Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  , jeżeli w myśl przepisu prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach27 Grudnia 2017

  zezwolenia o pracę sezonową? Czy uchylamy decyzję o zezwoleniu na pracę sezonową wydaną dla podmiotu A? Czy w ogóle odnotowujemy ten fakt w dokumentach w przypadku (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I7 Sierpnia 2007

  sądowego kuratora zawodowego w terminach przez kuratora określonych o rodzaju przydzielonej skazanemu pracy, jego stosunku do pracy oraz o tym, czy skazany przestrzegał porządku (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III7 Sierpnia 2007

  środki przymusu bezpośredniego na zasadach, w trybie i w sposób określony w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego. Art. 204b. W zakładach, o których mowa (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych28 Września 2018

  przedsiębiorstwo w spadku albo udział w przedsiębiorstwie w spadku bezpośrednio od osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)22 Stycznia 2009

  na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])21 Sierpnia 2007

  muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.27 Maja 2018

  pracowników na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Adresy i telefony (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2. § 5. Zabezpieczenie następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w formie określonej (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?14 Maja 2017

  ;lności: sytuacji bezrobotnych na rynkach pracy województwa, powiatów i gmin; zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje na regionalnym rynku pracy; mobilności (...)

 • Emerytura a praca za granicą8 Lutego 2018

  terytorium tego państwa, jest obowiązana uwzględnić wypadek przy pracy (w drodze do pracy bądź z pracy), który miał miejsce na terytorium każdego innego państwa (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  , może określić w jego treści warunek, że nieprzekroczenie określonego progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu w terminie wskazanym w zezwoleniu powoduje jego wygaśnięcie.5. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)17 Października 2008

  Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  ] i 2[2].  7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe22 Stycznia 2009

  może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych31 Maja 2004

  niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3, przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)26 Sierpnia 2008

  nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w (...)

 • Karta Nauczyciela24 Września 2008

  niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia nauczycielowi, (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych27 Sierpnia 2007

  poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1.5. Po przekroczeniu kwoty określonej w (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty28 Kwietnia 2018

  instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze. Wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce25 Maja 2018

  czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 (tj. zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach), art. 159 ust. 1 (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)22 Października 2007

  innego uczestnika systemu w związku z jego uczestniczeniem w systemie lub na rzecz tych banków nie wchodzi do masy upadłości, z zastrzeżeniem przepisów art. (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?10 Września 2017

  , czy i w jakim wymiarze pracownik będzie wykonywał pracę w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego. W przypadku gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)5 Sierpnia 2008

  -komisarz może zwolnić upadłego od ponoszenia kosztów sądowych.3. Na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie kosztów przysługuje zażalenie.Art. 232. W (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)22 Stycznia 2009

  akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia.§ 2. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, 2) (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane