Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  którym mowa w art. 131 § 2 pkt 1, naczelnika urzędu celnego wyznacza właściwy dyrektor izby celnej. Art. 131b. W sprawie wyznaczenia innego organu podatkowego, w przypadkach (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  informacji może być w każdym czasie wycofany przez właściwy organ. Art. 305j. W sprawach nieuregulowanych w art. 305b-305i stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 1, (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej, biorąc pod uwagę użycie jej jako środka ostatecznego. Art. 11g. 1. Uprawnienia, o których mowa w art. 11a ust. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)22 Października 2008

  pkt 2 i art. 17f ust. 1 pkt 2. 2. Do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się:  1) płatności na rzecz finansującego (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III7 Sierpnia 2007

  określonych w art. 83 § 1 i 2 oraz art. 84 § 3.§ 2. O zarządzeniu badań psychiatrycznych zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  dochodowy.3a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 2 i 3, zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody22 Stycznia 2009

  której mowa w art. 87 § 2, oraz podmiotu określonego w art. 416. Art. 118. § 1. Znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)22 Stycznia 2009

  jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Art. 425. § 1. Osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)22 Stycznia 2009

  przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozdział 2Prawa i obowiązki akcjonariuszyArt. 328. § 1. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 1) (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe22 Stycznia 2009

  wieczystych i hipotece stosuje się przepisy rozdziału I i II niniejszego działu, z wyjątkiem art. 254-255 i art. 266. § 2. Użytkowanie, o którym (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)22 Października 2007

  zatwierdzeniu układu.2. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 51 ust. 1 pkt 1, 2, 7 i art. 53. Art. 56. 1. Wierzyciele (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)26 Sierpnia 2008

  . 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1 i 2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.3. Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, dokonuje (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)22 Października 2008

  ust. 1 pkt 2 lub art. 23f ust. 1, lub art. 23i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 11, 22 23, dla umów najmu i dzierżawy.Rozdział (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)22 Października 2008

  sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 22) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3 i 8-10, 3) nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4.Art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)17 Października 2008

  . 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045).Art. 22b. 1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1) (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)11 Marca 2009

  2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga uchwały zarządu i wpisu do rejestru.§ 3. Uchwały, o których mowa w § 1 i 2, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)22 Października 2008

  zmiany ich ceny.  Art. 9a.  1. Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)22 Października 2008

  art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1, jednostkowej ceny nabycia części składowych (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)20 Sierpnia 2007

  interpretacji. Art. 14n. § 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku:  1) zastosowania się przez spółkę do interpretacji (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?10 Czerwca 2011

  wolności od 3 miesięcy do lat 5”), art. 265 § 1 i 2 (zgodnie z którymi „Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)11 Marca 2009

  nie później niż w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały. Przepisy art. 249, art. 250, art. 252 § 1 i 2, art. 253, art. 254 lub art. (...)

 • Ustawa o obligacjach20 Sierpnia 2007

  . 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, obligacji, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy,  3) proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1 (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)31 Października 2007

  użytkowego i znaku towarowego ogłasza się w "Biuletynie Urzędu Patentowego". Art. 234.  Inne niż wymienione w art. 232, art. 233 i art. 233[1] ogłoszenia (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I7 Sierpnia 2007

  i próśb. Art. 34. § 1. Sędzia penitencjarny uchyla sprzeczną z prawem decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 5 i 6, o ile dotyczy ona osoby pozbawionej wolności.§ (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane