Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności

  Zatwierdzenie listy wierzytelności Zatwierdzenia listy wierzytelności dokonuje sędzia-komisarz. Może to uczynić po pierwsze, jeżeli nie wniesiono sprzeciwu od sporządzonej listy wierzytelności

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  wyciągu z listy wierzytelności, o którym mowa w art. 264 ust. 1, zamieszcza się wzmiankę określającą zakres odpowiedzialności upadłego.2. Jeżeli sąd umorzył całość zobowiązań (...)

 • Lista wierzytelności

  uchylenie. Syndyk sporządza projekt listy wierzytelności według sposobu określonego w przepisach prawa upadłościowego. W projekcie listy syndyk zaznaczy w osobnych rubrykach: czy wierzytelność (...)

 • Porada prawna na temat listy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat listy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  , a będących jej własnością. Listy te i obligacje będą umorzone. Jeżeli syndyk dokona takich czynności, to będą one z mocy prawa nieważne, a więc osoby, które takie listy nabędą (...)

 • Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

    Czym są listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne? Listy zastawne to papiery wartościowe (na okaziciela lub imienne) emitowane przez banki hipoteczne, w których banki te

 • Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  arbitrów z powodu rażącego naruszenia obowiązków arbitra. W ciągu 5 lat od skreślenia z listy arbitrów, ale tylko z tego powodu, osoba nie może zostać arbitrem. Oznacza to, że skreślenie z listy (...)

 • Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

  okręgowe w co najmniej połowie okręgów wyborczych, w pozostałych okręgach będzie mógł rejestrować listy bez wymogu przedstawienia poparcia dla danej listy przez 10 000 podpisów. Wówczas, (...)

 • Karta Nauczyciela

  ;   5) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.  11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra

 • Ustalenie listy wierzytelności

  listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Sędzia-komisarz może uwzględnić zmianę wierzyciela zgłoszoną po przekazaniu mu listy wierzytelności, a przed jej ostatecznym zatwierdzeniem, jeżeli (...)

 • Gdy jesteś w sporze z TP lub Pocztą... – regulamin działania stałych polubownych sądów konsumenckich

  A, a drugi - z części B albo C listy - w zależności od przedmiotu sporu. Po wyznaczeniu arbitrów do składu orzekającego przewodniczący wyznacza superarbitra spośród arbitrów mających wyższe (...)

 • Egzekucja z rachunku bankowego

  na podstawie listy płac? Do jakiej kwoty te środki nie podlegają egzekucji, czy do sumy wynikającej z listy płac? Czy w przypadku złożenia w banku listy płac i braku środków na rachunku, (...)

 • Zgłaszanie wierzytelności

  zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca sporządza uzupełnienie listy wierzytelności (...)

 • KRRiT złożyła notyfikację listy ważnych wydarzeń sportowych

  listy ważnych wydarzeń z prawem unijnym. W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja sprawdza, czy jest ona zgodna z prawem unijnym i powiadamia o niej inne państwa członkowskie

 • O handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2013–2020

  przy budowie pierwszej listy. Zgodnie z sugestiami biznesu, w stanowisku Polski na temat listy sektorów narażonych na CL z 29 kwietnia, Ministerstwo Gospodarki miało zwrócić uwagę KE na liczne (...)

 • Zmiany w samorządach prawniczych

  aplikantów wprowadzony zostanie jednak przepis, że kara wydalenia z aplikacji pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

  świadectwa, o którym mowa w art. 5 ust. 2, oraz sposób prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych, przy uwzględnieniu możliwości prowadzenia tej listy w formie elektronicznej.   Art. 7. 1. Tłumacz

 • Wyciąg z listy wierzytelności

  istnieje w mniejszym zakresie, upadły może podnieść w drodze powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. postępowanie upadłościowe, lista wierzytelności, wyciąg z listy, egzekucja

 • Prywatna "czarna lista" dłużników

  chwili przekazania listy - tak Arwid Mednis w Mednis Arwid, Noga-Bogomilska Joanna, Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2003 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) (...)

 • Obowiązki płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych

  1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. z 2016 r. poz. 1771, ze zm.). Wyemitowane listy zastawne będą miały formę materialną lub zdematerializowaną. Listy zastawne będą zapisywane (...)

 • W jakiej kolejności będziemy korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 r., Nr 210, poz. 2135, ze zm.) świadczenia opieki zdrowotnej, listy oczekujących, świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, ZOZ, zakład opieki (...)

 • Co będzie należytą starannością w VAT?

  podatników. Jeżeli jednak, według oceny zainteresowanych, istnieje uzasadnienie sformułowania odrębnej listy dla konkretnych branż, można przedstawić stosowną propozycję wraz z uzasadnieniem. Konsultacje

 • Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

  wierzyciel otrzymał w toku postępowania upadłościowego. Klauzulę wykonalności zgodnie z art. 781 § 1 kpc nadaje wyciągowi z listy wierzytelności sąd upadłościowy (S. Gurgul, Prawo upadłościowe (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  postaci listy obecności, czy przy użyciu innych urządzeń kontrolujących proces pracy, nie stanowią ewidencji czasu pracy. Czynności te są jedynie elementem pomocniczo-technicznym, ułatwiającym (...)

 • Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  publiczne, a także ogłaszanie listy arbitrów w Biuletynie Zamówień Publicznych – arbitrem może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie oraz złoży przed komisją powołaną (...)

 • Zawarcie układu z upadłym (układ w upadłości)

  stosunku do jednej z grup interesów, układ zostanie przyjęty, jeżeli większość wierzycieli z każdej z pozostałych list wyraziła zgodę na przyjęcie układu, a wierzyciele z tej listy, którzy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane