykluczenia określonego podmiotu z toczącego się postępowania. Polskie postępowanie administracyjne stoi na gruncie subiektywno – obiektywnej koncepcji strony postępowania. (...)

 • Zażalenie w postępowaniu administracyjnym28 Czerwca 2005

  kodeksu postępowania administracyjnego, które służy na niezałatwienie sprawy w terminie. Wspomniany artykułu 37 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi: „Na niezałatwienie (...)

 • Uwierzytelnianie odpisów z akt sprawy21 Lipca 2005

  celu uwierzytelnienia. Powyższe uprawnienia strony wynikają z art. 73-74 kodeksu postępowania administracyjnego. Obowiązek udostępnienia akt sprawy, uwierzytelnienia sporządzonych przez (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB6 Września 2010

  czynności, jeśli stronie postępowania przysługują środki odwoławcze lub skarga do sądu administracyjnego albo wniosek o wznowienie postępowania lub wniosek o stwierdzenie nieważności (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane