Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie.§ 3. Jeżeli (...)

 • Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  odpowiada za niedotrzymanie terminu. Kara umowna Zgodnie z art. 483 § 1 KC, karą umowną nazywamy zastrzeżenie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • Kodeks karny

  wolności, 2) od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności. § 2. W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności (...)

 • Porada prawna na temat kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, 2) od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.§ 2. (...)

 • Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

  wykonalności. Gdyby jednak deweloper nie zgadzał się na dobrowolne poddanie się egzekucji, należy wystąpić do sądu z roszczeniem odszkodowawczym. Jeśli ustalone zostały w umowie kary umowne (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. § 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za (...)

 • Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  dewelopera jak i dla klienta. Czasami zdarza się, że deweloperzy stosują nieuczciwe chwyty, tzn. przewidują na rzecz klienta kary umowne za niedotrzymanie terminu, ale w wysokości (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  niezgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.§ 2. Skargi rozpoznaje sąd właściwy zgodnie z art. 3. W sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, kary (...)

 • Kara umowna - wybrane zagadnienia

  dnia 6 listopada 2003 r., sygn. akt III CZP 61/03). Kary umowne za opóźnienie np. w wykonaniu robót, ze swej istoty, stają się wymagalne po każdym dniu opóźnienia, (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  ścigana, skazana ani pozbawiona wolności w celu wykonania kary za inne przestępstwo popełnione przed dniem wydania niż to, w związku z którym nastąpiło wydanie. Art. 597. (...)

 • Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

  podjąć współpracę z innym wykonawcą. Czy mogę domagać się zawartego w umowie odszkodowania za niedotrzymanie terminu? Jeżeli tak to w jakiej formie (list polecony z wezwaniem do zapłaty)? (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  kary grzywny grożącej za to przestępstwo; 3) przewidzianą za przypisane przestępstwo skarbowe w wysokości nie niższej niż 1 miesiąc do górnej granicy ustawowego zagrożenia (...)

 • Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

  zapis o karze umownej za zwłokę. Czy po zerwaniu umowy przez nas, tamta firma powinna wypłacić nam kary za zwłokę? Za każdy dzień zwłoki licząc od terminu dostawy do (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia. § 2. Jeżeli kara za inne przestępstwo nie (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca. § 3. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez (...)

 • Kodeks pracy

  ; Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Oddział (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne. Art. 79. § 1. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. § 2. W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura. Art. 80. Za (...)

 • Obrona przed żądaniem kary umownej

  Spółka podpisała umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania dla urzędu w tym przeszkolenie pracowników. W umowie zostały określone warunki tj. terminy wykonania umowy, oraz kary umowne (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru, 4) składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę wykonania kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy (...)

 • Niedozwolone klauzule umowne w obrocie z konsumentami

  postanowienie umowne"? Kodeks cywilny zawiera przykładowe wyliczenie postanowień, które w razie wątpliwości uważa się za niedozwolone postanowienia umowne. Należą tu w szczególności (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych

  będzie odroczenie terminu wykonania kary, rozłożenie jej na raty bądź jej umorzenie. Udzielanie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej (tj. ulgi w zapłacie kary) (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  przepisy stanowią inaczej. Zarządca sukcesyjny ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Natomiast odpowiedzialność za szkodę (...)

 • Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

  z art. 474 K.c., biuro podróży odpowiada jak za własne działania lub zaniechania (a więc na zasadzie ryzyka) za działania lub zaniechania osób trzecich, za pomocą których

 • Jak urwać się z woja?

  bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny; wybranie go do Sejmu;  zarządzenie w stosunku do niego wykonania kary pozbawienia wolności, w tym również kary zastępczej,   musi (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane