Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.Art. 85a. § 1. Kto narusza przepisy (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, (...)

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  administrator danych ma być w stanie wykazać całościowo zgodność przetwarzania danych. W praktyce oznacza to, że administrator ma obowiązek wykazać, że: stosuje się do (...)

 • Porada prawna na temat kto ma obowiązek f01

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kto ma obowiązek f01, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 (...)

 • Kodeks karny

  zagrożenia zwiększonego o połowę.§ 2.W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. § 2. Do zgłoszenia, o którym (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  . Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  odpowiednio do sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis § 1 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  korzystających z ochrony danego związku zawodowego w sytuacji, gdy pracodawca nie ma zamiaru ich zwolnić z pracy. Tak więc pracodawca nie ma prawa zażądać od organizacji związkowej przedstawienia (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  grzywnie do 30 000 złotych. Art. 37. 1. Kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych.2. Tej samej karze podlega, kto nie usunął informacji (...)

 • Jakie są prawa człowieka?

  idą bowiem w parze z obowiązkami. Ochrona i upowszechnianie praw człowieka to obowiązek nas wszystkich. Dla przykładu, prawo do życia nakłada na nas obowiązek poszanowania życia innych ludzi. Przykład

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  takiego czynu.§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kto może być nianią? - Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki: nie jest rodzicem dziecka, (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  uzasadniać korzystanie przez SN z tego uprawnienia. Pojęcie „dobro wymiaru sprawiedliwości” ma charakter ocenny i powinna być rozważana w odniesieniu do konkretnej sprawy. Za istotny (...)

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

  osobowych. Kto będzie musiał prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, a kto nie? Przede wszystkim artykuł 30 RODO normuje rejestrowanie czynności przetwarzania. Wskazuje (...)

 • Jakie zmiany szykują się w VAT?

  towaru do innego kraju Unii. Kiedy ma powstawać obowiązek podatkowy? Zmiana art. 19 ma na celu ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego i nadania jej możliwie prostego i precyzyjnego

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  zawyżenia.Zmiana art. 87 ma na celu doprecyzowanie zakresu odesłania, o którym mowa w tym przepisie, oraz jest konsekwencją zmian polegających na dodaniu art. 4 pkt 27 oraz art. 69a.Zmiana art. 90 ma (...)

 • Danina solidarnościowa w praktyce

  , 5b, 5e i 5f lub art. 30c ust. 4 i 5 ustawy o PIT. Przykład: Czy dochody ze Szwajcarii, do których zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie

 • Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

  ; Obowiązek podatkowy wynikający z umowy pożyczki ciąży na biorącym pożyczkę jako podatniku tego podatku.   Obowiązek podatkowy powstaje w związku z zaistnieniem sytuacji, z którą (...)

 • Mienie PKP

  administracyjna jest podstawą powstania i wykonywania zarządu przez osobę niebędącą właścicielem gruntu i ma charakter konstytutywny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Prawo tak ustanowione, w drodze (...)

 • Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

  . Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy mają zastosowanie także do małżonków, z których jeden ma w Polsce nieograniczony obowiązek

 • PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

  , z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru. Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL może również wystąpić pełnomocnik, wówczas do wniosku należy dołączyć także stosowne

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  . Nr 146, poz. 1546).  1f.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z kolei art. 129 k.r.o. stanowi: w § 1 Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane