Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Co to jest umowa składu?

  składowy może z ważnych przyczyn, w każdym czasie, wezwać składającego do odebrania rzeczy, wyznaczając jednak odpowiedni termin ich odebrania. Kiedy umowa składu wygasa?Po odebraniu (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. § 2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z (...)

 • Kodeks cywilny

  ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. § 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, (...)

 • Porada prawna na temat kiedy umowa wygasa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kiedy umowa wygasa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  . Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego.   Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, (...)

 • Kiedy wygasa umowa o pracę?

  pracę wygasa z ustaniem członkostwa w danej spółdzielni.   Wedle zaś ustawy - Karta Nauczyciela stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę wygasa, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  będącego podstawą pełnomocnictwa. § 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. § 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, (...)

 • Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

  odpowiedzialność przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady budynku wygasa po upływie lat 5 do stwierdzenia wady, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, i 1 (...)

 • Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe (...)

 • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków zarządu, chyba że umowa stanowi inaczej. Mandat członka zarządu wygasa także w wyniku jego śmierci, rezygnacji (...)

 • Urlop przy umowie o zastępstwo

  wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, a w następnym miesiącu nawiązuje się kolejny, to zaokrąglenie dokonuje się w ramach drugiego stosunku pracy. Jeśli natomiast stara umowa wygasa (...)

 • Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  , gdy umowa przyrzeczona dojdzie do skutku, zalicza się na poczet świadczenia kupującego, natomiast w razie rozwiązania umowy (czyli porozumienia się w tym zakresie), zadatek powinien być zwrócony

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  (645 § 1 k.c.); w braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa wskutek śmierci dającego zlecenie (747 k.c.), natomiast wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie (748 k.c.); w przypadku śmierci

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ich substancję, chyba że w decyzji o przekazaniu gruntu inaczej zastrzeżono. Art. 276. (skreślony). Art. 277. § 1. Jeżeli statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub umowa z członkiem

 • Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

  ; Kiedy zastaw rejestrowy wygasa? Zastaw ten wygasa w następujących przypadkach: wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym pociąga za sobą wygaśnięcie tego zastawu, (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  zasiłku pogrzebowego wynikające z przepisów pozostałych państw członkowskich, właściwych dla emerytury lub renty, wygasa. W przypadku zgonu osoby uprawnionej do emerytury lub renty na podstawie

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników. (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  wypowiedzenia). Natomiast umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy lub w przepisach odrębnych. Przykładowo, umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracownika, (...)

 • Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

  przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, może zostać unicestwiony jedynie w przypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.   Kiedy wygasa (...)

 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłacania umówionego odszkodowania na rzecz byłego pracownika. Co do zasady umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wygasa z upływem (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  a uprawnionym umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże postanowienia umowy z osobą (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  ograniczonych. § 2. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, (...)

 • Kiedy pośrednik może domagać się wynagrodzenia za swoje świadczenie?

  została zawarta umowa. Taką sytuację zabezpiecza zapis o okresie karencji np. kilkumiesięcznej. Pośrednik, znając dane księgi wieczystej nieruchomości, może - bez udziału klienta - sprawdzić, (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  pracodawcy, to umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego terminu osoba uprawniona do czynności zachowawczych albo zarządca sukcesyjny (...)

 • Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

  ;wnie czasu trwania umowy podnajmu/użyczenia, który nie może być dłuższy niż sam najem. Jeżeli więc umowa z osobą trzecią została zawarta na okres dłuższy niż umowa najmu - ulega (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane