Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  materialnoprawne, to w tych przepisach zawarta jest materialnoprawna podstawa zwrotu. Natomiast formalnoprawną podstawą tego zwrotu jest decyzja administracyjna, o której mowa w art. 104 (...)

 • Decyzja administracyjna

  z pojęciem prawomocności, co ostateczności. Decyzja jest ostateczna, jeśli nie ma już możliwości odwołania się od niej w administracyjnym toku instancji Odwołanie wnosi się do właściwego organu

 • Elementy decyzji administracyjnej

  Jakie elementy powinna zawierać poprawna decyzja administracyjna? Elementy, które powinna zawierać decyzja administracyjna zostały wymienione w art. 107 Kodeksu postępowania (...)

 • Porada prawna na temat decyzja administracyjna

  Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzja administracyjna, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  . 353, ze zm.); odpowiedzialność odszkodowawcza, szkoda, decyzja administracyjna, funkcjonariusz publiczny, urzędnik, organ administracji, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego

 • Decyzja podpisana z upoważnienia wojewody

  administracyjne, decyzja administracyjna, podpis osoby upoważnionej, organ właściwy, wadliwość decyzji, wydanie, podpis, pieczęć, organ administracji publicznej

 • Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło lat pięć. Ponadto nie zostanie uchylona decyzja w wyniku wznowienia postępowania, jeżeli we wznowionym postępowaniu mogłaby zapaść wyłącznie decyzja (...)

 • Decyzja administracyjna a informacja publiczna

  (art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznych). decyzja, administracyjna, informacja, publiczna

 • Zawarcie ugody administracyjnej

  wywiera takie same skutki prawno-materialne jak decyzja administracyjna strony otrzymują odpis ugody.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (...)

 • Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna

  jej obowiązywania, to decyzja wiąże w czasie do chwili jej uchylenia, stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia jej wygaśnięcia. Tak więc decyzja staje się bezprzedmiotowa w przypadku, gdy (...)

 • Ostateczna decyzja administracyjna

  zasady ogólnej dwuinstancyjności wprowadzają art. 127 § 3 k.p.a. oraz przepisy ustawowe).   ostateczna, decyzja, administracyjna, kodeks

 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

  każda decyzja administracyjna powinna zawierać:oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie (...)

 • Mienie PKP

  ustanowienie takiego prawa zarządu; nie sposób także wymagać, by decyzja o naliczeniu opłaty z tytułu zarządu nieruchomością powoływała decyzję o ustanowieniu zarządu, skoro taka decyzja (...)

 • Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

  na żądanie uzupełnienia decyzji będzie Pan mógł wnieść odwołanie od decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji. decyzja administracyjna, organ, strony,

 • Uchylenie decyzji przez WSA a odszkodowanie

  postępowania lub zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a. odszkodowanie, decyzja administracyjna, sąd administracyjny, szkoda

 • Wznowienie postępowania administracyjnego

  Konstytucyjny przepisów aktu normatywnego, na podstawie którego została wydana decyzja administracyjna, z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, stanowi jedyny tryb weryfikacji (wzruszenia) (...)

 • Procedura podziału gruntu rolnego

  ewidencji gruntów i budynków. podział gruntu rolnego, grunt rolny, nieruchomość, decyzja administracyjna

 • Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

  warunków technicznych jest wydawana na wniosek właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej oraz po załączeniu wymaganych dokumentów. Decyzja administracyjna w sprawie (...)

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

  występuje jedna strona, a decyzja jest zgodna z jej żądaniem oraz gdy w sprawie występuje wielość stron, a ich interesy prawne nie są sporne i decyzja jest zgodna z ich żądaniem, nie naruszając (...)

 • Wzmianka o służebności w akcie własności ziemi nie wystarcza do wpisu w księdze wieczystej

  żadnych innych praw na nieruchomościach, poza jedynym wyjątkiem dotyczącym prawa dożywocia. Ustawa nie ustanawiała z mocy prawa żadnych ograniczonych praw rzeczowych, a tym samym decyzja administracyjna (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  , organ administracji publicznej, sprawa administracyjna, strona, decyzja, postadnowienie

 • Ostateczność decyzji administracyjnej

  do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję; w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  w toku postępowania administracyjnego. Egzekucja Zarówno decyzja administracyjna, jak i ugoda administracyjna, jeżeli nie zostaną wykonane zgodnie z ich treścią, mogą być wykonane (...)

 • Natychmiastowa wykonalność decyzji

  postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniesienie skargi nie ma co do zasady charakteru suspensywnego. natychmiastowa wykonalność decyzji, suspensywność, wstrzymanie wykonalności, decyzja administracyjna

 • Konsekwencje niedoręczenia decyzji podatkowej

  doręczyć stronie. Z tą chwilą decyzja rozpoczyna dopiero swój byt prawny. Decyzja administracyjna jest oświadczeniem woli organu, a przede wszystkim jest aktem zewnętrznym, zatem (...)

 • Podpis a ważność decyzji administracyjnej

  decyzji w oparciu o przepis art. 156 § 1 pkt 7 kpa (Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa). decyzja, administracyjna, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Decyzja administracyjna

  Witam Szanownych znawców prawa Na wstępie chce przywołać akt prawny Ustawa z dnia 22 czerwca 2001r-o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie (...)

 • błędnie wydana decyzja administracyjna

  Witajcie, organ pierwszej instancji wydał decyzję na podstawie rozporządzenia, które wymagało od strony dostarczenia zaświadczenia o zameldowaniu. (...)

 • Decyzja administracyjna zmiany klasyfikacji gruntow

  Starostwo na swoj własny wniosek dokonało zmiany klasyfikacji gruntow z rolnych na Lesne bez obecności na gruncie na podstawie zdjeć satelitarnych (...)

 • Wymeldowanie osoby niezamieszkałej

  W jaki sposób wymeldować męża, który nie mieszka ze mną tylko u rodziców. Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Dom w którym mieszkaliśmy jest wyłączną (...)

 • Staż PUP, niepełnosprawny

  Witam mam problem nasepującego typu: posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pobieram również rentę socjalną z ZUS. Po skończeniu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane