Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  administracyjnego. Komentarz., LEX, 2009. 2II OSK 1996/2009 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. 3II OSK 1465/2005 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. 4II SA/Rz 424/2011 Wyrok Wojewó

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  , Komentarz, Warszawa 2012, s. 64-66). Stanowisko to pozostaje w piśmiennictwie jednak poglądem odosobnionym i w świetle przedstawionych wyżej uwag, nie zasługuje na uwzględnienie. NSA, uchwała, użytkownik

 • Postępowanie administracyjne

  § 1 k.p.a. Zatem tezy dotyczące zastosowania art. 35 k.p.a. można w większości przypadków zastosować również na kanwie art. 65 § 1 k.p.a. W piśmiennictwie prawniczym (...)

 • Porada prawna na temat kpa komentarz online

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kpa komentarz online, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odwołanie podpisane przez rodzica strony

  nie załączono pełnomocnictw, a organ uzna, że nie zachodzi wyjątek z art. 33 §4 k.p.a., należy stosować ogólną zasadę dotyczącą braków formalnych, wyrażoną w art. 64 §2 (...)

 • Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

  której organ stwierdził wydanie z naruszeniem prawa zgodnie z art. 151 § 2 kpa? Zgodnie z art. 154 kpa decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  załatwianiu sprawy online przez biznes.gov.pl podlega każdorazowo opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Potwierdzenie wniesienia opłaty, podobnie jak pełnomocnictwo, należy załączyć do e-wniosku

 • Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

  zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Zawiadomienie z art. 238 § 1 kpa nie dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co przesądza o niezaskarżalności tego (...)

 • Strona w postępowaniu o stwierdzenie nieważności

  postępowania, w którym wydano ta decyzję jest poparta orzecznictwem NSA. Jak podaje komentarz do kpa, NSA potwierdził tą tezę w wyroku z 29 lipca 1999 r., sygn, akt. IV SA 1381/97 oraz w tezie (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji

  podstawie art. 138 § 1 pkt. 2 kpa, a nie art. 156 § 1 kpa (Przybysz Piotr „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz\" Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze (...)

 • Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

  . Również będzie przysługiwało Panu powództwo mające na celu ochronę przed ewentualnymi immisjami. pozwolenie na budowę, strona postępowania, postępowanie, wzruszenie decyzji o pozwoleniu na budowę, (...)

 • skarga na bezczynność ANR

  zdyscyplinowanie podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznych, które pozostają w stanie bezczynności” (Sergiusz Szuster, Komentarz do art.13 ustawy o dostępie (...)

 • Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

  stosunku do k.p.a. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie posługuje się instytucją „rygoru natychmiastowej wykonalności”. Zgodnie z art. 130 k.p.a. zasadą jest, iż (...)

 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

  o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt. 2 kpa). W związku z faktem, że decyzją GIS został nałożony obowiązek natychmiastowego

 • Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

  załatwianej decyzją administracyjną należy uznać za decyzję, mimo iż nie posiadają one w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 kpa, jeżeli zawierają minimum elementów niezbędnych (...)

 • Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

  uwagi na materialnoprawny charakter regulacji przewidzianej w art. 69 ust. 1 ustawy obligowało organ do zastosowania art. 9 kpa. Przepis ten, stanowiący zasadę obowiązku organów udzielania

 • Uchylone decyzje administracyjne a odszkodowanie

  postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji lub postępowanie o wznowienie postępowania administracyjnego (art. 156 i 145 k.p.a.). Reasumując, powyższe przepisy pozwalają, po realizacji wskazanych (...)

 • Projekt budowlany jako informacja publiczna

  nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu

 • Pojęcie interesu prawnego w kontekście definicji strony postępowania administracyjnego

  status prawny jednostki, kiedy występuje ona wyłącznie jako <> i kiedy jako <>. Jednostka występująca jako podmiot praw rzeczowych jest stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a.” (teza druga

 • Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

  Sądzie Administracyjnym. Komentarz.” Warszawa 1996 Wydawnictwa Prawnicze PWN). Prokurator może tu działać z własnej inicjatywy, bądź z inicjatywy „z zewnątrz”, np. strony, która

 • Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego

  zawieszonego postępowania administracyjnego. Art. 97 § 2 kpa stanowi jedynie, że organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

  wniesienia odwołania nie prowadzi do nadania decyzji waloru ostateczności. (B. Adamiak, J. Borkowski; Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2006, CH Beck). Wola strony nie ma żadnego

 • Wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

  Zbigniew w: Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz; Warszawa 1996 Wydawnictwa Prawnicze PWN). W takim stanie sprawy, argumentem jaki może Pan

 • Wykonalność decyzji zatwierdzającej podział

  decyzja ta musi być ostateczna (jak się wydaje, tak : A. Łukaszewska w: Szachułowicz Jan, Krassowska Małgorzata, Łukaszewska Anna, Najnowsze wydanie:  Gospodarka nieruchomościami. Komentarz

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  , rozłożenie świadczenia na raty). (Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Pruś Piotr, Stefańska Ewa, Sieńko Małgorzata, Adamczuk Andrzej, Radwan Marcin, Manowska Małgorzata, Autor komentarza (...)

 • Upublicznianie informacji publicznej w internecie

  rezultacie procedury urzędowej.\" (Janusz Barta (red.), Ryszard Markiewicz (red.) Komentarz do art.4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)   Należy jednak podkreślić, iż wyłączenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kopiowanie wiadomości z innych portali

  Witam, mam pytanie. Czy mogę kopiować newsy i wiadomości na własną stronę www z PAP.pl, Onet.pl lub innych serwisów, i gazet online?? Chodzi o (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane