Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  sądowego lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535). Art. 3. 1. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej mającej

 • Kierujący pojazdami

  ) obciążenia finansowe nakładane na obywatela polskiego wymieniającego polskie krajowe prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa. Art. 15. 1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu (...)

 • Porada prawna na temat prawo finansowe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo finansowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  , dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  mających prawo prowadzenia spraw spółki. § 2. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. Art. 42. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  przysługujące komandytariuszowi: prawo udziału w zysku, prawo do odsetek od udziału kapitałowego, prawo do części majątku w razie wystąpienia ze spółki, prawo do uczestnictwa (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  przed zgłoszeniem żądania wydania, prawo do świadczenia przechodzi na mającego prawo do wyłączonego mienia. Art. 72. Osoba, do której należy mienie podlegające wyłączeniu, może (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  , złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Art. 411. § 1. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.§ 2. Prawo (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  formie zwrotu. Art. 16. Nadzór nad prowadzeniem IKE przez instytucje finansowe sprawują określone w przepisach właściwych dla tych instytucji organy nadzoru. Art. 17.1. Instytucje finansowe (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  dnia zawarcia umowy. § 2. Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania, wynikające (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

  prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5, ograniczenie to uwzględnia się w wydawanym prawie jazdy. 2a. Krajowe prawo jazdy wydane w państwie członkowskim

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  ubezpieczeniaa społecznego w razie choroby i macierzyństwa, f) posłom i senatorom, g) osobom, którym po dniu wejścia w życie ustawy ustalone zostało prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty (...)

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

  mieszkania albo domu jednorodzinnego. Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie? Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie (...)

 • Badanie rocznego sprawozdania finansowego

  powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność pozostałych jednostek, które w poprzedzającym (...)

 • Prawo bankowe

  dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848), zwanej dalej „ustawą - Prawo spółdzielcze”, a w szczególności zarządzania ryzykiem związanym (...)

 • Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

  inaczej. W spółdzielni organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe powinno być walne zgromadzenie, co wskazuje art. 38 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Jeżeli ani statut, ani inne akty (...)

 • Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej dotyczące sztucznej inteligencji

  , rynki finansowe, usługi, rynek motoryzacyjny, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna czy przemysł żywnościowy; analiza wykorzystania technologii AI w reformie procesu podejmowania decyzji

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  , zapewniają uczelniom publicznym środki finansowe niezbędne do wykonywania ich zadań oraz udzielają pomocy uczelniom niepublicznym w zakresie i formach określonych w ustawie.  2. Środki (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Z uwagi na fakt, iż ograniczenie dotyczy (wszelkiego rodzaju) opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i (...)

 • Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  . Odwołanie członka zarządu a sprawozdanie finansowe W razie odwołania członka zarządu z funkcji w trakcie roku obrotowego, były członek zarządu ma prawo, a zarazem obowiązek złożenia wyjaśnień (...)

 • Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \"instrumentami finansowymi\"?

  dłuższym niż rok),  finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  , jak również czy oraz o jakie roszczenie skierowana jest egzekucja do zajętego prawa.  § 2. Prawo jest zajęte z chwilą doręczenia zawiadomienia osobie, która z (...)

 • Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

  odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, KRS-Z2 – w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Do wskazanego wniosku dołączamy formularz „KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2008 r., Nr 231, poz. 1546). fundusze inwestycyjne, Prawo bankowe, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelami instrumentów

 • Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

  posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane