Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Oświadczenie woli składane drogą elektroniczną17 Sierpnia 2018

  rozszerza te ograniczenia. W wyroku z dnia 16 maja 2003 r., sygn. akt I CKN 384/2001 Sąd Najwyższy przyjął, że złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 61 § 2 polega (...)

 • Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia14 Listopada 2017

  rozstrzygnięte na podstawie art. 191 kpc (który ze względu na brak przepisów szczególnych w tej kwestii, musi znaleźć zastosowanie do postępowania nieprocesowego o stwierdzenie (...)

 • Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej14 Listopada 2017

  lat (art. 118 kc) od uprawomocnienia się orzeczenia, chyba że nieprzyznanie wynagrodzenia nastąpiło na skutek zrzeczenia się przez uprawnionego, co powinno wynikać wyraźnie z sentencji postanowienia

 • Prowizja dla pośrednika nieruchomości14 Listopada 2017

  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta (art. 385 z ind. 3 pkt. 22 kc). Nie znając treści umowy nie jesteśmy w stanie określić czy zawiera ona jakieś zapisy niekorzystne (...)

 • Data doręczenia decyzji administracyjnej14 Listopada 2017

  ustnie. Te wyjątkowe przypadki określa art. 14 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis (...)

 • Skarga na wójta na bezczynność14 Listopada 2017

  sprawie (art. 233 k.p.a.). Organ powinien załatwić sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a.) O sposobie załatwienia sprawy organ winien (...)

 • Odwołanie podpisane przez rodzica strony2 Listopada 2017

  nie załączono pełnomocnictw, a organ uzna, że nie zachodzi wyjątek z art. 33 §4 k.p.a., należy stosować ogólną zasadę dotyczącą braków formalnych, wyrażoną w art. 64 (...)

 • Informacja publiczna a umowa handlowa2 Listopada 2017

  być uprzednio przeprowadzony przetarg, w wyniku którego miałoby dojść do zawarcie wspomnianej umowy. Zgodnie, bowiem, z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy, zawarte (...)

 • Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej2 Listopada 2017

  ), czy też można bezpośrednio po otrzymaniu decyzji SKO, przystąpić do postępowania wyjaśniającego w sprawie i zawiadomić strony np. o przeprowadzeniu dowodu itd.? Stosownie do art. 61 § 4 kpa o

 • Zasady przejmowania nazwisk w małżeństwie2 Listopada 2017

  nich postanowią. Podstawą prawną tych rozwiązań,  są przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - art. 25, 88 i 89 kro nazwisko dziecka, nazwisko byłej żony, nazwisko męża, nazwisko rozwodników

 • Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka30 Października 2017

  sposób moim obowiązkiem. Dlatego ja jestem wezwany na świadka przez zobowiązanego, aby moim zeznaniem udowodnił sądowi, że sytuacja jego syna się polepszyła, a nie pogorszyła Art. 261 §1 (...)

 • Współwłasność kamienicy i użyczenie lokalu20 Stycznia 2017

  ; potrzebna jest bowiem większość (art. 201 kc) i nie wystarcza tu połowa. Pozostaje jedynie rozważyć możliwość zwrócenia się do sądu. Proszę pamiętać, że czynność dokonana bez wymaganej (...)

 • Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia20 Stycznia 2017

  . Zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem we współwłasności bez zgody pozostałych współwłaścicieli. W razie zbycia (...)

 • SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny20 Stycznia 2017

  Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa ma prawo wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny? Bankowy tytuł egzekucyjny może uzyskać tylko bank w rozumieniu przepisu art. 2 prawa bankowego

 • Przedawnienie karalności za wykroczenie17 Stycznia 2017

  Jak się liczy przedawnienie w sprawie o wykroczenie? Czy od zdarzenia, czy od daty wszczęcia postępowania? Jaki okres? Proszę o podanie podstawy prawnej. Zgodnie z art. 45 kodeksu wykroczeń

 • Wydanie paszportu rodzicom dziecka 13 Stycznia 2017

  paszportu bez tego dowodu oraz w jaki sposób zablokować możliwość wyjazdu dziecka, co muszę zrobić? Zgodnie z art. 15  ustawy o dokumentach paszportowych złożenie wniosku o wydanie dokumentu

 • Małżeństwo z cudzoziemcem przez pełnomocnika13 Stycznia 2017

  nieprocesowe w sprawach małżeńskich nie wyłączają ogólnej reguły, która pozwala stronom działać przez pełnomocnika (art. 86 k.p.c.). W odniesieniu do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem, (...)

 • Odpowiedzialność prezesa zarządu13 Stycznia 2017

  upoważnionych do jej reprezentacji reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z przepisem art. 42 kc, jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia (...)

 • Obowiązek sprawdzenia przesyłki a rękojmia 11 Stycznia 2017

  opisywanej w pytaniu Dostarczenie przesyłki przez kuriera W przypadku zakupu przez konsumenta przepisy wprowadzjaą jednak domniemanie (art 556(1)kc), z którego wynika, iż jeżeli wada fizyczna

 • Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru 11 Stycznia 2017

  zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania. Kolejną kwestią jest to czy Pani mogła nie wydać (nie dostarczyć towaru) powołując się na obawy o zapłatę. Zgodnie (...)

 • Nielegalne użytkowanie w granicach działki 11 Stycznia 2017

  chwili naruszenia. Skoro jednak zakupił Pan nieruchomość w takiej sytuacji, to termin ten minął, a w związku z tym pozostaje wniesienie pozwu o ochronę własności, stosownie do art. 222 kc (roszczenie

 • Darowizna gospodarstwa rolnego 11 Stycznia 2017

  również powinna mieć formę aktu notarialnego (tu wystarczy tylko podpis Pana ojca).\\ Jeśli chodzi o darowiznę nieruchomości, zgodnie z art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  w (...)

 • Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali20 Grudnia 2016

  pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto osoby te podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu na mocy art. 12 ust. 1. Na takich osobach ciąży jednak obowiązek zgłoszenia samych (...)

 • Brak załączników w nakazie zapłaty w trybie upominawczym14 Grudnia 2016

  również interpretacja przeciwna. Mianowicie z art. 128 kpc wynika obowiązek dołączenia do pisma procesowego jego odpisu oraz odpisu załączników celem doręczenia ich występującym w (...)

 • Alimenty dla pełnoletniej córki która urodziła dziecko13 Grudnia 2016

  utrzymuje z nami kontaktu, zmieniła nr telefonu i nie wiem gdzie w Niemczech przebywa. Jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny względem małoletniego syna, podstawą roszczenia będzie przepis art. 133 (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Art. 278/144

  Witam, otrzymalem dzisiaj poleconym list, gdzie miejscowa Policja wzywa mnie w charakterze świadka w sprawie XXXXXX ... z art. 278/144. Ktoś z Was (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

  Obywatel polski będzie musiał zgłosić fakt wyjazdu za granicę w urzędzie gminy. Jeśli wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.