Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny

  czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 (...)

 • Porada prawna na temat kary za nie nabicie na kase fiskalna

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kary za nie nabicie na kase fiskalna, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących podmiotu zatrudniającego.§ 5. Podmiot może na czas przestoju powierzyć skazanemu, za zgodą dyrektora zakładu karnego, inną odpowiednią pracę, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  kary grzywny grożącej za to przestępstwo; 3) przewidzianą za przypisane przestępstwo skarbowe w wysokości nie niższej niż 1 miesiąc do górnej granicy ustawowego zagrożenia (...)

 • Kodeks wykroczeń

  , jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je na rzecz różnych podmiotów; 2) obowiązku naprawienia szkody, jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  uważa się za umorzenie postępowania karnego według prawa polskiego; nie stoi to na przeszkodzie ponownemu postępowaniu karnemu w razie bezpodstawnego zaniechania ścigania za granicą. (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  zeznania lub wyjaśnienia nie dotyczą, nie stoi na przeszkodzie odczytaniu protokołu. Art. 393. § 1. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  obwinionego, którego obecności na rozprawie nie uznano za obowiązkową, powinno zawierać pouczenie, że może on nie stawiając się do sądu nadesłać swoje wyjaśnienia. Wyjaśnienia (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  składek albo ZUS za zgodność z oryginałem albo zagraniczny akt urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu. Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  zakresie odraczania, rozkładania na raty i umarzania należności sądowych, stosuje się odpowiednio art. 49-51, przy czym okres odroczenia wykonania albo rozłożenia na raty pieniężnej kary (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych

  systemach oceny zgodności i nadzoru rynku nie pobiera się po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu karynie stosuje się przepisów o przedaw­nieniu (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  ani korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem. § 2. Odszkodowanie na podstawie art. 449[1] nie przysługuje, gdy szkoda na mieniu nie (...)

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

  a strona pozbawiona wolności nie miała przedstawiciela procesowego i nie została sprowadzona na rozprawę, uzasadnienie sporządza się na jej wniosek. Przepisy art. 422 423 stosuje (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia. § 2. Jeżeli kara za inne przestępstwo (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  . (uchylony) § 2. Na postanowienia sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.  Rozdział 31Kary porządkowe Art. 285. § 1. Na świadka, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  ;udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni, polegające na wywarciu wpływu na decyzję, działanie (...)

 • Kodeks pracy

  przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. § 2.  (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  , obowiązku tego nie wykonuje- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Art. 219. Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  nałożyć na skazanego obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach.  Według przepisów nowej ustawy wpostanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  wynoszącą 30% minimalnego wynagrodzenie za pracę, także w okresie, w którym nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, deklaruje jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  do zarządzeń.  Art. 95. Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach przewidzianych przez ustawę, a w innych - na posiedzeniu. Orzeczenia podejmowane na posiedzeniu mogą zapadać również (...)

 • Oszukiwali na kasie

  Dwaj młodzi mężczyźni pracujący w jednym z dużych sklepów sieciowych wpadli wczoraj na oszustwie. W czasie, gdy jeden pracował na kasie marketu drugi u niego zrobił zakupy. Za żarówki, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane