Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • W pułapce umów telewizji cyfrowej2 Grudnia 2013

  zostaną wcześniej wypowiedziane przez odbiorców usług. Warto w tym miejscu wyjaśnić kilka terminów prawniczych zakończenia umów, które bardzo często (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  nadzorcza banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.Art. 9c. 1. W bankach działających w formie spółki akcyjnej, w (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)21 Sierpnia 2007

  ;odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu;  7) udostępniania ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)27 Sierpnia 2007

  doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych. 5. Wyraz „akademia” może być używany w nazwie uczelni, której (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, inspektor i pracownik ma prawo użycia broni palnej wyłącznie:  1) w celu odparcia

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych28 Sierpnia 2007

  publicznych określi, w drodze rozporządzenia:  1) wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i ust. 3a pkt 2, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych, a w (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  ile umowa nie stanowi inaczej.   Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności:  1) zawierania umów (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  podatkowy doręcza pismo w sposób określony w art. 144. Art. 153. § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu w sposób określony w art. 144, pismo zwraca (...)

 • Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?27 Października 2004

  (tzw. umów bagatelnych). Do umów w przypadku których posługiwanie się wzorcem jest zwyczajowo przyjęte zalicza się umowy masowe, np. umowę przewozu (w szczególności w (...)

 • Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)5 Stycznia 2006

  udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych13 Lipca 2007

  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono (...)

 • Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna29 Marca 2005

  (najczęściej strony postanawiają, że rzecz pozostanie w posiadaniu przewłaszczającego na podstawie umowy użyczenia). W umowie przewiduje się również zasady zaspokojenia się z przewłaszczonego (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.§ 4. Kontrola może być przeprowadzona w (...)

 • Ważne zmiany w PIT9 Stycznia 2009

  złożenia zeznania podatkowego, w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. W tym samym czasie naczelnik urzędu skarbowego przekaże na (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])21 Sierpnia 2007

  raz pierwszy w języku polskim, lub   4)  które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.  Art. (...)

 • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych11 Października 2004

  w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym kwota ta ulega podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.2d. Do podwyższenia, o którym mowa w ust. (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych27 Sierpnia 2007

  poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1.5. Po przekroczeniu kwoty określonej w obwieszczeniu, (...)

 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna1 Grudnia 2004

  samym - wobec tego co zostało wyżej powiedziane - osoba przejmująca część bądź całość zakładu (tu zainteresowany) stała się stroną tych umów. W przypadku gdy nowy pracodawca będzie (...)

 • Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem24 Września 2005

  ładowność samochodu  - 740 kg. Podatnik może więc odliczyć całą kwotę podatku, zawartą w fakturze ratalnej, tj. kwotę 3.080 zł.  W dniu 5 września 2005 r. podatnik otrzymał (...)

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego30 Listopada 2004

  , ubezpieczeń majątkowych,umów rachunku bankowego, umów poręczeń i gwarancji bankowych oraz akredytyw, jak również umów obejmujących licencje udzielone upadłemu. Skutki ogłoszenia (...)

 • Ubezpieczenie kredytu9 Listopada 2004

  zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W przypadku (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III7 Sierpnia 2007

  . 203. § 1. Kierownik zakładu zamkniętego, w którym wykonuje się środek zabezpieczający, nie rzadziej niż co 6 miesięcy przesyła do sądu opinię o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)20 Sierpnia 2007

  było - w ostatnim dniu tego miesiąca.§ 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane