Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  , korzystający, odsetkowa część opłat leasingowych, amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego, VAT, ulepszenie przedmiotu leasingu, leasing gruntów

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  [10]. Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy. Art. 709[11]. Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający

 • Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  mocy którego korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po jej zakończeniu (tzw. opcja zakupu). Zwykle też korzystający już zawierając umowę, wie, iż przedmiot umowy nabędzie.  Sprzedaż

 • Porada prawna na temat korzystający

  Nie szukaj dłużej informacji na temat korzystający, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Umowa leasingu w prawie cywilnym

  cywilne, finansujący, leasingodawca, przedmiot leasingu, korzystający, leasingobiorca, leasing finansowy, kapitałowy, operacyjny, organizacyjny, bieżący

 • Wolontariat - Kto może zostać wolontariuszem i na jakich zasadach?

  korzystającego. Korzystający może również pokrywać koszty szkoleń wolonatariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na (...)

 • Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa

  zapobiegawczych lub naprawczych ma ponosić podmiot korzystający ze środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska nie ponosi kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych, (...)

 • Leasing podatkowy

  wynika wprost z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego. Korzystający jest zawiadamiany o fakcie zmiany wierzyciela oraz o tym, iż od chwili cesji (przelewu wierzytelności) musi uiszczać opłaty leasingowe (...)

 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.3. Korzystający może pokrywać (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający- zwane także wartościami

 • Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  zmianami) leasing, umowa, korzystający, finansujący, zbywca, używanie, pobieranie pożytków

 • Co to jest leasing?

  działalności przedsiębiorcy), także obowiązki stron. korzystający nie jest właścicielem rzeczy, więc nie może jej sprzedać, a z reguły umowa zakazuje też oddania jej w ramach podleasingu.   Podstawa

 • Charakter umowy najmu

  korzystający z lokalu nie zapłacił czynszu. Oddający lokal w użyczenie mógłby wypowiedzieć umowę tylko, gdyby korzystający z lokalu nie świadczył umówionych usług lub gdyby korzystał (...)

 • Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

  ;także wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma zostać przeniesiony na osobę trzecią (natomiast korzystający otrzymuje z tytułu spłaty ich (...)

 • Kradzież leasingowanego pojazdu

  bliżej nie sprecyzowano ani wysokości kosztów z tego tytułu, ani też zakładu ubezpieczeń, to w odniesieniu do ubezpieczenia od ryzyka utraty rzeczy (w grę wchodzi więc tylko rzecz ruchoma) korzystający (...)

 • Samochód prywatny wolontariusza

  korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. (...)

 • Nabycie własności po zakończeniu leasingu

  obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Jak do tej pory właścicielem samochodu pozostaje leasingodawca; stanie się nim korzystający, jeśli sąd (...)

 • Leasing pojazdu, a używanie go przez osoby trzecie

  leasing został udzielony do celu prowadzenia działalności gospodarczej, korzystający nie będzie mógł zezwolić na używanie pojazdu osobom trzecim w celach prywatnych. Jeżeli zaś nasz przykładowy (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie, 3) (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  .  1g.  Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w 

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa - alternatywy rozliczania PIT przedsiębiorców

  uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć od przychodu straty, o

 • Użyczenie rzeczy leasingowanej

  sprawach gospodarczych charakteryzuje się szybkością wydania nakazu wydania rzeczy. Nie można jednak obiektywnie ocenić okresu, w którym nakaz taki zostanie wydany. nakaz, leasing, korzystający, (...)

 • Odpowiedzialność za wady rzeczy leasingowanej

  lata. leasing, lising, wady fizyczne, odpowiedzialność finansującego, korzystający, rękojmia

 • Umowa leasingu a uprawnienia z rękojmi

  względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Dzięki tej regulacji szczególnej korzystający samodzielnie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi. (...)

 • Wykup i sprzedaż leasingowanego urządzenia

  większość umów leasingowych zawiera postanowienie, na mocy którego korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po jej zakończeniu (tzw. opcja zakupu). Zwykle też korzystający już zawierając (...)

 • Wypowiedzenie umowy leasingu

  obowiązany jest płacić raty w umówionych terminach. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane