Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  osoby, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd wezwie stronę powodową, aby w wyznaczonym terminie oznaczyła te osoby w taki sposób, by ich wezwanie było możliwe, a w (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.  2. Udzielenie prawa ochronnego następuje (...)

 • Kierujący pojazdami

  uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. Art. 23. 1. Szkolenie osoby (...)

 • Porada prawna na temat prawa osoby eksmitowanej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawa osoby eksmitowanej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  przedmiocie przekazania osoby ściganej. Art. 607d. § 1. Jeżeli miejsce pobytu osoby ściganej jest znane, sąd okręgowy, który wydał nakaz, przekazuje go bezpośrednio właściwemu (...)

 • Eksmisje nie mogą prowadzić do bezdomności...

  mieszkalnego w ramach egzekucji w administracji nie zawierają żadnych regulacji chroniących eksmitowanych przed bezdomnością. W szczególności nie przewidują prawa do pomieszczenia tymczasowego, (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  ustawowego osoby, której postępowanie dotyczy. W wypadkach ważniejszych powinien ponadto w miarę możności wysłuchać osoby bliskie tej osoby. § 2. Wysłuchanie małoletniego (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ). Art. 7. 1. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

  ochronie lokatorów. Oczywiście nigdy nie można stwierdzić, iż przyznanie w wyroku orzekającym eksmisję prawa do lokalu socjalnego oznacza zwolnienie osoby eksmitowanej z obowiązku uiszczania (...)

 • Zwrot nieruchomości i odszkodowanie

  poniesione na przedmiotowej działce np. ogrodzenie, krzewy, budynek - i odwrotnie - czy od eksmitowanej osoby można żądać zapłaty za bezprawne użytkowanie działki przez 20 lat? Zakładamy, (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zobowiązanie konkretnej osoby wymaga odpowiedniego aktu stosowania prawa, tj. wydania decyzji administracyjnej, lub zawarcia umowy, przemawia

 • Emerytura a praca za granicą

  ;Przyznany przez ZUS polski zasiłek pogrzebowy zostanie przekazany synowi osoby zmarłej, zamieszkałemu w Hiszpanii. W razie zgonu osoby uprawnionej do emerytury lub renty na podstawie ustawodawstw (...)

 • Kodeks cywilny

  zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane (...)

 • Mienie PKP

  stwierdził, że "Uprawnienie przedsiębiorstwa państwowego w stosunku do mienia państwowego, zwane "zarządem i użytkowaniem", "zarządem operatywnym" bądź po prostu "zarządem", nie stanowi ograniczonego (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego, lub każdej innej osoby, w której posiadaniu znajduje się towar.3. W przypadku gdy zobowiązany jest nieznany, (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  osoby niepełnosprawnej.2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: (...)

 • Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

  nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Osoby zajmujące lokal (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa. § 2. Jeżeli wykonanie prawa związane jest z posiadaniem dokumentu, właściwy jest komornik tego sądu, w którego (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ;patenty i inne prawa własności przemysłowej;  7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;  8) tajemnice przedsiębiorstwa;  9) księgi (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  nieuregulowanym w § 1-3a stosuje się przepisy prawa cywilnego. Art. 138. § 1. Organ podatkowy występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 4.§ 3. Przepisy § 1 (...)

 • Gmina zapłaci za blokowanie eksmisji

  dotyczące stanu prawnego sprzed 16 listopada tego roku. Do tego czasu przepisy nakazywały komornikowi, by wstrzymał się z eksmisją osoby, której sąd nie przyznał w wyroku eksmisyjnym prawa (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1132); ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132); Traktat (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  także traktować na równi z osobami niepełnosprawnymi osoby, które przed 1 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów lub uzyskały orzeczenie o stałej lub

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  ;  umiejętności jazdy w ruchu drogowym, które realizowane jest na drogach publicznych - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia.  Osoby egzaminowane w zakresie prawa (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  ;lub na wzór użytkowy tajny; 6)  naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 7) stwierdzenie prawa korzystania z (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane