Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  ust. 2.  4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w ust. 3. W

 • Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

  marszałek województwa lub osoba przez niego upoważniona, natomiast wypłaty kwot dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta; świadczenia rodzinne przyznawane są jedynie na wniosek osoby uprawnionej; (...)

 • Skarga na burmistrza

  dla sytuacji, w której burmistrz podjąłby decyzję o zawarciu umowy, na którą potrzebna jest zgoda rady. Burmistrz o nią występuje, otrzymują ją i zawiera umowę. Jest to więc typowe dla (...)

 • Porada prawna na temat burmistrz

  Nie szukaj dłużej informacji na temat burmistrz, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, (...)

 • Scalanie i podział nieruchomości – nowe przepisy

  wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości. Opłatę adiacencką ustala wójt, burmistrz, prezydent miasta w drodze decyzji, zgodnie z uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości (...)

 • Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

  , burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może: wezwać (...)

 • Ważne dla poborowych!

  burmistrz (prezydent miasta) albo upoważniony pracownik urzędu gminy (miasta) współdziała z powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień w zakresie spełniania przez poborowych (...)

 • Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg

  Mieszkam w budynku gminnym, chcę go kupić w trybie bezprzetargowym, ale Pan Burmistrz uparł się, iż da go na przetarg. Burmistrz nie wypowiedział umowy najmu, przesłał jedynie pismo, iż został (...)

 • Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

  ;rzy chcieliby skorzystać z tej formy opieki. Warunki konkursowe ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ogłaszający konkurs. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie stawia warunku

 • Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

  wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie wykona prawa pierwokupu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

 • Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

  za sprzeczne z prawem działania organów władzy publicznej (w tym wypadku wójt, burmistrz czy prezydent miasta). Podstawowym warunkiem jaki musi być spełniony, by ten przepis znalazł zastosowanie w

 • Przetargi na najem lokali użytkowych

  1990 r. o samorządzie terytorialnym" (tak: NSA w wyroku z dnia 28 lipca 1992 r., sygn. Akt SA/Wr 632/92). lokale, lokal użytkowy, przetarg, najem, zasady gospodarowania, gmina, burmistrz, rada gminy

 • Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

  żadna decyzja. Gmina i reprezentujący ją burmistrz są stronami umowy. Stawka procentowa opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, może być podwyższona uchwałą odpowiedniej rady w stosunku do nieruchomości

 • Spór sąsiedzki

  Rady Gminy na zaniechanie burmistrza. porządek, gmina, spór, pas zieleni, wójt, burmistrz, parkowanie, samochód, dewastacja, ugoda

 • Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

  prowadzenia klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, wójt, burmistrz czy prezydent miasta odmawia dokonania

 • Burmistrz nie może ignorować e-maili

  WSA w Gliwicach Dariusz Madejski, e-prawnik.pl e-mail, informacja publiczna, internet, skarga, burmistrz, urząd miasta

 • Krytyka władzy bezkarna. Bloger uniewinniony

  publikowania za zniesławienie burmistrz Mosiny. Pani burmistrz poczuła się obrażona m.in. wpisem dotyczącym otwarcia sklepu Netto w Mosinie. Bloger tak komentował to wydarzenie: Czy (burmistrz (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta? Jednym z organów gminy jest burmistrz, który jest organem wykonawczym gminy. Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje

 • Reprezentacja gminy

  , burmistrz lub prezydent miasta. Te osoby są uprawione do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt/burmistrz/prezydent

 • Odpowiedzialność burmistrza

  , najem, wynajem, wynajmowanie mieszkania, zasób komunalny, burmistrz

 • Kontrolowanie działalności burmistrza

  sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.  burmistrz, wójt, burmistrza

 • Stosunki cywilnoprawne a postępowanie administracyjne

  administracyjna, zatem nie można stronie stosunku cywilnoprawnego odmówić prawa dokonania wypowiedzenia.   ugoda, najem, prawo cywilne, prawo administracyjne, postępowanie, burmistrz, eksmisja

 • Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami). gminne prawo pierwokupu, gmina, wójt, burmistrz, prezydent miasta, wywłaszczenie, działalność gminna

 • Podatek od wynajmowanego budynku

  Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną. Użyczający (Burmistrz) oddał w bezpłatne używanie zabudowaną remizę strażacką wraz z gruntem Ochotniczej Straży, która (...)

 • Uprawnienia straży gminnych [miejskich] w zakresie ochrony środowiska

  , burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane