Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  funduszu przekształconego albo zmiana jednostek uczestnictwa funduszu przekształcanego na jednostki uczestnictwa przekształconego funduszu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostaje zachowana (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  suma wpłat do funduszy w roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13. Art. 24. Oszczędzający może dokonać konwersji jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa

 • Porada prawna na temat jednostki uczestnictwa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jednostki uczestnictwa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Śmierć uczestnika funduszu inwestycyjnego

  Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Kwoty oraz jednostki (...)

 • Przeniesienie własności jednostek funduszu

  uczestnictwa w formie darowizny. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki (...)

 • Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

  dyspozycji - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  środków obrotowych gospodarstw pomocniczych,  3)  finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki. Art. (...)

 • Majątek małoletniego dziecka a rozwód rodziców

  wpis do księgi wieczystej) jest moim majątkiem odrębnym. Czy majątek małoletniego dziecka (1/2 domu, oraz jednostki uczestnictwa i lokaty) będzie wchodził do podziału majątku w razie rozwodu? (...)

 • Spadkobiercy funduszy inwestycyjnych zapłacą niższy podatek

  dla podatników-uczestników dziedziczących jednostki uczestnictwa. Dzięki niemu spadkobiercy środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych będą mogli pomniejszyć przychód z odkupienia jednostek

 • Fundusze inwestycyjne a VAT

  w papiery wartościowe kapitału pochodzącego od obywateli. Z użyciem kapitałów, które subskrybenci im powierzają, kupując jednostki uczestnictwa, spółki inwestycyjne tworzą i zarządzają

 • Przychody osób prawnych nie podlegające opodatkowaniu

  funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 5

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  uczestnictwa przedstawicieli pracowników.Art. 516[9]. Zasady uczestnictwa przedstawicieli pracowników w organach spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego określają (...)

 • Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

  , której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej, działająca na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa są na żądanie (...)

 • Prawo bankowe

  i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, 3) dokonywać obrotu papierami

 • Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

  przypadku dokonywania w oparciu o błędnie ustaloną wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego operacji zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa bądź emisji lub wykupu (...)

 • Gdzie opłaca się inwestować - czyli wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w 2007 roku

  ;krajowe jednostki uczestnictwa (blisko 12-krotny wzrost), listy zastawne (wzrost o 25,8%), kwity depozytowe (blisko 3-krotny wzrost), wierzytelności (o 17%). Na koniec 2007 r. fundusze zarejestrowały

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo

 • Kodeks karny skarbowy

  , uważa się, że rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tej osoby lub jednostki oraz przysługujące jej prawa majątkowe należą do sprawcy, chyba że zainteresowana osoba lub jednostka organizacyjna (...)

 • Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

  zdeponowanych środkach pieniężnych? Osoba, która nabyła jednostki uczestnictwa w fundusz inwestycyjnym może w drodze cesji przenieść na swojego kontrahenta wierzytelność, jaka jej przysługuje (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

  zdecydował się przed śmiercią na ulokowania swoich oszczędności w niepieniężnych aktywach płynnych (jak np. obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy też akcje notowane (...)

 • Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \"instrumentami finansowymi\"?

  uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,  instrumenty rynku pieniężnego – tj. papiery wartościowe (...)

 • Czynności wykonywane przez banki

  : obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych

 • Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, albo jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim (...)

 • Śmierć współposiadacza konta

  środków zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym. Fundusz jest obowiązany odkupić jednostki uczestnictwa od uczestników, którzy zażądali odkupienia tych jednostek. Fundusz dokonuje niezwłocznie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane