Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

  , doręczenie podatnikowi decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, doręczenie płatnikowi lub inkasentowi decyzji o odpowiedzialności podatkowej, doręczenie (...)

 • Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

  ., które ustalają jakimi zasadami związane są organy w toku postępowania administracyjnego. Konkludując, nie istnieje \"termin przedawnienia\" na wydanie czy też doręczenie decyzji administracyjnej

 • Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

  decyzję dokonuje wymiaru podatku – obowiązek podatkowy zostaje przekształcony w konkretne zobowiązanie podatkowe ustalone w tej decyzji. Zobowiązanie to powstaje z dniem doręczenia decyzji (...)

 • Porada prawna na temat doręczenie decyzji

  Nie szukaj dłużej informacji na temat doręczenie decyzji, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

  wola stron co do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, gdyż i tak aż do upływu terminu do zaskarżenia decyzji, strony mogą cofnąć złożone wcześniej oświadczenie składając środek odwoławczy

 • Data doręczenia decyzji administracyjnej

  być traktowany jako data doręczenia decyzji? Z jaką datą pismo zostało doręczone? Kiedy upływa termin do wniesienia odwołania? Zgodnie z art. 39[1] kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  administracji publicznej o doręczenie albo 2) wyraził zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków. § 2. skreślonyArt. 40. § 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa. Art. 200. § 1. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego

 • Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

  zainicjowało dokonanie pewnej czynności. Jeśli więc zdarzeniem jest doręczenie decyzji administracyjnej, termin dokonania czynności (np. odwołania) biegnie od dnia następnego po zdarzeniu (...)

 • Umorzenie decyzji

  wydanie decyzji rozstrzygającej o istocie sprawy ze względu na to, iż odpadła podstawa prawna do wydania takiej decyzji. W omawianym przypadku organ umorzył postępowanie, gdyż ze względu na (...)

 • Załatwienie sprawy administracyjnej

  określonej decyzji na skutek zgromadzenia przez organ stosownej dokumentacji i - w razie potrzeby - przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Doręczenie aktu wydanego przez organ jest czynnością (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  . Rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji.§ 2. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek okoliczności, o których mowa w art. 156 (...)

 • Doręczenie decyzji adresatowi za granicą

  Czy urząd wysyłając decyzję administracyjną do osoby która stale przebywa za granicą (Niemcy) ma obowiązek korzystania z pośrednictwa konsulatu polskiego czy też wystarczy że decyzja będzie dostarczona (...)

 • Odsetki od zaległości podatkowej

  ; podatkowego. Może ono powstać albo poprzez doręczenie decyzji ustalającej wysokość podatku albo z mocy prawa. W pierwszym przypadku, jak stanowi art. 47 § 1 ordynacji podatkowej (dalej (...)

 • Czy, jak i kiedy można skorygować deklarację podatkową?

  wcześniej złożonej deklaracji, ale jedynie poprzez odwołanie od decyzji lub jej wzruszenie w trybach nadzwyczajnych (art. 240 i 247 o.p.). Złożenie "korekty" deklaracji po doręczeniu decyzji (...)

 • Termin do wniesienia odwołania od decyzji

  . Jeżeli zatem początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, na przykład ogłoszenie lub doręczenie decyzji, to przy obliczaniu terminu do wniesienia odwołania nie uwzględnia (...)

 • Zaległy podatek od nieruchomości

  roku podatkowego. A zatem do powstania zobowiązania w podatku od nieruchomości konieczne jest doręczenie decyzji organu podatkowego – jest to moment powstania zobowiązania w podatku od

 • Termin do wniesienia odwołania a święto

  doręczenie decyzji, to przy obliczaniu terminu do wniesienia odwołania nie uwzględnia się dnia, w którym to ogłoszenie lub doręczenie nastąpiło. Z kolei, zgodnie z przepisem (...)

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  . zasady doręczania stronom decyzji na piśmie oraz jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 49 k.p.a., w związku z czym w stosunku do obu form zawiadomień o wydaniu decyzji przewidzianych (...)

 • Przedawnienie należności podatkowych

  których mowa w art. 21 § 1 pkt 2 (zobowiązań powstających poprzez doręczenie decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tych zobowiązań), dodatkowego zobowiązania podatkowego (...)

 • Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

  decyzję nie przesądza o tym, że są oni stronami postępowania. Doręczenie tej decyzji następuje wyłącznie ze względów techniczno-informacyjnych po to, aby podmiot ten wiedział, jaką (...)

 • Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

  przewidują możliwości przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na rzecz jednego podmiotu, na inny podmiot. Tym bardziej więc nie jest możliwe wydanie decyzji (...)

 • Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

  wniosku (możesz również wyrazić zgodę na wcześniejsze doręczenie decyzji). Decyzja kredytowa stanowi ofertę. Obowiązek oceny zdolności kredytowej na podstawie informacji od konsumenta, (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

  elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona: 1) wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo 2) wyraziła zgodę na doręczenie (...)

 • Niezgłoszenie otrzymanej darowizny a przedawnienie

  ta może jednak zostać doręczona tylko w określonym czasie, po upływie którego doręczenie takiej decyzji nie jest możliwe (jest to szczególnego rodzaju forma przedawnienia). Zgodnie z art. (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  decyzji Masz zagwarantowane prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym zostaniesz pouczony (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane