Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania 13 Listopada 2008

  materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości (...)

 • Hierarchia dowodów22 Grudnia 2011

  Czy w polskim prawie istnieje hierarchia dowodów? W polskim prawie nie ma przyjętej zasady hierarchii ważności poszczególnych środków dowodowych. Przyjmuje się (...)

 • Kontrola projektu budowlanego19 Kwietnia 2007

  albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 Prawa budowlanego. Wówczas przedłożenie w wyznaczonym terminie (...)

 • Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania18 Grudnia 2006

  powstała w nim nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowiąca co najmniej jeden pokój, jak również w razie pozostania tych osób w domu jednorodzinnym albo w lokalu stanowiącym odrębną (...)

 • Skarga na decyzje SKO28 Lipca 2006

  Środowiska poinformował Pana o wykorzystaniu przez niego wszelkich dostępnych mu możliwych dróg postępowania w tej sprawie. To Sąd wydaje się w Pana sytuacji władny do rozpatrzenia sprawy. (...)

 • Skarga z działu VIII k.p.a.23 Sierpnia 2010

  . Tak też prawdopodobnie zostanie potraktowane Pana zażalenia na brak działań ministra. Odnośnie drugiej kwestii racja także stoi po stronie Ministra. Przyjmuje się powszechnie, że czynności podejmowane (...)

 • Umorzenie postępowania administracyjnego14 Listopada 2005

  ? Jakie powinno być w tej sytuacji zachowanie organu, skoro jest on zobowiązany do prowadzenia postępowania w sprawie samowoli budowlanej? W myśl art. 105 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji10 Lipca 2007

  , a zakład pracy nie udzielił mi ostatecznej odpowiedzi w tej sprawie. Obecnie jestem bez pracy, a możliwość umorzenia dawały mi zapisy w umowie. Czy i jak mogę się w tej sprawie odwołać (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne21 Marca 2012

  ;wnorzędnym sposobem wniesienia podania w stosunku do dokumentu „na piśmie” oraz innych form wymienionych w art. 63 § 1 k.p.a. Dopiero jednak spełnienie trzech powyższych (...)

 • Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej 20 Sierpnia 2012

  . Stanowi ona, że:   Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub (...)

 • Brak wydania decyzji pokontrolnej przez ZUS11 Grudnia 2006

  dyrektora oddziału ZUS. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub (...)

 • Pełnomocnik w egzekucji w administracji5 Sierpnia 2005

  zlecenia). Do określenia zakresu umocowania pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym w administracji można posiłkowo (co do kwestii, o których nie ma mowy powyżej) stosować przepisy (...)

 • Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?8 Maja 2015

  założycielskiego, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów dotyczących (...)

 • Skarga na bezczynność organu administracji25 Stycznia 2010

  skargę nie zawiadamia skarżącego z art. 36 w zw. z art. 227 § 4 Kpa o wyznaczeniu nowego terminu, czyli jest w zwłoce. W innej sprawie wysyła pismo, w którym nie odnosi się do (...)

 • Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania9 Marca 2005

  przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie (...)

 • Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów 25 Października 2010

  postępowaniu egzekucyjnym w administracji zostało wydane na podstawie art. 174 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z tą ustawą organem egzekucyjnym w (...)

 • Kontrola nadzoru budowlanego31 Marca 2006

  twierdzę, że jeśli po ujawnieniu oczywistych, stwierdzonych wprost w protokole pokontrolnym nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego chowa sprawę do szuflady (w ramach postępowania skargowego, (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, (...)

 • strona postępowania wznowieniowego w kpa29 Sierpnia 2011

  zachodzi. Postępowanie starosty można uznać także za nieprawidłowe w świetle następujących przepisów, które okreslają sytuacje prawną strony w postępowaniu w (...)

 • Fotoradar a Straż Miejska8 Lipca 2010

  mogły wynikać tylko z aktu rangi ustawowej i w związku z tym ustawodawca dokonał opisanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Po drugie Straż Miejska może nakładać grzywny w drodze mandatów

 • Zawieszenie postępowania administracyjnego2 Września 2008

  postępowania ze względu na uprzednie rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego (art 97 par. 1 pkt 4 kpa). Czy w opisanej sytuacji należy zawiesić postępowanie na wniosek strony, czy też w trybie (...)

 • Wyznaczenie następców prawnych7 Stycznia 2009

  publicznej. W takiej sytuacji znajdzie więc zastosowania art. 30 § 4, a w związku z tym w miejsce zmarłej strony wchodzą jej spadkobiercy.Organ administracji publicznej w (...)

 • Cechy notatki służbowej30 Sierpnia 2007

  podstawie art. 10 § 3 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady czynnego uczestnictwa stron w (...)

 • Zaskarżenie rozporządzenia wojewody22 Maja 2006

  biurokratyczne załatwianie spraw. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne: skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB6 Września 2010

  czynności, jeśli stronie postępowania przysługują środki odwoławcze lub skarga do sądu administracyjnego albo wniosek o wznowienie postępowania lub wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. W (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PIT 2010 - jak rozłożyć spłatę na raty ???

  Jakie argumenty mogą wydać się dla fiskusa w obecnej najbardziej wiarygodne i dające szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji? * WAŻNY INTERES PODATNIKA ...to (...)

 • Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

  Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie po śmierci (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej?

  Witam ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej? Czy mandat za zakłócanie ciszy nocnej może wynieść aż 200 zł.? Kara wynosi 200zł, o ile jest (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane