Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  zasiłku przez 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej jednak niż przez 7 dni od śmierci dziecka. Jeśli dziecko umrze po 8 tygodniu życia, to zasiłek przysługuje jej przez 7 (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  chorobowego, a nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni, w czasie której tytuł ubezpieczenia chorobowego trwa, przy ustalaniu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  mowa w § 1, uwzględniając w szczególności cele, jakim powinno służyć uczestnictwo tych podmiotów w zakresie zapobiegania przestępczości i readaptacji społecznej, warunki, (...)

 • Porada prawna na temat po jakim czasie przysługuje przepustka 30 godzinna

  Nie szukaj dłużej informacji na temat po jakim czasie przysługuje przepustka 30 godzinna, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  . Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  miesiąca następującego po dniu ogłoszenia wzrostu. Art. 127. § 1. Okresy pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie, wykonywanej przez skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  , zgodnie z którym prawo do wynagrodzenia za czas choroby nie przysługuje we wszystkich przypadkach, w których nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Okres, za który (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu. § 4. W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego pokrzywdzony w terminie zawitym 30 dni od daty doręczenia postanowienia (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  urzędu. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.Art. 262. 1. Jeżeli wierzytelność zgłoszono po terminie wyznaczonym do zgłoszenia wierzytelności lub została ujawniona po (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy, notariusz zgłasza do CEIDG niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  ) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub   3) które zostały opublikowane (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Art. 12[2]. (uchylony) Art. 13. 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę, z następnego dnia po ukończeniu 65 lat, z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Co z rentą rodzinną po (...)

 • Karta Nauczyciela

  zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;   2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu (...)

 • Kodeks wyborczy

  ; 1, tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, na wniosek armatora zgłoszony najpóźniej w 30 (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . Art. 33. 1. Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie.2. Od postanowienia sądu drugiej instancji kasacja nie przysługuje

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.  4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  ;życie , w odniesieniu do okresu następującego po tej dacie oraz do zobowiązań, które powstały przed dniem wejścia w życie ustawy, w odniesieniu do skutków prawnych zdarzeń następujących (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  i typu zakładu karnego podejmuje komisja penitencjarna.§ 2. Jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd penitencjarny zajdą nowe okoliczności uzasadniające zmianę typu zakładu karnego i systemu

 • Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

  ? Załóżmy, że po 30 września 2017 r. umrze osoba ubezpieczona urodzona po 1948 r., która osiągnęła podwyższony wiek emerytalny przed 1 października 2017 r. i która (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  możności zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Art. 568. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  na zasiedlenie - dla bezrobotnego do 30 roku życia Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku normuje bon na zasiedlenie. Na wniosek bezrobotnego do 30

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . § 1. Po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie. § 2. Po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki opiekun obowiązany jest zwrócić (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  mu przelotu alternatywnego w czasie określonym przez właściwe przepisy, przysługuje mu odszkodowanie pieniężne w wysokości od 125 do 600 euro. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Alimenty dla byłego współmałżonka

  Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • CHOROBOWE

  Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • intrum justitia - pilne

  Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane