Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kontrola w zakresie przewozu drogowego

  kontroli", według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Jeżeli podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości uzasadniającej nałożenie kary pieniężnej, sporządza się (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia. 6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora (...)

 • Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

  podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym na terenie, gdzie wykonuje czynności kontrolne. Protokół kontroli Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, (...)

 • Porada prawna na temat protokół kontroli

  Nie szukaj dłużej informacji na temat protokół kontroli, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kontrola ZUS

  przeprowadzania kontroli, w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli określa się, między innymi, przewidywany czas trwania kontroli, zakres kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  . Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierująca (...)

 • Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

  ; Wyniki kontroli i protokół Wyniki przeprowadzonej kontroli osoba kontrolująca lub kierownik zespołu kontrolującego przedstawiają w protokole kontroliProtokół kontroli (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli;   5)  sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora

 • Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

  ; imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;  datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;  zakres kontroli (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  ;  4) zabezpieczania dowodów.  Art. 110 [6]. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli (...)

 • Podpisywanie dokumentów na zwolnieniu lekarskim

  ostateczna decyzja należy do Pana. zwolnienie lekarskie, praca, wykonywanie pracy, zakład górniczy, kopalni, kierownik ruchu kopalni, protokół kontroli

 • Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

  odpisu kompletu dokumentów z tej doraźnej kontroli oraz odpisu kompletu dokumentów z innych kontroli, jeśli były przeprowadzane. W odpowiedzi urząd stwierdził, że \"protokół z kontroli (...)

 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym

  kontroliProtokół kontroli podpisują kontroler i osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego.  Kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu (...)

 • Kontrola nadzoru budowlanego

  kierownika i członków zespołu protokół kontroli przekazuje się bezzwłocznie kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się z jego treścią. Organy nadzoru budowlanego, w wyniku (...)

 • O zmianie adresu po kontroli podatkowej trzeba poinformować fiskusa

  kontroli podatkowej pozostaje w niej właściwy również w zakresie postępowania podatkowego, chociażby w trakcie kontroli lub po jej zakończeniu nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości (...)

 • Czas prowadzenia kontroli skarbowej

  czynności Być może w Pana przypadku właśnie takie czynności zostały podjęte, co nie wyklucza dalszej kontroli. Jeśli zaś chodzi o termin trwania czynności kontrolnych, ordynacja podatkowa stanowi, (...)

 • Protokoły kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

  konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. Poniżej zostały one załączone. protokół kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, biodegradacja, kompostowanie, (...)

 • Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

  przeprowadzenia kontroli. Wskazano też, że protokół kontroli ma dodatkowo zawierać w szczególności: ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli oraz pouczenie o (...)

 • Brak wydania decyzji pokontrolnej przez ZUS

  kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.  Protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art. (...)

 • Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji...

  , decyzja organu podatkowego, zbywający przedsiębiorstwo, korekta deklaracji podatkowej, nadpłata, podatek, protokół kontroli, kontrola podatkowa

 • Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej w wyniku kontroli przewozu drogowego

  . Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono co najmniej jedną nieprawidłowość uzasadniającą nałożenie kary pieniężnej, sporządza się protokół kontroli, a następnie (...)

 • Zmiany w kontroli skarbowej

  kontroli skarbowej Zgodnie ze znowelizowanym przepisem ustawy o kontroli skarbowej, do zakresu kontroli skarbowej należy m.in. kontrola zgodności z prawem przywozu na terytorium Rzeczypospolitej

 • Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

  wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 743). protokół kontroli, zwolnienia lekarskie, chorobowe, prawidłowo, (...)

 • Wzór pokwitowania zapłaty kary przy kontroli przewozu drogowego

  m.in. wzór pokwitowania zapłaty. Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono co najmniej jedną nieprawidłowość uzasadniającą nałożenie kary pieniężnej, sporządza się protokół (...)

 • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę

  prowadzącego placówkę, jakim jest Starostwo Powiatowe, wyszły na jaw liczne usterki, błędy, zaniedbania w pracy księgowej. Powstał wówczas protokół kontroli bieżącej, lecz całościową (...)

 • Protokół z kontroli inspektora pracy

  rozstrzygnięć. państwowa inspekcja pracy, inspektor, protokół, kontrola, decyzja, kolegium do spraw wykroczeń

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane