Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Co to jest umowa składu?3 Marca 2009

  składowy może z ważnych przyczyn, w każdym czasie, wezwać składającego do odebrania rzeczy, wyznaczając jednak odpowiedni termin ich odebrania. Kiedy umowa składu wygasa?Po odebraniu (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)22 Stycznia 2009

  obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. § 2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!10 Sierpnia 2007

  . Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego.   Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, (...)

 • Kiedy wygasa umowa o pracę?8 Lipca 2014

  pracę wygasa z ustaniem członkostwa w danej spółdzielni.   Wedle zaś ustawy - Karta Nauczyciela stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę wygasa, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna22 Stycznia 2009

  będącego podstawą pełnomocnictwa. § 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna22 Stycznia 2009

  do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. § 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, (...)

 • Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?24 Września 2019

  odpowiedzialność przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady budynku wygasa po upływie lat 5 do stwierdzenia wady, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, i 1 (...)

 • Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu17 Lipca 2018

  Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe (...)

 • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością29 Marca 2012

  kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków zarządu, chyba że umowa stanowi inaczej. Mandat członka zarządu wygasa także w wyniku jego śmierci, rezygnacji (...)

 • Jak zawrzeć umowę z deweloperem?18 Sierpnia 2010

  , gdy umowa przyrzeczona dojdzie do skutku, zalicza się na poczet świadczenia kupującego, natomiast w razie rozwiązania umowy (czyli porozumienia się w tym zakresie), zadatek powinien być zwrócony

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?7 Października 2016

  (645 § 1 k.c.); w braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa wskutek śmierci dającego zlecenie (747 k.c.), natomiast wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie (748 k.c.); w przypadku śmierci

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe22 Stycznia 2009

  ich substancję, chyba że w decyzji o przekazaniu gruntu inaczej zastrzeżono. Art. 276. (skreślony). Art. 277. § 1. Jeżeli statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub umowa z członkiem

 • Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?19 Kwietnia 2019

  ; Kiedy zastaw rejestrowy wygasa? Zastaw ten wygasa w następujących przypadkach: wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym pociąga za sobą wygaśnięcie tego zastawu, (...)

 • Emerytura a praca za granicą8 Lutego 2018

  zasiłku pogrzebowego wynikające z przepisów pozostałych państw członkowskich, właściwych dla emerytury lub renty, wygasa. W przypadku zgonu osoby uprawnionej do emerytury lub renty na podstawie

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)11 Marca 2009

  zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników. (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.5 Października 2018

  wypowiedzenia). Natomiast umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy lub w przepisach odrębnych. Przykładowo, umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracownika, (...)

 • Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?17 Stycznia 2005

  przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, może zostać unicestwiony jedynie w przypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.   Kiedy wygasa (...)

 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy18 Listopada 2017

  pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłacania umówionego odszkodowania na rzecz byłego pracownika. Co do zasady umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wygasa z upływem (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)22 Stycznia 2009

  a uprawnionym umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże postanowienia umowy z osobą (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])22 Stycznia 2009

  ograniczonych. § 2. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, (...)

 • Kiedy pośrednik może domagać się wynagrodzenia za swoje świadczenie?17 Maja 2018

  została zawarta umowa. Taką sytuację zabezpiecza zapis o okresie karencji np. kilkumiesięcznej. Pośrednik, znając dane księgi wieczystej nieruchomości, może - bez udziału klienta - sprawdzić, (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych28 Września 2018

  pracodawcy, to umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego terminu osoba uprawniona do czynności zachowawczych albo zarządca sukcesyjny (...)

 • Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?12 Kwietnia 2017

  ;wnie czasu trwania umowy podnajmu/użyczenia, który nie może być dłuższy niż sam najem. Jeżeli więc umowa z osobą trzecią została zawarta na okres dłuższy niż umowa najmu - ulega (...)

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?23 Października 2017

  – należy dołączyć także dokument, który potwierdzi uzyskanie tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia lub uzyskanie statusu członka rodziny. Natomiast umowa wygasa sama: po miesiącu

 • Umowa alimentacyjna - opinia prawna23 Czerwca 2007

  wygasa z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletności tak jak władza rodzicielska i w sytuacjach, kiedy dziecko uczy się lub z powodu choroby nie jest w stanie zarabiać, rodzice nadal powinni (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.