Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz.Urz. UE L 349 (...)

 • Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, (...)

 • Porada prawna na temat poszkodowany i jego prawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat poszkodowany i jego prawa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks cywilny

  zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez (...)

 • Mienie PKP

  przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. R.P. Nr 97, poz. 568) i których prawa w postaci prawa zarządu, następnie zarządu powierniczego i użytkowania, zarządu powierniczego (...)

 • Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

  sferę jego dóbr w takim zakresie, w jakim poszkodowany może dysponować naruszonymi dobrami; konieczne jest więc ustalenie, czy i w jakim zakresie poszkodowanemu przysługiwało uprawnienie (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  . Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Art. 44[1]. § 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych. Tytuł XXXVII. PRZEKAZ I PAPIERY WARTOŚCIOWE DZIAŁ I. PRZEKAZ (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.  2. Udzielenie prawa ochronnego następuje (...)

 • Wypadek przy pracy - co dalej?

  poszkodowanego. Poszkodowany ma także prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii. Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany pracownik zmarł, zespół (...)

 • Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  świadomość naganności czynu (wina) oraz ma zamiar jego popełnienia i dąży do tego, tj. chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia godzi się na to. Natomiast (...)

 • Kierujący pojazdami

  staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs: a) (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie (...)

 • Miałeś wypadek na terenie Unii? - Możesz sądzić się z ubezpieczycielem przed swoim sądem

  ubezpieczycielowi przed sądem miejsca, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania. Z tych wzgledów Trybunał orzekł, iż poszkodowany może wytoczyć powództwo bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi (...)

 • Kodeks pracy

  dyskryminacyjnego. Art. 181.  § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru patentowego. Art. 75 [9]. 1. Do dodatkowego prawa ochronnego stosuje (...)

 • Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

  odpowiedzialnością producenta za produkt, logicznym jest bowiem, iż postęp nauki i techniki sprawia, że wytwarzane towary są coraz to lepsze i jednocześnie bezpieczniejsze, a z tego powodu (...)

 • Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

  ., a więc już wkrótce.  Po co zmiany? Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 marca 2005 r. (K 9/04) uznał art. 179 K.c. za niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji i orzekł utratę jego (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa. § 2. Jeżeli wykonanie prawa związane jest z posiadaniem dokumentu, właściwy jest komornik tego sądu, w którego (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  osiągnięcia jednego z małżonków, 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 10) przedmioty majątkowe (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  wspólne DZIAŁ I Art. 8. § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  importerów urządzeń i czystych nośników wymienionych w ust. 1, określa, w drodze rozporządzenia: kategorie urządzeń i nośników oraz wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, kierując (...)

 • Prawo bankowe

  zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu. Rada nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Bankowego także o członkach zarządu, (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  na obszar celny Wspólnoty lub jego wyprowadzenie z tego obszaru powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i uprawnień przewidzianych w przepisach prawa celnego, jeżeli (...)

 • Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

  szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wszczętych po dniu wejścia w życie obecnie uchwalonej ustawy, bez względu na to, kiedy nastąpiło naruszenie prawa konkurencji. Natomiast (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane