Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Służebność osobista mieszkania7 Listopada 2018

  wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ(art. 626(2) k.p.c.). Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł (art. (...)

 • Miejsce pobytu dłużnika7 Listopada 2018

  przepisem art. 46 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy dane są udostępniane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Wezwanie organu postępowania egzekucyjnego – komornika, (...)

 • Świadczenia z pomocy społecznej7 Listopada 2018

  rodzinę wielodzietną w trudnej sytuacji? Stosownie do art. 38 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie (...)

 • Dostęp do akt osobowych pracownika25 Września 2018

  charakterze, obowiązek zachowania tajemnicy wynika z ustawy ochronie danych osobowych (art. 39 ust. 2). Prosimy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Jak prowadzić (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  ;Pietrzkowski Henryk, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, komentarz do art. 761 k.p.c., publ. LexPolonica). Nadto, zgodnie (...)

 • Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat20 Sierpnia 2018

  .), a konkretnie art. 43 z ind. 1 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje (...)

 • Informacja publiczna a umowa handlowa2 Listopada 2017

  być uprzednio przeprowadzony przetarg, w wyniku którego miałoby dojść do zawarcie wspomnianej umowy. Zgodnie, bowiem, z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy, (...)

 • Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali20 Grudnia 2016

  pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto osoby te podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu na mocy art. 12 ust. 1. Na takich osobach ciąży jednak obowiązek zgłoszenia (...)

 • Ośmieszające zdjęcie w Naszej klasie13 Grudnia 2016

  cywilnego. Osoba, która nie wyraziła zgody na publikację swojego wizerunku może na podstawie art. 24 k.c. lub na podstawie art. 81 w zw. z art 78 ust. 1 prawa autorskiego ( (...)

 • Sposób głosowania w stowarzyszeniu12 Grudnia 2016

  skąpą regulację dotyczącą walnego zebrania stowarzyszenia. Art. 11 ust. 1 ustawy stwierdza jedynie, że stanowi ono najwyższą władzę stowarzyszenia i ustanawia na jego rzecz domniemanie kompetencji

 • Zameldowanie a rejestracja pojazdu28 Września 2016

  dokonuje, na wniosek właściciela, właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania starosta. Podobna regulacja obowiązuje w odniesieniu do rejestracji czasowej (art. 74 ust. 1 p.r.d.). Wobec (...)

 • Rozwiązanie umowy z powodu nieobecności 22 Września 2016

  , naprawienia szkody, jaką poniósł z tego tytułu. Odpowiedzialność pracownika w takiej sytuacji regulują przepisy art. 114-122 kodeksu pracy.   W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy (...)

 • Przesłuchanie strony przez inny sąd19 Maja 2016

  , zlecenie przeprowadzenia dowodu temu sądowi nie jest dopuszczalne, chyba że uzasadniają to szczególne warunki komunikacyjne (ust. 1). Nie należy także zwracać się o przesłuchanie świadków

 • Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym4 Kwietnia 2016

  Co należy rozumieć pod pojęciem: "pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym" (wg ustawy o ubezpieczeniach społecznych)? Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (...)

 • Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu4 Kwietnia 2016

  gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach (art. 6 pkt 1 i art. 38 pkt l ustawy). Powyższe

 • Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców18 Lutego 2016

  przepisy dotyczące zaliczenia czasu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców nie wyznaczają rozmiaru świadczonej pracy, podczas gdy art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach do uwzględnienia

 • Licencjat a wymiar urlopu15 Lutego 2016

  . Za studia wyższe uważa się, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie

 • Ustanowienie hipoteki na udziale w nieruchomości10 Lutego 2016

  , jeżeli stanowi ona udział współwłaściciela (art. 65 ust.2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Odnośnie skutku, jaki wywiera to dla uprawnień pozostałych współwłaścicieli, (...)

 • Licencja wyłączna i niewyłączna, zezwalająca osobie trzeciej na korzystanie z utworu10 Lutego 2016

  licencji) nie może udzielić podobnej licencji (co do tego samego utworu na tych samych polach eksploatacji) osobie trzeciej. Zgodnie z art. 67 ust. 2 prawa autorskiego jeżeli umowa nie zastrzega (...)

 • Termin wypłaty zasiłku rehabilitacyjnego16 Grudnia 2015

  chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Stosownie do przepisu art. (...)

 • Awaria pod nieobecność właściciela lokalu26 Listopada 2015

  \"opanowania\" sytuacji? Czy ma większe możliwości, jeżeli z mieszkania ulatnia się gaz? Prawa i obowiązki właścicieli lokali określa Rozdział 3 ustawy o własności lokali. Art. 13 ust. (...)

 • Wykorzystanie fragmentów filmów23 Listopada 2015

  opłatami powinniśmy się liczyć? Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub (...)

 • Czynności Policji na podstawie anonimu23 Listopada 2015

  przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Jednym z podstawowych zadań Policji jest wykrywanie wykroczeń oraz ściganie ich sprawców (art. 1 ust. (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną23 Listopada 2015

  oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. Podstawa takie żądania przez pracownika socjalnego znajduje się w art. 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  ;rym mowa w ust. 2, albo  2) zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust. 4, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie przepisów ust. 4a-4e, że podwyżka jest (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane