Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Uproszczenia w budownictwie

  . akt II OSK 2979/12).Kolejnym problemem jest obecnie przeważające orzecznictwo wskazujące, że karę z art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane można nałożyć wyłącznie w przypadku nielegalnego (...)

 • Budowa tylko po uzyskaniu pozwolenia

  1994 r. – Prawo budowlane, w związku z art. 1 pkt 14 ustawy z 23 kwietnia 2009 r., w części dotyczącej art. 30a ust. 4 ustawy − Prawo budowlane, jest niezgodny (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17[19]. Przepisy art. 17[1] ust. 6, art. 17[2] ust. 1, 3, 4 i (...)

 • Porada prawna na temat prawo budowlane art 28-30

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo budowlane art 28-30, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wymagane odległości między budynkami

  ? Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane - (...)

 • Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

  nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Prawo do wymagania załączenia do zgłoszenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych wynika z treści art. 43 ust. 1 i 2 (...)

 • Procedury budowlane

  Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów (nawet w przypadku gdy inwestor we własnym zakresie wykonuje usługi budowlane). Każde dalsze podzlecenie

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  ;wnież oznaczony w ułamkowej części pożytków. Art. 694. Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów poniższych. Art. 695. § 1. Dzierżawę (...)

 • Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

  fundamencie. Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane (art. 29) budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 ptk. 3 tej ustawy zgłoszenia właściwemu (...)

 • Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

  ;- geotechnika - obiekty budowlane budownictwa ogólnego - obiekty budowlane budownictwa przemysłowego - budowle wysokościowe - budowle hydrotechniczne - obiekty budowlane (...)

 • Prace naprawcze

  zagadnienia. Zgodnie z art. 1 prawo budowlanego: Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania (...)

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej (...)

 • Legalizacja zmiany sposobu użytkowania budynku

  legalizującej samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego? Z końcem maja br do ustawy Prawo budowlane dodano art. 71a, który jest podstawą legalizacji samowolnej (...)

 • Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  , ze zm.) warunki, przesłanki, faktura, tytuł prawny, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na budowę, zwrot VAT za materiały budowlane, budownictwo mieszkaniowe, (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej

  . Dopuścił się Pan więc samowoli budowlanej. Właściwy będzie w tej sprawie głównie przepis art. 48 ustawy Prawo budowlane. Przepisu art. 48 nie stosuje się jednak do obiektów, (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz 5. uzyskasz wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania (...)

 • Jak interpretować termin na zgłoszenie sprzeciwu przez odpowiedni organ budowlany

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 30 wymienia prace, które należy zgłosić właściwemu organowi. Zgłoszenie takie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia (...)

 • Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

  podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o PIT oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Oznacza (...)

 • Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  procedury. W przypadku gdy brakuje dokumentów, organ wzywa wnioskodawcę do ich przedłożenia w podanym w wezwaniu terminie.  Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  , o którym mowa odpowiednio w art. 136 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1. 4.  Prawo ochronne na znak towarowy może być również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. (...)

 • legalizacja samowoli budowlanej.

  przepisie. Oznacza to, że do udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej powstałej przed 1995 r. należy stosować art. 42 ustawy – Prawo budowlane (...)

 • Kierujący pojazdami

  prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  gospodarstwo po sprzedawcy. § 2. (skreślony). Art. 167. (skreślony). Art. 168. (skreślony). Art. 169. § 1. Jeżeli osoba nie uprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  obowiązkowy. Art. 340. § 1. W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art. 322 art. 323 § 1 2. § 2. W razie istnienia podstaw określonych w art. (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.