Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  . Maszyna została nabyta jako fabrycznie nowa. Finansujący rozpocznie amortyzację maszyny od kwietnia 2006 r., zaś zakończy w marcu 2010 r. (w tym miesiącu korzystający nabędzie przedmiot umowy). (...)

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, (...)

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  związku z tym finansujący nie otrzymał w całości kwoty wydatkowanej na nabycie przedmiotu umowy. Dlatego też, z chwilą nabycia przedmiotu umowy przez korzystającego, finansujący może zaliczyć (...)

 • Porada prawna na temat finansujący

  Nie szukaj dłużej informacji na temat finansujący, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  przychodów korzystającego. Art. 23k. 1. Jeżeli finansujący przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, a nie została przeniesiona (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  się do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego. Art. 17k. 1. Jeżeli finansujący przeniósł na rzecz osoby trzeciej

 • Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  zmianami) leasing, umowa, korzystający, finansujący, zbywca, używanie, pobieranie pożytków

 • Opodatkowanie stron umowy leasingu

  lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy, oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę, finansujący uzyskuje przychód ze sprzedaży

 • Leasing podatkowy

  koryguje się o kwotę, którą finansujący może wypłacić korzystającemu. Chodzi tutaj o taki przypadek, gdy po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na osobę (...)

 • Umowa leasingu w prawie cywilnym

  cywilne, finansujący, leasingodawca, przedmiot leasingu, korzystający, leasingobiorca, leasing finansowy, kapitałowy, operacyjny, organizacyjny, bieżący

 • Odpowiedzialność za wady rzeczy leasingowanej

  umowy cesji (w formie pisemnej). Wydaje się więc, iż w opisanej sytuacji bardziej trafne byłoby skorzystanie przez Panią z uprawnień wynikających z gwarancji (nie musi w tym pośredniczyć finansujący

 • Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

  korzystającego. Dla korzystającego czynność nie pociąga konsekwencji podatkowych.   Jeśli są po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do dalszego (...)

 • Przekazanie leasingu

  wyklucza możliwość oddania przez korzystającego przedmiotu leasingu osobie trzeciej, chyba że finansujący leasing wyrazi na to zgodę. W przeciwnym wypadku leasingodawca (finansujący) może (...)

 • Kradzież leasingowanego pojazdu

  korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat (tych rat, które leasingobiorca miał jeszcze płacić leasingodawcy), pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący

 • Leasing pojazdu, a używanie go przez osoby trzecie

  finansujący może wyrazić zgodę na oddawanie rzeczy do używania osobie trzeciej. Zgoda taka może przybrać dwojaką postać. Po pierwsze - może zostać zamieszczona już w samej umowie leasingu (co (...)

 • Co to jest leasing?

  , równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego; leasing finansowy - polega on na tym, że finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia

 • Wypowiedzenie umowy leasingu

  wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.   Jak wynika z opisu sytuacji, finansujący nie skierował do korzystającego żadnego pisma. W związku z (...)

 • Odszkodowanie za skradziony pojazd leasingowany

  leasingowemu. Zgodnie z art. 709 (5) § 3 kodeksu cywilnego, jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1 - tj. z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, (...)

 • Umowa leasingu a uprawnienia z gwarancji jakości

  uwzględnić, że zgodnie z art. 7094 § 3 finansujący powinien wydać korzystającemu odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta. Jeżeli więc dokument (...)

 • Leasing w podatku VAT

  rat leasingowych, a także niezależnie od długości okresu umowy, podatek VAT od umowy leasingu finansowego należny jest już w momencie dostawy. W praktyce oznacza to, że finansujący z chwilą podpisania

 • Niespłacone raty leasingu

  korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. Przykładową korzyścią może być wartość rzeczy zwróconej leasingodawcy. (...)

 • Własność dokumentacji geologicznej

  dokumentacji geologicznej. dokumentacja geologiczna, sprzedaż, dysponowanie, informacja geologiczna, nabycie pierwotne, nabycie pochodne, właściciel, podmiot finansujący, wyrobisko

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

  finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Przychodem ze sprzedaży przedmiotu leasingu, (...)

 • Umowa leasingu a uprawnienia z rękojmi

  Czy korzystający z leasingu może realizować uprawnienia z rękojmi wobec zbywcy, od którego finansujący leasing nabył samochód oddany w leasing? Wskazać należy, iż uprawnienia z rękojmi przysługują

 • PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

  finansowego. Na jej podstawie finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz

 • Prezes a działalność gospodarcza

  formie aktu notarialnego. W związku z wynajmem prezes jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musiał płacić za lokal kredyt, a za samochód leasing, finansujący wyraził zgodę na (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane