Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pobranie próbki pisma

  chodzi o rzekomy podpis, więc mogłoby mnie to narazić na odpowiedzialność karną. Dodam, że mój tata zmarł niedawno, ale dokument był podpisany przez niego za życia (jest dowód, gdyż za (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w  części.  Zasiłek macierzyński za (...)

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  : 07.3 - o ile posiada numer PESEL, 07.4 - o ile posiada numer NIP, 07.8 i 07.9 - o ile posiada, 08.5 - 08.8 - o ile posiada oraz 08-11 jeśli adres jest nietypowy, 09 - o ile (...)

 • Porada prawna na temat ile za grafologa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ile za grafologa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  zapłaty za świadczenie, które spełnia za dającego zlecenie, oraz do przyjmowania dla niego świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. § 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  wynagrodzenia za pracę, finansuje budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki są finansowane przez budżet państwa niezależnie od tego, czy niania podlega ubezpieczeniom (...)

 • Kodeks pracy

  przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. § 2.  Jeżeli (...)

 • Badanie grafologiczne

  Czy mogę w trakcie trwania postępowania sądowego wybrać biegłego grafologa do przeprowadzenia badania porównawczego pisma na dokumentach. O ile to możliwe proszę o informacje gdzie można

 • Udowodnienie fałszywości weksla

  instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 7 dni od ogłoszenia (...)

 • Badanie złożonego podpisu na kopii dokumentu

  cywilnego - kserokopia jako odwzorowanie oryginału - może być objęta pojęciem „odpis”. Niepoświadczona podpisem strony kserokopia nie jest dokumentem. Warunkiem zatem uznania kserokopii za

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  faktyczny przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca. przyjmuje się przychód za wszystkie miesiące, (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  dochodowym od osób fizycznych, obowiązujących w roku podatkowym za który składany jest wniosek,wysokość zapłaconego za granicą podatku dochodowego,wysokość innych przychodów (...)

 • Kodeks karny

  . Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  , odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  , ponieważ udowodniony przez niego staż ubezpieczeniowy był wystarczający i nie wymagał uzupełnienia, to za okres, za który opłacił składki na ubezpieczenie społeczne rolników (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  na przedniej stronie wekslu uważa się za udzielenie poręczenia, wyjąwszy gdy jest to podpis wystawcy lub trasata.Poręczenie powinno wskazywać, za kogo je dano. W braku takiej wskazówki (...)

 • Prawo bankowe

  Komisji Nadzoru Bankowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.2. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowego rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podmiot uznany za podmiot dominujący lub za (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  ewidencji oświadczeń będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca. Niezależnie od regulacji (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.Art. 115. Jeżeli (...)

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

  składek, ale ich nie wypłacił, to do podstawy wymiaru składek za 12 miesięcy kalendarzowych przed urlopem wychowawczym przyjmuje te składniki w wysokości, w jakiej wypłacił je za poprzednie (...)

 • Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

  ; Natomiast za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego publicznego liceum profilowanego uznaje się świadectwo ukończenia szkoły za setOstatni( '41' ); granicą, o ile: przewidziany (...)

 • Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

  następujące założenia: za kwiecień spółka wykazała kwotę 10.000 zł do zwrotu; za maj spółka wykazała kwotę 4.500 zł do zapłaty; za czerwiec spółka wykazała kwotę 23.000 (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  dopuszczalna za zezwoleniem kapitana statku dla: pasażerów statku w przeddzień wyokrętowania, przedstawicieli władz w portach zagranicznych, agentów zagranicznych polskich armatoró

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , a także za doznaną krzywdę. Art. 47. § 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem (...)

 • Kierujący pojazdami

  szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.Art. 22. 1. Nie może być szkolona osoba: 1) niespełniająca wymagań, o których mowa w art. 21; 2) w stosunku do której został orzeczony (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane