Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy egzekucyjne, które postąpią stosownie do art. 773. Przepis art. 890 § 2 stosuje się odpowiednio. Art. 891[1]. § 1. Na (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  osób odpowiedniemu zmniejszeniu. Art. 912. Prawo dożywocia jest niezbywalne. Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym (...)

 • Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  mowa w art. 7 ust. 6a, będą miały zastosowanie przepisy o pomocy de minimis. Wartością pomocy, udzielanej na podstawie art. 7 ust. 6 Ustawy, jest różnica pomiędzy wartością rynkową (...)

 • Porada prawna na temat prawo komornicze art 845

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo komornicze art 845, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  zawodową. Tryb składania wniosków przez uczelnie Zgodnie z art. 178 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany

 • Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

  szczególności mogliby Państwo wystąpić z powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji na podstawie art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż:  Art. (...)

 • Egzekucja z ruchomości a dłużnik w więzieniu

  komornik zawiadomi je o zajęciu. Do udziału w zajęciu ma również prawo wierzyciel, jego nieobecność nie wstrzymuje jednak czynności komornika. Zgodnie z art. 845 § 2 kodeksu postępowania (...)

 • Znęcał się nad rodziną

  , wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru - art. 211 k.k. j. doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej - art. 200 k.k. (...)

 • Sejm zdecyduje o granicach wolności prasy

  ; (zagrożonego karą pozbawienia wolności do 1 roku), oraz art. 216, penalizującego zniewagę - (zagrożoną tą samą karą).W uzasadnieniu projektu nowelizacji Ustawy prawo prasowe wnioskodawcy (...)

 • Co zmieni się w Prawie drogowym?

  2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2007 r., Nr 123, poz. 845); Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108, poz. 908, ze zm.) (...)

 • Nieprawdziwe oświadczenie złożone komornikowi

  wierzyciel ma jakieś możliwości dowieść przed komornikiem czyją własnością jest rzecz? Z art. 845 § 2 zd. 2 kpc wynika, że ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej (...)

 • Bezskuteczna egzekucja o ponoszenie kosztów

  art. 45 ust. 2 stanowi, że opłata należy się za dokonaną egzekucję i to od dłużnika. Mimo, że art. 45 ust. 5 jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 3a 9Komornik prowadzi (...)

 • Wycena udziałow w sp. z o.o.

  ;     Powołanie biegłego przez komornika odbywa się na podstawie art. 813 kpc:   Art. 813. § 1. W wypadkach wymagających zasięgnięcia opinii biegłego, komornik (...)

 • Zajęcie rzeczy osoby trzeciej

  których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem ich adresów. Chodzi tu m.in. o osoby trzecie, którym przysługuje do tych rzeczy prawo własności. (...)

 • Odpisy i kopie z akt komorniczych

  Czy mam prawo zażądać od komornika kserokopii z akt egzekucyjnych na podstawie art. 525 Kpc? Czy komornik ma prawo żądać za to opłaty i jakiej? Zgodnie z treścią art. 763 kpc (...)

 • Wartość zajętego przez komornika samochodu

  uzyskuje prawo zaspokojenia się z ruchomości. Z art. 853 par. 1 wynika, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik oznacza wartość zajętych ruchomości i umieszcza ją (...)

 • Informowanie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego

  roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego, to, z drugiej strony, przepis art. 799 przyznaje dłużnikowi prawo żądania zawieszenia egzekucji (...)

 • Sprzedaż mieszkania a egzekucja

  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do (...)

 • Przejęcie zobowiązania współmałżonka

  swobodnym uznaniu wierzyciela (820). Gdyby wyraził on zgodę na zawieszenie egzekucji w stosunku do małżonki, warto wpisać odpowiednie oświadczenie do treści umowy. prawo cywilne, wierzytelność, (...)

 • Powództwo o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

  ? Zgodnie z art. 845 kpc komornik mógł zająć przedmioty należące nie do dłużnika, a będące jedynie w jego władaniu. Ochroną Pańskiej własności jest obowiązek powiadomienia komornika (...)

 • Wgląd i kopie z akt komorniczych

  (telefonicznie i na piśmie). Brak jest natomiast uprawnienia do bezpośredniego wglądu w akta sprawy. Strony mogą żądać odpisów i kserokopii z akt komorniczych. Jako podstawę żądania podaje się art. (...)

 • Opłaty komornicze w razie dobrowolnego świadczenia

  egzekucyjnego lub zabezpieczającego.  opłaty komornicze, dobrowolne świadczenie, dłużnik, wierzyciel, komornik, umorzenie

 • Dostęp do akt komorniczych

  stanie sprawy (art. 763 Kodeksu postępowania cywilnego).Zgodnie z art. 767 k.p.c. strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone, (...)

 • Zajęcie komornicze

  kpc). Istotnym w tym względzie jest § 3 art. 841 kpc, który stanowi: Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin (...)

 • Zbyt wysokie koszty komornicze

  kosztach sądowych w sprawach cywilnych. komornik, egzekucja, postępowanie, nalezność, windykacja, zajęcie wynagrodzenia, koszty komornicze,

 • Egzekucja z ruchomości a współwłasność

  wartość dochodzonego przez wierzyciela roszczenia oraz kosztów postępowania egzekucyjnego dłużnik może bronić się skargą na czynności komornika zarzucając mu naruszenie art. 845§3 kpc.  Egzekucja (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane