Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 860–864, art. 865 § 1 i art. 866–875 Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ust. 1–4 nie stanowią inaczej.". Art. 44. W ustawie (...)

 • Odzyskanie należności za czynsz w trybie nakazowym

  postępowaniu upominawczym. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: Art. 669. § 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym. § (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  odpowiednio Art. 831 i 832 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Art. 12. Zasady prowadzenia IKE, a także tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie (...)

 • Porada prawna na temat kodeks cywilny art.931

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kodeks cywilny art.931, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

  przerwaniu. Sytuacje te wylicza Kodeks cywilny:Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw (...)

 • Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

  następuje za zgodą uprawnionego oraz nadużycie prawa nie wynika z naruszenia prawa podmiotowego. Naruszenie dóbr osobistych nie musi być jednak zawinione, ponadto kodeks cywilny (art. (...)

 • Katalog dóbr osobistych

  Co znajduje się w katalogu dóbr osobistych? Kodeks cywilny, art. 24 ust. 1 i 2: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

 • Przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego niekonstytucyjne

  1964 roku - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3, a także art. 2 Konstytucji. Kodeks (...)

 • Niezgodność towaru z umową to także wada prawna

  konsumenckiej nie stosuje się art. 556-581 k.c. Przepis ten dotyczy również sprzedaży rzeczy dokonywanej przez komisanta na rzecz konsumenta (art. 770[1] k.c.). Zgodnie z art. 535[1] (...)

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego

  przyjąć formę np. dzierżawy. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny: Art. 693. § 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania (...)

 • Przekazanie leasingu

  dochodowym? Odpowiedzi na te pytania zawierają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy leasingu (art. 709[1] do 709[18] – Tytuł XVII. Umowa leasingu – kodeks cywilny). Art. (...)

 • Przerwanie biegu przedawnienia

  zezwoleniem strony przeciwnej. Przepisy te nie stanowią w żaden sposób o przerwaniu biegu przedawnienia. Kwestie te są regulowane przez kodeks cywilny. Art. 123 kodeksu cywilnego stanowi, (...)

 • Charakter prawny pełnomocnictwa

  Jaki charakter prawny ma pełnomocnictwo? Najogólniej należy stwierdzić, że jest to upoważnienie do działania w cudzym imieniu, co wprost stwierdza Kodeks Cywilny: Art.96.Umocowanie (...)

 • Stan techniczny lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu

  niepogorszonym, co zapewniają przepisy ustawy Kodeks cywilny: Art. 675. § 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże (...)

 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

  prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, dochodzić zwrotu kosztów? Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia reguluje kodeks cywilny (art. 752 – 757). Rozliczeń dotyczy art. 753, (...)

 • Prokura samoistna w spółce akcyjnej

  prokurent może dokonywać czynności prawnych jednoosobowo”1. Należy również dodać, że prokurent może sam udzielać pełnomocnictw procesowych oraz je odwoływać. Tak też Kodeks cywilny: (...)

 • Odsetki umowne

  cywilny. Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł (...)

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  obowiązkowy. Art. 340. § 1. W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art. 322 art. 323 § 1 2. § 2. W razie istnienia podstaw określonych w art. (...)

 • Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

  ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli (art. 211 KC); licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny) (art. 212 KC). W przypadku (...)

 • Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru?

  uregulowania obowiązują w przypadku zawarcia z konsumentem umowy na odległość. Pojęcie konsumenta definiuje kodeks cywilny w art. 221, w którym czytamy, iż za konsumenta uważa (...)

 • Umowa najmu lokalu

  Cywilny, art. 659-679, 680-692Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego umowa najmu, lokal, mieszkanie, wynajmujący, najemca, dodatki

 • Pełnomocnictwo wydane za granicą

  tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego takiego pełnomocnictwa? Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny: Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna (...)

 • Wezwanie do zapłaty a możliwość rozłożenia na raty

  . Jak najbardziej istnieje taka możliwość ze względu na obowiązujące przepisy prawne, choćby ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: Art. 917. Przez ugodę strony czynią (...)

 • Umowa przedwstępna

  zawarta umowa przyrzeczona (ostateczna umowa sprzedaży).Jak wskazuje Kodeks cywilny (art. 389 § 2) jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Spadek! Pomocy!

  Jestem po rozwodzie, mój były mąż został pozbawiony praw rodzicielskich i przez 30 lat nie interesował sie dziećmi. Jeden mój syn zmarł, nie miał (...)

 • PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

  Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)

 • czy rodzic może kontrolować korespondencję nastolatków?

  Czy rodzice mają prawo czytać korespondencje mailową swoich nastoletnich dzieci (16 i 17 latków) czy mają prawo do prywatności i rodzice nie mają (...)

 • BARDZO PILNE!!! ZACHOWEK PO DZIADKU

  Witam, mam bardzo ważną sprawę, ale możę zacznę od początku. Mój dziadek miał 2 synów - wója i mojego tatę (który zmarł w 1994 r) dziadek (...)

 • Umowa o podwyższanie kwalifikacji pracownika

  Opis sytuacji: pracownik ma podpisaną umowę na czas określony, która kończy się 31 grudnia 2006r. Jednocześnie ma podpisaną inną umowę, w której (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.