Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 40 zł od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności (...)

 • Wznowienie postępowania przed NSA a koszty sądowe

  prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. W razie częściowego uwzględnienia skargi sąd może w uzasadnionych przypadkach zasądzić na (...)

 • Porada prawna na temat koszty skargi

  Nie szukaj dłużej informacji na temat koszty skargi, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  wniesienie skargi,  6) wniosek o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem. § 2. Ponadto skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.Art. 105. § 1. Współuczestnicy sporu zwracają koszty (...)

 • Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

  sądu, w którym doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zwraca również opłatę od skargi w wysokości (...)

 • Wznowienie postępowania-koszty

  skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem są koszty opłaty sądowej (wpis w pełnej wysokości) oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego, jeżeli strona reprezentowana (...)

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  . Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki wykłada tymczasowo Skarb Państwa. § 2. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa. § 3. Skarb Państwa ponosi także koszty (...)

 • Sądy UE

  językach urzędowych główne punkty skargi. Sekretarz doręcza skargę stronie przeciwnej, której przysługuje dwumiesięczny termin na przedstawienie odpowiedzi na skargę. W przypadku skarg

 • Cofnięce skargi przed WSA

  (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). Zgodnie z art. 60 tej ustawy, skarżący może cofnąć skargę, zaś cofnięcie skargi wiąże sąd. Sąd może jednak uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. (...)

 • Jakie stawki minimalne obowiązują za czynności adwokackie?

  Trybunałem Konstytucyjnym:  za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie - 240 zł;  za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej (...)

 • Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

  orzeczenia - 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.  Stawki minimalne w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wynoszą:  za sporządzenie i wniesienie skargi

 • Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

  bezprzedmiotowe również i z tego powodu, i dlatego podlega umorzeniu.Dalej NSA podniósł, że nie ma w takiej sytuacji podstaw do oddalenia skargi, ponieważ powodem oddalenia skargi (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  koszty obwieszczeń i ogłoszeń; 5) koszty postępowania dowodowego oraz wysłuchania; 6) koszty zgromadzenia wierzycieli, wydatki poniesione przez radę wierzycieli (...)

 • Skarga na bezczynność organu

  prawa. W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności (...)

 • Przełomowe zmiany w służbie komorników?

  ; komornik sądowy, koszty komornicze, egzekucja, należności, dług

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Art. 104[1]. Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  rozpoznania skargi może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia. § 5. Po rozpoznaniu skargi sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, uchyleniu albo (...)

 • Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

  kierować skargi: The Registrar European Court of Human RightsCouncil of EuropeF- 67075 Strasbourg CedexAdres internetowy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: http://www.echr.coe.int

 • Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

  , towarzyszenie w czasie rozprawy nie stanowią funkcji pełnomocnika i mogą być wykonywane także przez inne osoby. Koszty procesu, to koszty niezbędne do celowego prowadzenia sprawy . Należą (...)

 • Naruszenie praw i wolności decyzją ZUS - opinia prawna

  . Niewskazane jest zatem opóźnianie wypełnienia postanowień Sądu. Może się Pan tym narazić na wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a to rodzi kolejne koszty. prawa, wolności, Europejski Trybunał (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  , komornik obowiązany jest rozliczyć koszty egzekucji. § 4. Komornik, który stwierdzi swą niewłaściwość, w postanowieniu o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością wskazuje komornika (...)

 • Skarga do WSA - wysokość wpisu

  zależności od przebiegu sprawy są to np. należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie, koszty ogłoszeń oraz diety i koszty podróży należne sędziom i (...)

 • Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

  pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony, termin do wniesienia skargi liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o tej podstawie skargi. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  przychyli się do skargi, przekazuje ją wraz z aktami sprawy bezzwłocznie do właściwego sądu.§ 4. Sąd powołany do rozpoznania skargi może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Odmowa (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane