Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

  . kserokopiarek w urzędach i łatwość z jaką można w ten sposób uzyskać choćby kserokopię żądanego materiału z akt, powinna pozwolić rozwiązać tę sytuację w zgodzie z (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  ;punkcie 1 wzywa się z art. 64 par 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a o pozostałe, czyli wymienione w punkcie 2, z art. 50 K.p.a.? Odpowiedź na wszystkie pytania: (...)

 • Wyeliminowanie ostatecznej decyzji z obrotu

  Ostateczna decyzja funkcjonuje w obrocie prawnym dwa lata. Jest ona niezgodna z prawem i może wyrządzić duże szkody materialne obywatelowi. Jakie możliwości ma urząd żeby wyeliminować ją z (...)

 • Porada prawna na temat pytania z kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pytania z kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach”.  Zasada ta jest wywodzona z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego i z art. (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (...)

 • Wezwanie do usunięcia naruszeń

  Urząd Skarbowy wydał na podstawie art. 104 kpa z dnia 14.06.60r. Dz. U. Nr9 poz.26, art. 5U st.2 i 3 ustawy z dnia 19.12.80r. o zobowiązaniach podatkowych oraz na podstawie art.10 ust. 1i (...)

 • Odmowa zeznań przez świadka

  postępowania. Zgodnie bowiem z art. 86 k.p.a. w takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu. Sporna (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych

  K.p.a.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.). kara (...)

 • Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie

  naczelny uchylają decyzję organu powiatowego z pominięciem organu wojewódzkiego, jako organu wyższego stopnia nad organem powiatowym, nie naruszył art. 157 par. 1 Kpa i czy takie działanie (...)

 • Odmowa wyłączenia urzędnika z postępowania

  do czynienia z wątpliwościami co do bezstronności, skoro zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczyło poświadczenia nieprawdy przez osobę, która obecnie prowadzi postępowanie administracyjne, (...)

 • Skarga z działu VIII k.p.a.

  skargowego w trybie przepisów działu VIII kpa nie podlega kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego.” (postanowienie NSA z 9 grudnia 1999 r., sygn. III SAB 7/99). Wynika to z (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z (...)

 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

  o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt. 2 kpa). W związku z faktem, że decyzją GIS został nałożony obowiązek (...)

 • Umorzenie postępowania administracyjnego

  umorzenia dotyczyła bowiem osoby wnioskodawcy. Nie zmienia powyższego stanowiska fakt, iż zgodnie z treścią art. 156 par. 1 pkt 3 kpa, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, (...)

 • Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

  uzgodnienie wynosi dwa tygodnie - por. art. 53 ust. 5 PZP w zw. z art. 106 § 3 k.p.a. Zatem RODŚ dostali dłuższy termin na załatwienie sprawy, z tym że sankcją niezmieszczenia się (...)

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (art. 58 § 1 k.p.a.). Z tego powodu brak jest podstaw, by uznać, że naruszenie przez organ prowadzący (...)

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  myśl art. 155 kpa, zmieniając własną decyzję z dnia (...) września 2007 r. (...) o ustaleniu - na wniosek A Sp. z o.o. w W. - warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na (...)

 • Postępowanie administracyjne

  miało również wpływ na termin rozpatrzenia wniosku. Istotnie organ administracji publicznej jest zobowiązany zgodnie z art. 12 § 1 kpa oraz z art. 35 kpa przeprowadzić (...)

 • Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

  współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji rządowej,  terenowe organy administracji rządowej - gdy (...)

 • Podpis a ważność decyzji administracyjnej

  decyzji w oparciu o przepis art. 156 § 1 pkt 7 kpa (Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa). decyzja, administracyjna, (...)

 • Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

  nową decyzję, to organem właściwym do zmiany tej decyzji, w trybie art. art. 154 § 1 lub art. 155 K.p.a., będzie wojewoda.Powyższa interpretacja ma także zastosowanie w przypadku postępowania (...)

 • Odszkodowanie od organu

  pkt 6 kpa z powodu nie dopełnienia przez inwestora warunku określonego w decyzji Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury b. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z (...)

 • Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

  , tzn. czy istnieje termin, po którym decyzja nie może być uchylona w związku z tym przepisem (tak jak w przypadku art. 146 kpa)? Czy w trybie art. 154 może być uchylona również decyzja ostateczna (...)

 • Odwołanie podpisane przez rodzica strony

  nie załączono pełnomocnictw, a organ uzna, że nie zachodzi wyjątek z art. 33 §4 k.p.a., należy stosować ogólną zasadę dotyczącą braków formalnych, wyrażoną w art. 64 (...)

 • Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

  uzasadnienia rozstrzygnięcia. NSA udziela odpowiedzi na pytania prawne przekazywane przez samorządowe kolegia odwoławcze. W praktyce pytania te dotyczą kwestii rzeczywiście wątpliwych, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Aplikacja radcowska -wszelkie informacje

  Prosze o pomoc osoby bedace na aplikacji radcowskiej lub zorientowane w tym temacie powiedzcie mi prosze z jakich dziedzin prawnych mam sie uczyc, czy (...)

 • Aplikacja kuratorska

  W środe idę na rozmowę kwalifikacyjną do Sądu Okręgowego w sprawie aplikacji kuratorskiej.Jeżeli ktoś mógłby mi powiedzieć z czego się przygotować (...)

 • Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego

  Zagadnienie ma wprawdzie charakter prawnoadministracyjny, ale wątek umieszczam także w tym dziale, gdyż pilnie poszukuję odpowiedzi. Czy emerytowi (...)

 • Unieważnienie decyzji ostatecznej

  W lipcu 2003 r indywidualną .decyzją ministra finansów ,majacej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd (...)

 • Prawa zabudowy Pilne!

  Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie na które mam nadzieje uzyskam tutaj odpowiedź mianowicie Dostałem warunki zabudowy na obszar działki o numerze (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane