Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  zapłaty (jak napisać sprzeciw - zob. odpowiedź na pytanie nr 1). Te cztery pisma można napisać na jednej kartce papieru i wysłać pocztą. Ważne, aby jasno z nich wynikało, (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  wynikających z art. 56 pkt 5 i art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Świadczenia (...)

 • Państwowy zasób kadrowy

  kurateli. Jakie wynagrodzenia mają przysługiwać osobom zajmującym wysokie stanowiska państwowe? Nowa ustawa stanowi, iż wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz (...)

 • Porada prawna na temat jak napisać wniosek odwolanie z stanowiska

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak napisać wniosek odwolanie z stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Karta Nauczyciela

  czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7. 4a. (skreślony) 5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  . 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora (...)

 • Jak odwołać wójta i prezydenta miasta?

  . Zostanie on pozbawiony stanowiska, gdy spośród ważnych głosów więcej będzie za odwołaniem niż przeciw. Wraz z wygaśnięciem mandatu wójta odwołani zostaną również (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  , odpowiadające jej kwalifikacjom.  8. Wygaśnięcie stosunku pracy z ekspertem jest równoznaczne z odwołaniem go ze stanowiska eksperta z chwilą wygaśnięcia stosunku (...)

 • Mienie PKP

  rozstrzygnięcia zagadnienie prawne postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r., I OSK 2148/15, nie podzielił stanowiska zajętego w uchwale z dnia 27 lutego 2017 r., I OPS 2/16. W uzasadnieniu (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.). Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  obrońcy z wyboru, wyznacza mu się obrońcę z urzędu.Art. 22. Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, obwinionemu, który nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza się na jego wniosek (...)

 • Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

  stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  czerwca? Co z przedłużeniem terminu z art. 36 kpa – przedłużam po 1 miesiącu licząc od 1 czerwca czy od 20 czerwca? Co to znaczy „kompletny wniosek? Jeśli pracodawca złożył (...)

 • Jak i gdzie złożyć reklamację telekomunikacyjną?

  Jeśli masz problemy z Twoim telefonem lub problemy z dostępem do Internetu, poniżej znajdziesz sposoby ich rozwiązania. Przede wszystkim jednak...  1. Skontaktuj się z Twoim operatorem

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  dni od dnia doręczenia zawiadomienia:  1) wycofać wniosek o zawarcie porozumienia - za zwrotem połowy wniesionej opłaty;  2) zmienić wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. ). Rozdział 3Ewidencja Działalności Gospodarczej (przepisy Rozdziału 3 wchodzą (...)

 • Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

  ono do szybszego zajęcia stanowiska (np. gdy nieprzekazanie stanowiska wynika z tego, że trwają specjalistyczne analizy, a organ posiada wiedzę o wszystkich istotnych faktach). Także, (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  najkorzystniejsze wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Pan Jan udowodnił 23 lata pracy na umowie o pracę, ale udokumentował (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  .  Art. 605. § 1. Jeżeli wniosek o wydanie dotyczy przestępstwa, którego sprawca podlega wydaniu, sąd okręgowy z urzędu lub na wniosek prokuratora może wydać postanowienie (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ówczesną treścią art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)

 • Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

  stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska (udokumentowany fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty),2) wytworzenie środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska (...)

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy; ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  towarowego zgodnie z przepisami art. 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 1, z (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

  Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane