Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  . Rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji.§ 2. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek okoliczności, o których mowa w art. 156 (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa. Art. 200. § 1. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego;  3) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku. § 2. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie (...)

 • Porada prawna na temat decyzji

  Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzji, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

  wyniku wydania decyzji z naruszeniem prawa albo wskutek stwierdzenia nieważności takiej decyzji, przysługuje odszkodowanie, chyba że winę za powstanie okoliczności powodujących wadliwość (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  , o których mowa w ust. 1, wydanie decyzji o wywłaszczeniu wymagałoby uprzedniego dokonania podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział może być nadany rygor natychmiastowej

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  decyzji i postanowienia. Art. 68. § 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co (...)

 • Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  postępowania, dla którego podstawę stanowi wydanie decyzji w wyniku popełnienia przestępstwa. Wydanie decyzji przez nieuprawniony podmiotKolejną podstawą wznowienia postępowania jest (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  ust. 1 i ust. 2 ustawy w celu ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej może obejmować okres przed wydaniem decyzji, albowiem decyzja ta konkretyzuje obowiązek powstający z mocy prawa z dniem

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  . zasady doręczania stronom decyzji na piśmie oraz jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 49 k.p.a., w związku z czym w stosunku do obu form zawiadomień o wydaniu decyzji przewidzianych (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  decyzji, przy czym termin do wniesienia sprzeciwu uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła sprzeciw od decyzji wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku (...)

 • Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

  kasatoryjnej strona może wnieść sprzeciw od decyzji do WSA - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. WSA rozpoznaje sprzeciw w terminie (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  trybie i przez właściwy do tego organ administracji publicznej. Zasada trwałości decyzji nie jest jednak bezwzględna, co by wykluczało zmianę lub obalenie takiej decyzji; nie oznacza też jej

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

  wola stron co do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, gdyż i tak aż do upływu terminu do zaskarżenia decyzji, strony mogą cofnąć złożone wcześniej oświadczenie składając środek odwoławczy

 • Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

  kwestiach. W razie wydania decyzji o uzupełnieniu lub sprostowaniu poprzedniej decyzji termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej nowej decyzji. Jeśli natomiast (...)

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  proces wydania zakwestionowanej decyzji. Celem wewnątrzadministracyjnego postępowania wyjaśniającego będzie ustalenie przyczyn wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa. (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  decyzji Masz zagwarantowane prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym zostaniesz pouczony (...)

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  nabyła każda z tych stron. Wymóg zgody strony na zmianę decyzji ostatecznej nie jest uzależniony od tego czego ma dotyczyć zmiana decyzji, a inaczej mówiąc każda zmiana takiej (...)

 • Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

  . Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku takiego postępowania, nowy dostawca winien zawiadomić w formie pisemnej użytkownika, w terminie 2 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie

 • Odwołanie od decyzji administracyjnej

  przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ jest zobowiązany uwzględnić decyzję strony, jednakże nie może tego zrobić, gdyby prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  decyzji. 3. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 2, zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.Art. 64. Art. 65. (...)

 • Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

  jawne wersje decyzji niezwłocznie po ich wydaniu/doręczeniu stronom postępowania, zaznaczając, czy decyzja jest prawomocna. W przypadku wniesienia odwołania, informacja o wydaniu decyzji jest (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  całości lub w części i rozstrzyga co do istoty sprawy. 2. W razie nieuwzględnienia wniosku i utrzymania decyzji w mocy termin dokonania czynności, wyznaczony w zaskarżonej decyzji, (...)

 • Prawo bankowe

  posiadający bliskie powiązania z bankiem może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.3. Od (...)

 • Będzie Centralny Port Komunikacyjny

  udzielić Spółce Celowej, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie CPK. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, (...)

 • Wznowienie postępowania podatkowego

  ewentualnego odszkodowania.   Wstrzymanie wykonania decyzji. Jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania, organ podatkowy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie decyzji ostatecznej

  W lipcu 2003 r indywidualną .decyzją ministra finansów ,majacej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd (...)

 • status decyzji ostatecznej

  1 lipca 2003 r.decyzją ministra finansów ,majacej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd zostałam przeniesiona (...)

 • Status prawny decyzji ostatecznej

  1 lipca 2003 r. decyzją ministra finansów,mającej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd zostałam przeniesiona (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Odmowa przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

  Uprzejmie proszę o poradę. W dniach 05.07.2000 r. i 31.06.2001 r. przeszedłem operację kręgosłupa szyjnego (schorzenie: dyskopatia, zwężenie kanału (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane