Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców albo decyzją o wpisie do ewidencji. 2. Ilekroć przepis szczególny nakazuje przedsiębiorcy (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym14 Października 2008

  art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  Nadzoru Bankowego w sprawie oceny, o której mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 15 lit. b), uprawniony do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  Inspektora Kontroli Skarbowej oraz od decyzji, o której mowa w ust. 3, nie służy odwołanie, jednakże stronie służy wniosek do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Do (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)22 Października 2007

  podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.3. W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej „obcą władzą”, z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego. § 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce25 Maja 2018

  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych27 Listopada 2008

  wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 5. Koszty dopuszczenia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)20 Sierpnia 2007

  dni od dnia doręczenia zawiadomienia:  1) wycofać wniosek o zawarcie porozumienia - za zwrotem połowy wniesionej opłaty;  2) zmienić wniosek o zawarcie (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych27 Sierpnia 2007

  do jego bezstronności.4. Z wnioskiem o wyłączenie kontrolującego z przeprowadzenia kontroli może wystąpić kontrolujący lub biuro. O wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie20 Sierpnia 2008

  zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  techniczne braku przygotowania do przekazywania danych, opis działań podjętych w celu przygotowania do przekazywania danych oraz termin rozpoczęcia przekazywania danych (art. (...)

 • Obowiązki administratora danych osobowych17 Lutego 2014

  to nadmiernych kosztów, czasu lub działań (art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, dalej ustawa). Inne istotne definicje Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe17 Października 2008

  , której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, do złożenia wykazu majątku należącego do tej osoby oraz do złożenia przyrzeczenia. Przepisy art. 913, 915-917 stosuje (...)

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów19 Kwietnia 2017

  ustawy o transporcie drogowym, o ile są wymagane; numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi. Po zakończeniu przewozu podmiot odbierający ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich7 Marca 2018

  ilość banderol podmiot wnosi opłatę.  2.  złożyć wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego? 11 Września 2018

  punktów poniżej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. ##baner## Jak (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)31 Października 2007

  wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru, nie naruszają ustawy i odpowiadają co do formy obowiązującym przepisom.2 [1]. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie dokonania (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.26 Maja 2018

  wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na prostszych (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  . U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.(840) )- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).2. Za stypendia, o (...)

 • Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?18 Listopada 2017

  ), powinieneś złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składasz na formularzu CEIDG-1. Jeżeli więc (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego20 Sierpnia 2007

  uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13. 6. Orzekając o uprawnieniu do (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych13 Lipca 2007

  spełniają jeden z warunków:  a) osiągnęli wiek emerytalny,  b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy (Obecnie: osobami o całkowitej niezdolności do pracy (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?20 Kwietnia 2009

  : napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo lub o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa - nie dłuższy niż 2 lata; napojami alkoholowymi (...)

 • Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?28 Listopada 2017

  poświadczonych tłumaczeń wymaganych dokumentów – zob. art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia. Natomiast wniosek o rozszerzenie zakresu koncesji o dodatkową formę (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Zmiana imienia

  Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane