Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin.§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej organ orzekający, zamiast obowiązku określonego w § 1, może orzec potrącenie od (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  sprawy uwierzytelnionych odpisów. Art. 179. § 1. Przepisów art. 178 nie stosuje się do znajdujących się w aktach sprawy dokumentów objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do (...)

 • Porada prawna na temat odwołanie od wezwania do zapłaty grzywny

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odwołanie od wezwania do zapłaty grzywny, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  . § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do organu (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  dla wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów    połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej od (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  do odbioru zapłaty i do pokwitowania.W przypadku takiej zapłaty połączone z nią koszty notariusza ponosi osoba, przeciw której protest miał być dokonany. Art. 75. Jeżeli (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  szczególny stanowi inaczej. Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Czwartą część opłaty pobiera (...)

 • Kodeks cywilny

  podpisami notarialnie poświadczonymi.§ 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru powinno być wpisane do rejestru.§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.Art. 815. § (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  ;w prawa podatkowego wydawane są w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. ##baner## Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji) Możesz ustanowić pełnomocnika (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej do zwrotu. § 18. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca. § 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. § 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku (...)

 • Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia. Zażalenie przysługuje również do Sądu Najwyższego na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  upłynęły dwa tygodnie od otrzymania od listonosza (z poczty) przez nas nakazu zapłaty – zob. odpowiedź na pytanie nr 6. Jeżeli w ogóle nie dostałem od listonosza (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  się wymagalne. 4. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  do przedstawienia do zapłaty w razie zastrzeżenia „bez kosztów”, posiadacz traci prawo do indosantów, wystawcy oraz do innych dłużników (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  odpowiednio.§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4.000 (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  od pokrzywdzonego, odstąpienie przez niego od popierania takiego wniosku oznacza także odstąpienie przez niego od popierania żądania ścigania.Art. 7. Policja i inne organy w zakresie (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia dokumentu. Art. (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym. Art. 82. Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.   § 4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego (...)

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  nałożona mandatem), od 200 zł do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu), od 200 zł do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu). Wysokość grzywny lub mandatu karnego (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  komputerowego; wykaz pozostałego wyposażenia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych; dokument potwierdzający tytuł (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  . § 2. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.