Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  sądowego lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535). Art. 3. 1. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej mającej

 • Kierujący pojazdami

  ) obciążenia finansowe nakładane na obywatela polskiego wymieniającego polskie krajowe prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa. Art. 15. 1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu (...)

 • Porada prawna na temat prawo finansowe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo finansowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  , dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  mających prawo prowadzenia spraw spółki. § 2. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. Art. 42. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  przysługujące komandytariuszowi: prawo udziału w zysku, prawo do odsetek od udziału kapitałowego, prawo do części majątku w razie wystąpienia ze spółki, prawo do uczestnictwa (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  przed zgłoszeniem żądania wydania, prawo do świadczenia przechodzi na mającego prawo do wyłączonego mienia. Art. 72. Osoba, do której należy mienie podlegające wyłączeniu, może (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  , złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Art. 411. § 1. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.§ 2. Prawo (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  formie zwrotu. Art. 16. Nadzór nad prowadzeniem IKE przez instytucje finansowe sprawują określone w przepisach właściwych dla tych instytucji organy nadzoru. Art. 17.1. Instytucje finansowe (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  dnia zawarcia umowy. § 2. Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania, wynikające (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

  prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5, ograniczenie to uwzględnia się w wydawanym prawie jazdy. 2a. Krajowe prawo jazdy wydane w państwie członkowskim

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  ubezpieczeniaa społecznego w razie choroby i macierzyństwa, f) posłom i senatorom, g) osobom, którym po dniu wejścia w życie ustawy ustalone zostało prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty (...)

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

  mieszkania albo domu jednorodzinnego. Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie? Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie (...)

 • Badanie rocznego sprawozdania finansowego

  powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność pozostałych jednostek, które w poprzedzającym (...)

 • Prawo bankowe

  dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848), zwanej dalej „ustawą - Prawo spółdzielcze”, a w szczególności zarządzania ryzykiem związanym (...)

 • Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

  inaczej. W spółdzielni organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe powinno być walne zgromadzenie, co wskazuje art. 38 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Jeżeli ani statut, ani inne akty (...)

 • Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej dotyczące sztucznej inteligencji

  , rynki finansowe, usługi, rynek motoryzacyjny, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna czy przemysł żywnościowy; analiza wykorzystania technologii AI w reformie procesu podejmowania decyzji

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  , zapewniają uczelniom publicznym środki finansowe niezbędne do wykonywania ich zadań oraz udzielają pomocy uczelniom niepublicznym w zakresie i formach określonych w ustawie.  2. Środki (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Z uwagi na fakt, iż ograniczenie dotyczy (wszelkiego rodzaju) opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i (...)

 • Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  . Odwołanie członka zarządu a sprawozdanie finansowe W razie odwołania członka zarządu z funkcji w trakcie roku obrotowego, były członek zarządu ma prawo, a zarazem obowiązek złożenia wyjaśnień (...)

 • Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \"instrumentami finansowymi\"?

  dłuższym niż rok),  finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  , jak również czy oraz o jakie roszczenie skierowana jest egzekucja do zajętego prawa.  § 2. Prawo jest zajęte z chwilą doręczenia zawiadomienia osobie, która z (...)

 • Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

  odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, KRS-Z2 – w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Do wskazanego wniosku dołączamy formularz „KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2008 r., Nr 231, poz. 1546). fundusze inwestycyjne, Prawo bankowe, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelami instrumentów

 • Kontrole NIK

  karę. Świadek ma prawo odmowy zeznań tylko w przypadkach określonych w Ustawie o NIK (art. 45). Kontroler ma prawo w toku kontroli, zwołać naradę z pracownikami kontrolowanej jednostki, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane