Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  ), lecz w imieniu własnym. Art. 766. Komisant powinien wydać komitentowi wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, w szczególności powinien przelać na niego wierzytelności, (...)

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  . 665. Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko najemcy roszczeń dotyczących rzeczy najętej, najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wynajmującego. Art. 666. § 1. Najemca powinien (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  inspektor ochrony danych nie może otrzymywać poleceń dotyczących sposobu załatwienia sprawy, środków, jakie mają zostać podjęte, bądź odnośnie celu, jaki powinien zostać osiągnięty. Administrator (...)

 • Porada prawna na temat powinien

  Nie szukaj dłużej informacji na temat powinien, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa prawo wekslowe

  dacie lub po okazaniu, powinien być dokonany w jednym z dwóch dni powszednich, następujących po dniu płatności. Jeżeli weksel jest płatny za okazaniem, protest powinien być dokonany (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat Art. 350. § 1. Akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  okaziciel dokumentu jest wierzycielem, dłużnik powinien złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. § 2. Jeżeli właściwy organ państwowy wydał zakaz świadczenia, zwolnienie z zobowiązania

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  dotyczy obywateli 6 państw), pracodawca w pierwszej kolejności powinien złożyć ofertę pracy, po czym urząd powinien wydać informację starosty. Informacja powinna być dołączona do wniosku. (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  niszczyć. Gdy owady zaatakują człowieka, powinien unikać gwałtownych ruchów. Jeśli to możliwe powinien poszukać schronienia w ciemnym pomieszczeniu. Po użądleniu natychmiast (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ;t użytkownik powinien w odpowiednim terminie zawiadomić właściciela o swym zamiarze. Jeżeli zamierzone urządzenia zmieniałyby przeznaczenie gruntu albo naruszały wymagania prawidłowej gospodarki, (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. § 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od

 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

  w związku z naruszeniem? Podobnie jak w przypadku każdego incydentu związanego z bezpieczeństwem, administrator powinien ustalić, czy naruszenie było wynikiem błędu ludzkiego (...)

 • Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

  spółki (np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Dla uniknięcia wątpliwości takie oświadczenie powinien też Pani złożyć innym członkom zarządu. Teść takiego oświadczenia może (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  odpowiednie dokumenty, że osiąga odpowiedni dochód (poziom rocznych dochodów powinien przekraczać 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) oraz kreuje miejsca pracy (zatrudnia (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  obowiązany jest do spisu inwentarza, dochody z tego majątku powinien przeznaczać na utrzymanie dziecka, nadwyżkę zaś umieścić w banku. Jeżeli dziecko posiada przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  wykazanej w zestawie dokumentów rozliczeniowych złożonych przez płatnika. Opłacanie składek przez płatnika (rodzica) Jeśli płatnik składek jest zobowiązany do opłacania składek za nianię, to (...)

 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze

  uprawdopodobnić. Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela? Wierzyciel we wniosku powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność. Jeżeli wnosi o ogłoszenie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  , podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku.§ 3. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji zarząd powinien ogłosić o niedojściu podwyższenia (...)

 • Kodeks cywilny

  109[8]. § 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  kandydat do zawodu miał zajęcia dotyczące szacowania nieruchomości, to powinien dołączyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające ten fakt. Program tych studiów powinien

 • Umowa przewozu osób i rzeczy

  wynika, że powinien on być sporządzony na piśmie. Jako dokument wystawiony przez wysyłającego powinien być przez niego podpisany. Jeżeli list przewozowy został sporządzony przez obydwie (...)

 • Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

  dnia doręczenia wyroku WSA, za pośrednictwem tego sądu. NSA powinien rozpoznać skargę w terminie 30 dni od dnia jej wpływu, na posiedzeniu niejawnym. Pamiętaj, że skarga kasacyjna wymaga

 • Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

  , zaopatrzenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej. Pracodawca powinien nadto czuwać nad tym, by obowiązujący w zakładzie porządek pracy był przestrzegany przez pracowników. W tym (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić z surowców określonego gatunku lub pochodzenia, dostawca powinien zawiadomić odbiorcę o ich przygotowaniu do produkcji i jest obowiązany zezwolić

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Art. 598[5]. W postanowieniu o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd określa termin, w jakim zobowiązany powinien

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  treść złożonego zeznania oraz wskazać osobę i adres tłumacza, który dokonał przekładu; tłumacz ten powinien podpisać protokół przesłuchania.Art. 70. Organ administracji publicznej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane